Circuit de resposta a les demandes d’intervenció de les comunitats educatives i el seu entorn en matèria de prevenció i seguretat

Des de la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona, tècnics i tècniques de les diferents àrees implicades en l’abordatge dels temes de prevenció i seguretat als centres educatius, han elaborat el «Circuit de resposta a les demandes d’intervenció de les comunitats educatives i el seu entorn en matèria de prevenció i seguretat».

Aquest és un protocol d’actuació que estableix el circuit i metodologia d’intervenció per tal de donar una resposta eficient a les demandes d’actuació derivades de situacions conflictives que es puguin generar en els centres educatius de primària i secundària i el seu entorn.

En certes ocasions els centres educatius es troben davant la necessitat d’atendre conflictes que distorsionen la convivència al centre i al seu entorn i que dificulten portar a terme la tasca educativa que tenen encomanada. Tot i que els cossos de seguretat són els agents que en cas d’urgència i emergència han d’intervenir en primer lloc, és possible que alguns conflictes requereixin també de la intervenció coordinada dels diferents tècnics i professionals vinculats de manera directa o indirecta amb el sistema educatiu.

La resposta pública a les demandes dels centres educatius, ha de garantir una intervenció eficient, proporcionada i ajustada en el temps i no només ha de preveure atendre les urgències, sinó que quan sigui necessari, ha de proporcionar un espai d’anàlisi i coordinació entre els diferents operadors per proposar i promoure altres intervencions des d’una vessant preventiva.

Documents de referència