Alumnat i famílies

Preguntes freqüents

 • Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

  La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

  Tanca
 • Qui ha de sol·licitar la preinscripció?

  L’alumnat que vulgui accedir:

  • Per ser admès per primera vegada a un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.
  • A fer P-3.
  • A fer el batxillerat de la modalitat d’arts.
  • A fer qualsevol modalitat de batxillerat si prové d’un cicle formatiu.
  • A fer formació professional, programes de formació inicial i ensenyaments de règim especial.

  Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si volen canviar de centre.

  Tanca
 • Quina és l'edat per accedir a cada nivell educatiu?

  Amb caràcter general, per determinar quin és el curs que correspon a cada alumne o alumna es té en compte el seu any de naixement, segons la taula següent

  any naixement  

  curs 2018-2019

  etapes

  2015*

  1r curs (P3)

  segon cicle d’educació infantil

  2014

  2n curs (P4)

  2013

  3r curs (P5)

  2012*

  1r curs de cicle inicial (1r)

  educació primària

  2011

  2n curs de cicle inicial (2n)

  2010

  1r curs de cicle mitjà (3r)

  2009

  2n curs de cicle mitjà (4t)

  2008

  1r curs de cicle superior (5è)

  2007

  2n curs de cicle superior (6è)

  2006*

  1r curs

  educació  secundària obligatòria

  (ESO)

  2005

  2n curs

  2004

  3r curs

  2003

  4t curs

  2002*

   

  Batx, PFI i CFGM

   
  *També s’hi matriculen els infants nascuts en altres anys i a qui, per circumstàncies diverses, correspongui aquest nivell educatiu.

  Tanca
 • Com puc saber les places que ofereixen els centres per a cada nivell educatiu?

  L’oferta educativa es podrà consultar als centres i  també a l'apartat d'informació per a la Preinscripció d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

  Tanca
 • Què és la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives especials?

  En el procés d’admissió d’alumnes als centres docents sufragats amb fons públics (centres públics i privats concertats)  sota el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'estableix amb caràcter general una reserva de places escolars per grup al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria, el nombre de les quals varia segons el tipus d’ensenyament.

  L’alumnat de necessitats educatives específiques (NEE) és el que està afectat per determinades  malalties o discapacitats i el que es troba en situació econòmica o social particularment desafavorida. Per a aquest alumnat es preveu una reserva de places, el nombre de les quals varia segons les necessitats de la zona.

  Tanca
 • On s'ha de portar la sol·licitud de preinscripció?

  En tots els casos, cal lliurar-la preferentment al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. La sol·licitud també es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6, planta baixa), a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) i a les Oficines d'Escolarització dels districtes de Ciutat Vella (Placeta del Pi, 2), Nou Barris (C de Nil, 27, baixos) i Sant Andreu (C. de Sant Adrià, 20)

  Tanca
 • S’ha de fer constar el número identificador de l’alumne en la preinscripció?

  No, en cas de l’alumnat que fa la preinscripció per primera vegada i de l’alumnat nou vingut de fora de Catalunya.

  , és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d’educació infantil i als ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies.

  Tanca
 • La sol·licitud es pot fer per internet?

  Sí, es pot fer per Internet, a través de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona o del Departament d’Ensenyament:

  Acabat el tràmit cal imprimir la sol·licitud i presentar-la amb la documentació corresponent al centre demanat en primer lloc, Oficina d'atenció al ciutadà i a les Oficines d'Escolarització.

  Tanca
 • Quina documentació s’ha de presentar per a la preinscripció?

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

  • Documentació acreditativa de criteris complementaris si s'escau.


  Consulteu la documentació acredritativa dels criteris específics de priotitat que cal presentar pels ensenyaments postobliatoris.

   

  Tanca
 • Pot presentar la documentació per a la preinscripció algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena?

  , amb una autorització signada pel pare, mare o tutor o tutora, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI.

   

  Tanca
 • Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?

  No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

  No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents:

  • Alumnes que sol·liciten alhora plaça a ensenyaments no inclosos al mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.

  • Alumnes que volen cursar estudis de música i dansa en centres integrats, que han de presentar dues sol·licituds per poder comptar amb una plaça ordinària si no superen la prova d’accés específica  Només en el CEPA Oriol Martorell i l’Institut del Teatre.

  • Alumnes que sol·liciten plaça per a ESO o Batxillerat a l’Institut Jaume Balmes i a l’Institut Josep Serrat i Bonastre amb prioritat per música que també podran demanar plaça a d’altres centres.

   

  Tanca
 • Cal que facin el tràmit de la preinscripció els alumnes que han cursat el 1r cicle d’educació Infantil (0-3 anys) en un centre, si volen continuar en el mateix centre per cursar el segon cicle (3-6 anys)?

  Sí, han de presentar la sol·licitud i no tenen prioritat d'accés ni puntuació addicional.

  A les famílies d'infantil (0-3) de centres amb el mateix codi de centre al 2n cicle (3-6) es dona la puntuació addicional de germans sempre i quan en tinguin, però no tenen prioritat d'accés. Són els casos de Peter Pan, Petit Aloma-Aloma, Petit Virolai -Virolai, Molina Blau – Molina.

   

  Tanca
 • Pot un centre no admetre la sol·licitud de preinscripció?

  No, el centre ha d’admetre totes les sol·licituds ordinàries i per alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE), al marge del nombre de places de què disposi, sempre i quan la primera opció que consti en la sol·licitud sigui per a aquell centre.

  Tanca
 • S'ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?

  No, els centres no poden percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.

  Tanca
 • Què és l’àrea d’influència?

  L’àrea d’influència estableix per a quins centres es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a l’hora de sol·licitar una plaça escolar. Aquesta àrea inclou com a mínim sis centres públics i sis centres concertats a segon cicle d’educació infantil i educació primària.

  Es pot conèixer la llista dels centres on es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat:

  • A aquest enllaç a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona
  • A cada centre educatiu, que disposa del mapa de la seva àrea d’influència.
  Tanca
 • Es poden sumar les puntuacions que corresponen al lloc de residència i al lloc de treball?

  No, no es poden sumar aquestes puntuacions.

  Tanca
 • Com afecta l’adscripció entre centres al procés de preinscripció?

  Quan un alumne està matriculat en un centre de primària i vol accedir a un altre amb el qual hi ha relació d’adscripció, té preferència per accedir-hi per cursar-hi educació secundària (12-16 anys).

  Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

  La continuïtat de projectes pedagògics en centres amb primer (0-3) i segon cicle d'infantil (3-6), no es considera adscripció i per tant, no comporta prioritat d'accés.

  Hi ha dos casos excepcionals amb adscripció entre centre d'infantil (3-6) i de primària (6-12): Grimm i El Petit Santa Maria. En no tenir oferta de primària estan adscrits a Virolai i Santa Maria dels Apòstols, respectivament.

   

  Tanca
 • Es poden demanar en una mateixa sol·licitud centres adscrits i centres no adscrits?

  , però en el cas de secundària, cal tenir en compte que per a tots els centres que es demanin a continuació d’un centre no adscrit es perd el dret d’adscripció per a tots els centres que van a continuació de la llista encara que estiguin adscrits al centre de procedència.

  Tanca
 • Com funciona la puntuació per germans?

  Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, se li han de comptar els punts per germans al centre.

  En el cas de centres adscrits, només es tindran els punts per germans  si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que tingui la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

  Tanca
 • Què passa en cas de bessons ?

  Es faran els tràmits necessaris perquè tots dos entrin en el mateix centre en el cas de bessons.

   

  Tanca
 • Es consideren germans els fills no comuns d'una parella?

  Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.

   

  Tanca
 • Quan es considera que una família és monoparental?

  La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

  Tanca
 • Quan es considera que una parella és estable?

  Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d'acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

  Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d'acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.
   

  Tanca
 • Com s’ordenen les sol·licituds?

  Per accedir a segon cicle d’educació infantil (P-3, P-4 i P-5) s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

  Per accedir a educació primària (en els casos excepcionals), educació secundària obligatòria i batxillerat no artístic, el primer que es té en compte són el criteris específics de prioritat (adscripció entre centres). A continuació s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

  Trobareu el detall de tots aquests criteris de tots els nivells educatius a aquest enllaç.

   

   

  Tanca
 • Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès?

  En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès.
  • Llistes d’alumnes admesos al centre.

  Es poden consultar les dates per als ensenyaments de 3 a 16 anys al calendari de preinscripció.

  Tanca
 • És possible que no tingui plaça en el centre que he sol·licitat en primer lloc?

  Sí, per això convé fer constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més possible a les preferències manifestades.

  Tanca
 • Es manté la puntuació obtinguda en la primera opció per a la resta d’opcions?

  Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

  Tanca
 • Què passa si no tinc plaça a cap dels centres demanats?

  Ensenyaments obligatoris

  L’alumnat de P3, de 1r d’ESO, i l’alumnat d’altres cursos que ha marcat plaça d’ofici i no se li ha assignat cap de les peticions formulades en la seva sol·licitud de preinscripció, haurà de completar la sol·licitud presentada mitjançant un formulari accessible al web del Consorci d'Educació (www.edubcn.cat/preinscripcio), on indicarà per ordre de prioritat, una nova relació de centres d’entre aquells que tenen vacants.

  Els formularis seran ordenats tenint en compte la baremació i el número de desempat adjudicat en la sol·licitud de preinscripció. L’assignació es resoldrà per rigorós ordre.

  En cas de no presentar el formulari per complementar la sol•licitud en el període indicat, l’assignació es farà d’ofici amb les vacants restants.

  L’ampliació de la sol·licitud no dona dret a entrar en llistes d’espera dels nous centres sol•licitats, ni modifica les llistes d’espera ja existents en l’assignació ordinària.

  Procediment: Les famílies rebran un correu electrònic a l’adreça que hagin informat a la sol•licitud de preinscripció, on se’ls informarà que no han obtingut plaça en cap de les peticions formulades i que poden ampliar la relació de centres a demanar, entre aquells que tenen vacants. Aquest tràmit serà telemàtic.

  Cicles formatius de grau mitjà

  L’alumnat que han presentat sol·licitud de preinscripció dins del termini establert al calendari i no han obtingut plaça, o l’han obtingut i no s’han matriculat, poden participar d’una segona fase d’admissió, en el marc de les vacants existents, utilitzant el formulari disponible per aquest efecte al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat.)

  Les peticions s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

  Tanca
 • Com puc saber els resultats del sorteig?

  El mateix dia en què es fa el sorteig se’n publica el resultat a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona.

  Tanca
 • Es pot canviar de centre un cop iniciat el curs?

  Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atenen, tenint en compte les places vacants existents, en els casos següents:

  a) Si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya.
  b) Si s’han produït canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es.
  c) En altres circumstàncies excepcionals.

  Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6) o al centre sol·licitat, que admet l’alumne o alumna si té vacants i sempre que es compleixen les condicions a) o b). En el supòsit c), relatiu a circumstàncies excepcionals, sempre cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció. 

  Tanca
 • Quan s’ha d’efectuar la matrícula?

  La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament.

  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

  Tanca
 • Quina documentació s’ha de presentar per a la matrícula?

  A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

  • fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • el DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

  • Documentació acreditativa dels requisits d'accés.

  • Pel que fa als cicles formatius de formació professional de grau superior i dels d'arts plàstiques i disseny cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.
  Tanca
 • Qui pot informar o aclarir dubtes sobre la preinscripció i matrícula?

  Tanca
 • Què has de fer si has estat admès?

  Matricular-te dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça.

  Tanca
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail