Preguntes freqüents sobre la preinscripció i matrícula 2023-2024

Qüestions generals

 • Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

  La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.

  Tanca
 • Quina és l'edat per accedir a cada nivell educatiu?

  Amb caràcter general, per determinar quin és el curs que correspon a cada alumne o alumna es té en compte el seu any de naixement, segons la taula següent

  any naixement  

  curs 2023-2024

  etapes

  2020*

  1r curs (P3)

  segon cicle d’educació infantil

  2019

  2n curs (P4)

  2018

  3r curs (P5)

  2017*

  1r curs de cicle inicial (1r)

  educació primària

  2016

  2n curs de cicle inicial (2n)

  2015

  1r curs de cicle mitjà (3r)

  2014

  2n curs de cicle mitjà (4t)

  2013

  1r curs de cicle superior (5è)

  2012

  2n curs de cicle superior (6è)

  2011*

  1r curs

  educació  secundària obligatòria

  (ESO)

  2010

  2n curs

  2009

  3r curs

  2008

  4t curs

  2007*

   

  Batx, PFI i CFGM

  *També s’hi matriculen els infants nascuts en altres anys i a qui, per circumstàncies diverses, correspongui aquest nivell educatiu.

  Tanca
 • Com podeu saber les places que ofereixen els centres per a cada nivell educatiu?

  L’oferta educativa es podrà consultar als centres i  també a l'apartat d'informació per a la Preinscripció d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

  Tanca
 • Què és la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives específiques?

  Quan parlem de places de reserva per a alumnat amb necessitats educatives específiques, hem de diferenciar entre les places per a alumnat amb necessitats educatives especials (conegudes com a NEE tipus A) i les que es reserven per a alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals (NEE tipus B).

  Trobareu places de reserva, tant de tipus A com de tipus B a les escoles i als instituts pròxims al vostre domicili.

  Hi ha alumnat amb diversos tipus i nivells de necessitats educatives tipus A, des de molt lleus fins a d’altres de més complexes (relacionades amb el desenvolupament, la cognició, l’aprenentatge, la motricitat, la visió, l’audició o la conducta…). Gràcies a les mesures i els suports de l’educació inclusiva que s’han implementat, totes les escoles i instituts poden atendre alumnat amb necessitats educatives especials. En cas que l’infant necessiti algun suport específic (SIEI, AIS, SIAL), s’orienta la seva escolarització cap a un centre que disposi d’aquests recursos.

  Si ocupeu una plaça de reserva per a alumnat NEE tipus A, el vostre fill o filla tindrà una personalització de l’aprenentatge d’acord amb les seves circumstàncies i/o necessitats personals, i rebrà el suport de professionals de l’educació i les mesures complementàries en un entorn de companyes i companys diversos que estimularà el seu desenvolupament.

  D’altra banda, també ocuparà una plaça de reserva l’alumnat NEE tipus B que es troba en una situació de desavantatge educatiu, associat a una situació de pobresa o de vulnerabilitat socioeconòmica o sociocultural que compromet el seu procés d’aprenentatge o que dificulta el seu èxit escolar. En aquest cas, també les places de reserva són exclusives per a l’alumnat NEE tipus B, diferenciades de les reservades a l’alumnat tipus A.

  En el procés de preinscripció, per tant, s’estableix una reserva de places escolars per grup per a tot aquest alumnat, diferenciant-ne les que són per a l’alumnat NEE tipus A i les que són per a l’alumnat NEE tipus B. Aquestes places de reserva poden variar segons les necessitats de places escolars de la zona i, dins de cada zona, del centre, en funció del nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials matriculats en l’etapa de segon cicle d’infantil (en el cas de les places NEE tipus A) i en funció del nivell de segregació del centre en relació amb la resta de centres de la zona (en el cas de les places NEE tipus B).

  Les places de reserva NEE es donen a conèixer en el moment de la publicació de l’oferta i les podeu consultar a l’apartat d’informació per a la preinscripció d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

  Les places de reserva NEE tipus A que no s’assignin durant el procés de preinscripció podran ser ocupades per alumnat ordinari. En canvi, les places de reserva NEE tipus B no assignades romandran reservades, com a màxim, fins a dos dies abans de l’inici de curs.

  Tanca
 • Pot ser que el centre que demano no ofereixi cap plaça de reserva de tipus A?

  No tots els centres ofereixen places de reserva tipus A per a alumnat amb necessitats educatives especials (relacionades amb algun tipus de necessitat o dificultat en l'aprenentatge, l'àmbit auditiu, visual, cognitiu, de la comunicació o de la salut). Si el vostre fill o filla té alguna d’aquestes necessitats, cal que demaneu un centre que ofereixi places de reserva tipus A. D’aquesta manera, us garantim els recursos i l’atenció educativa necessària i el vostre fill/a podrà créixer i relacionar-se en un entorn de companys i companyes diversos i estimulant.

  Tanca
 • Com es determina la puntuació de proximitat?

  La puntuació per proximitat del domicili habitual o lloc de treball, d’acord amb la situació que acrediti, es determina principalment a partir de la zona educativa on aquest estigui ubicat. Al segon cicle de l’educació infantil i a l’educació primària, a més dels centres de la zona, s’inclouen els centres necessaris per arribar al mínim  sis centres públics i sis centres privats concertats.

  Es pot conèixer la llista dels centres on es pot obtenir la puntuació per proximitat: a la pàgina “Criteris de proximitat” del web del Consorci d’Educació de Barcelona.

  Tanca
 • Pot ser que el centre que demano no ofereixi cap plaça de reserva de tipus B?

  Podeu demanar aquest centre només si sou una família identificada amb dificultats o necessitats de suport econòmic que ja teniu un germà o germana que estudia al centre. Si no teniu cap germà o germana al centre, heu de demanar centres que ofereixin places de reserva tipus B. Informeu-vos-en bé i poseu diferents opcions (centres públics i centres concertats) per tenir més possibilitats d’accedir a un centre de la vostra preferència.

  Tanca
 • Com afecta l’adscripció entre centres al procés de preinscripció?

  Quan un alumne està matriculat en un centre de primària i vol accedir a un altre amb el qual hi ha relació d’adscripció, té preferència per cursar-hi educació secundària (12-16 anys).

  Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

  S’estableix una adscripció entre un centres d'infantil (3-6) i un de primària (6-12), quan el d’infantil no ofereix ensenyaments de primària. A Barcelona hi ha 6 centres que es troben en aquesta situació: Jesús Maria, L’Esclop-Passeig, Mafalda, Magnòlia, Grimm i El Petit Santa Maria

  La continuïtat de projectes pedagògics en centres entre el primer (0-3) i el segon cicle d'infantil (3-6), no es considera adscripció i per tant, no comporta prioritat d'accés.

  Tanca
 • Qui pot informar o aclarir dubtes sobre la preinscripció i matrícula?

  Tanca

Abans del procés de preinscripció

 • Quins són els terminis de presentació de sol·licituds?

  Enguany, la presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs escolar 2023-2024 tindrà lloc durant aquests períodes:

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària del 6 al 20 de març de 2023
  • Educació secundària obligatòria del 8 al 20 de març de 2023
  • Batxillerat del 19 al 25 d’abril de 2023.
  • Batxillerat i baccalauréat (batxibac) i Batxillerat Internacional (BI): del 27 al 31 de març.
  • Cicles de grau mitjà de formació professional:
  • Alumnat amb continuïtat d'escolarització (en general, que cursa quart d'ESO en l'actualitat): del 12 al 18 d'abril de 2023.
  • Resta d'alumnat: del 9 al 15 de maig de 2022.
  • Cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny: del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig de 2023.
  • Cicles de grau superior de formació professional: del 26 de maig a l’1 de juny de 2023.
  • Cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny: del 26 de maig a l’1 de juny de 2023.
  • PFI (programes de formació i inserció): del 2 al 12 de maig de 2023.
  • Cicles formatius de grau bàsic: del 16 al 25 de maig de 2023.
  • IFE (itineraris formatius específics): del 15 al 26 de maig de 2023.
  • Ensenyaments esportius (primer període de preinscripció): del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig de 2023.
  •  
  Tanca
 • Qui ha de sol·licitar la preinscripció?

  L’alumnat que vulgui:

  Ser admès per primera vegada a un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.

  • Accedir a I3.
  • Accedir a 1r d’ESO si s’està cursant 6è curs d’educació primària en un centre sense continuïtat a l’educació secundària obligatòria (ESO).*
  • Accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.
  • Accedir a qualsevol modalitat de batxillerat si es prové d’un cicle formatiu.
  • Accedir a qualsevol altre ensenyament postobligatori.
  • Accedir a centres integrats.
  • Canviar de centre.

  *Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si volen canviar de centre.

  Tanca
 • Què cal tenir en compte abans de fer la preinscripció?

  Abans d’iniciar el tràmit de preinscripció, és important que conegueu el projecte educatiu del centre. Cada centre disposa d’un document en el qual detalla els seus objectius i principis, la metodologia d’aprenentatge, el tractament de les llengües, la seva organització i els serveis que ofereix.

  Tota aquesta informació la podeu conèixer gràcies a les jornades de portes obertes, a la pàgina web del propi centre i a la Guia de centres del web del Consorci d’Educació de Barcelona: edubcn.cat/preinscripcio.

  Tanca

Documentació per a la preinscripció

 • Quina documentació s’ha de presentar per fer la preinscripció?

  La documentació obligatòria que heu de presentar per fer la preinscripció és la següent:

  Documentació identificativa:

  • Si feu la preinscripció amb el formulari amb autenticació electrònica (preinscripció.gencat.cat), no caldrà que adjunteu el vostre document d’identitat, excepte en el cas de Passaport o document d’identitat d’un país de la UE, on caldrà adjuntar la documentació prèviament digitalitzada (vegeu formulari en suport informàtic a sota). Per l’autenticació electrònica, podeu fer servir qualsevol sistema de certificació digital: T-CAT, DNIe, sistema Cl@ve o idCat Mòbil (per fer ús d’aquest darrer sistema no cal cap programari, només disposar d’un telèfon mòbil i ser major de 16 anys; aquest sistema també està disponible per estrangers amb NIE, targeta d’identitat d’estrangeria, passaport, document d’identitat d’un país de la Unió Europea o targeta de residència comunitària).
  • Si no disposeu de cap dels sistemes d’autentificació electrònica esmentats en el punt anterior, també podeu feu servir el formulari en suport informàtic (preinscripció.gencat.cat), en aquest cas, caldrà que acrediteu la identitat adjuntant el DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea prèviament escanejat o fotografiat.

   

  Documentació relacionada amb la filiació:

  • Llibre de família (o document digital acreditatiu) o altres documents relatius a la filiació prèviament digitalitzats. I en el cas que l’alumne/a estigui en règim d’acollida, caldrà resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials, també, en format digital.

  Si l’alumne/a ja està escolaritzat a Catalunya i disposa del número d’identitat del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC), no caldrà adjuntar aquesta documentació i les dades es recuperaran de forma automàtica. Podeu consultar el vostre número en aquest web o us n’informaran en el propi centre. Des d’enguany, l’alumnat de les Escoles Bressol i Llars d’Infants, ja pertanyen a al Registre d’Alumnes (RALC) i també poden fer servir el número per recuperar les dades.

  Per últim, també caldrà presentar la documentació necessària per acreditar la puntuació del barem que al·leguem (criteris prioritaris i, si s’escau, complementaris).

  Tanca
 • Quina documentació necessiteu per fer la preinscripció d’un menor en situació d’acolliment?

  En casos de situació d'acolliment, cal aportar la resolució d'acolliment de la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

  Tanca
 • Com es fa l’assignació de plaça si hi ha més sol·licituds que places d’oferta en un centre?

  Per establir l’ordre d’admissió en aquells casos en què hi ha més sol·licituds que places d’oferta en un centre, se segueix el següent sistema de puntuacions.

  Per I3

  Tipus criteri

  Criteri

  Punts

  Observacions

  Prioritari

  Tenir un germà o germana escolaritzats al centre.

  50

  És el centre qui fa la comprovació (*)

  Proximitat geogràfica si a partir del domicili, el centre triat en primera opció consta al llistat de centres de proximitat

  30

  Només es pot al·legar un d’aquests criteris de proximitat.

  Proximitat geogràfica segons el lloc de treball

  20

  Proximitat geogràfica dins del districte

  15

  Proximitat del domicili dins del municipi

  10

  Renda garantida de ciutadania

  15

  Cal aportar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

  Complementari

  Discapacitat de l’alumne/germà o pare amb discapacitat + o = 33%

  15

  La validació es fa a través de consultes interadministratrives.

   


   


   


   


   


   

  Tenir el pare/mare/tutor/a al centre

  10

  És el centre qui fa la comprovació.

  Família monoparental o nombrosa

  10

  Es comprova per consulta interadministrativa.

  Ser família nombrosa

  10

  Es comprova per consulta interadministrativa.

  Infants nascuts en part múltiple (bessons, trigèmins, etc.)

   

  10

  S’acredita a través del llibre de família o document digital acreditatiu.

  Alumnat en situació d’acolliment familiar

  10

  Cal aportar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

  Patir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme

  10

  Cal acreditar-ho documentalment (veure pregunta a sota).

   

  (*) No s’aplica aquest criteri en el cas que els germans estiguin matriculats en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil i es vulgui accedir a un altre ensenyament en el mateix centre educatiu.

  Sorteig

  Cal tenir en compte, que només s’apliquen la puntuació del criteri complementari en cas d’empat amb la puntuació general. Si tot i així, continua havent-hi empat, la prioritat es decideix segons el número de desempat que s’ha designat en el sorteig.

  Per 1r d’ESO

  En aquells casos en què hi ha més sol·licituds que places d’oferta en un centre, són preferents les sol·licituds a centre adscrit. En cas d’empat s’aplica el mateix sistema de puntuacions que es fa per a l’ordre d’admissió de les sol·licituds d'I3.

  Tanca
 • Com s’acredita que l’alumne/a té un germà o germana al centre?

  No cal que ho acrediteu. Al fer l’al·legació en el formulari de preinscripció el centre s’encarrega de certificar-ho.

  Aquest criteri també s’aplica per l’alumnat en situació d’acolliment familiar en famílies amb fills/es si escolaritzem l’alumne/a al mateix centre.

  Aquest criteri, però, no s’aplica en el cas que els germans estiguin matriculats en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en el mateix centre educatiu. Aquesta previsió té l’objectiu de garantir el dret d’accés al primer curs de segon cicle d’educació infantil en condicions d’igualtat, d’acord amb els articles 4 i 47.6 de la LEC.

  Tanca
 • Com heu d’acreditar la proximitat geogràfica per optar a la puntuació corresponent?

  Per acreditar la proximitat al lloc de residència, es fa una consulta interadministrativa de les dades del padró per obtenir l'adreça del domicili familiar en el moment de fer la preinscripció. En cas que aquestes dades no es puguin obtenir en el moment de fer la preinscripció, cal que adjunteu un certificat o volant de convivència on consti l'adreça del domicili i que l'alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.

  En cas de demanar proximitat al lloc de treball, per a treballadors assalariats cal el contracte laboral o bé un certificat de l'empresa. Pel que fa als treballadors autònoms, heu de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037, on hi consta el domicili.

  Tanca
 • Com heu d’acreditar la percepció de l’ajut de renda garantida de ciutadania?

  Per acreditar la percepció de la renda garantida de ciutadania i optar a la puntuació per a aquest concepte, cal la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

  Tanca
 • Quina documentació heu de presentar per justificar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat?

  Per obtenir la puntuació per discapacitat de l'alumne, del pare, mare o un germà o germana superior al 33% que estigui reconeguda per la Generalitat de Catalunya, es farà la comprovació a través de consultes interadministratives.

  En cas que no es pugui validar aquesta informació o bé es tracti d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, sí que caldrà presentar el certificat o targeta corresponent acreditativa emesa pel Departament de Drets Socials o pels òrgans competents d’altres comunitats autònomes.

  Si és el cas, podeu aportar el document acreditatiu com a beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa. També podeu adjuntar el certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  Tanca
 • Com acredito que l’alumne/a té el pare/mare o tutor/a legal treballant al centre?

  No cal aportar cap document, el centre s’encarregarà de comprovar-ho quan ho al·leguem al fer la sol·licitud.

  Tanca
 • Com han d’acreditar les famílies monoparentals o nombroses la seva condició per optar a la puntuació complementària?

  Per justificar la condició de família nombrosa o monoparental, aquesta informació es valida a través de consultes interadministrativa amb el Departament de Drets Socials.

  En cas que aquesta informació no pugui ser validada o es tracti de carnets emesos per altres comunitats autònomes, heu de presentar el carnet de família nombrosa o monoparental en vigor.

  Convé recordar que es poden al·legar simultàniament ambdues condicions si és dona el cas.

  Tanca
 • Com s’acredita que l’alumne/a ha nascut en part múltiple (bessons, trigèmins, etc.)?

  Per acreditar que l’alumne/a ha nascut en part múltiple, caldrà adjuntar el llibre de família a la sol·licitud en l’apartat corresponent.

  Tanca
 • Com s’acredita que l’alumne/a està en situació d’acolliment familiar?

  Per acreditar que l’alumne/a està en acolliment familiar, caldrà adjuntar a la sol·licitud la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

  Tanca
 • Com s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme?

  En el cas de ser víctima de violència de gènere, cal aportar algun dels documents següents:

  • Sentència de qualsevol ordre jurisdiccional –encara que no sigui ferma- que declari que la dona ha patit aquest tipus de violència.
  • Ordre de protecció vigent.
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  Per acreditar al condició de víctima de terrorisme, caldrà un certificat de la Subdirecció general de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

  Tanca
 • Què passa si falla alguna de les consultes interadministratives dels criteris al·legats?

  En el cas que es produeixin errors en alguna de les consultes interadministratives, apareixerà en el resguard de la sol·licitud i caldrà adjuntar la documentació requerida prèviament digitalitzada.

  Tanca

El procés de preinscripció

 • Com heu de fer la preinscripció?

  El procés de preinscripció per al curs 2023-2024 es farà exclusivament de forma telemàtica a través d’un formulari al que trobareu a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat, on també hi ha  tota la informació necessària per fer el tràmit.

  Si disposeu d’algun mitjà d’identificació digital (idCat Mòbil, DNI electrònic, T-CAT, Cl@ve, etc.), podeu utilitzar el formulari amb autenticació electrònica, si no haureu d’utilitzar el formulari en suport informàtic, on caldrà que adjunteu el vostre DNI o NIF prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la vostra identitat. Si acrediteu la vostra identitat amb passaport o document d’identitat d’un país membre de la UE, caldrà que l’adjunteu escanejat o fotografiat en ambdós casos.

  Tanca
 • Quants centres heu d’indicar a la llista de la sol·licitud de preinscripció?

  A la sol·licitud de preinscripció, les famílies heu d’especificar una llista de possibles escoles o instituts ordenada per preferència. En aquesta llista, es poden indicar fins a un màxim de deu centres.

  És molt important que relacioneu el màxim número de centres en la vostra sol·licitud per tal d’exhaurir les possibilitats què se us assigni un centre en la primera fase. Així, evitareu haver de fer l’assignació ampliada o que se us hagi de fer una assignació d’ofici si, al final del procés, no se us ha pogut assignar plaça en cap dels centres triats. Recordeu que, només podreu romandre en la llista d’espera d’aquells centres que hagueu indicat en la sol·licitud.

  Tanca
 • Què podeu fer si no teniu mitjans per fer la preinscripció en línia des de casa o necessiteu ajuda per fer la preinscripció telemàtica?

  Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu desplaçar-vos a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport en el procés de preinscripció telemàtic:

   • Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
   • Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
   • Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
   • Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
   • Sant Andreu (carrer del Montsec, 20-22)
   • Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
   • Sants-Montjuïc (Imeb - Plaça d'Espanya, 5  Planta baixa – Sala Artur Martorell)

  Recordeu que caldrà demanar cita prèvia pel canal corresponent.

  - Atenció informativa a partir de l'1 de març

  - Suport a la preinscripció en línia a partir del 6 de març

  Tanca
 • S’ha de fer constar el número identificador de l’alumne en la preinscripció?

  No, en cas de l’alumnat que fins ara no ha estat escolaritzat a Catalunya o ho ha estat abans del curs 2016-2017.

  , és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2016-2017 en una Escola Bressol, Llar d’infants o en qualsevol centre de segon cicle d’educació infantil, ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.

  La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies. També es pot obtenir el número a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació, a les Oficines d'Escolarització dels districtes municipals o a través d’una aplicació en línia des de la pàgina web preinscripcio.gencat.cat (en aquest cas, caldrà que disposeu d’algun sistema d’identificació digital i ser major d’edat o tutor/a legal de l’alumne/a)

  Tanca
 • Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?

  No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

  No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents:

  • Alumnes que sol·liciten alhora plaça a ensenyaments no inclosos al mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.
  • Alumnes que volen cursar estudis de música i dansa en centres integrats, que han de presentar dues sol·licituds per poder comptar amb una plaça ordinària si no superen la prova d’accés específica Només en el IE Oriol Martorell i l’Institut del Teatre.
  Tanca
 • Cal que facin el tràmit de la preinscripció els alumnes que han cursat el 1r cicle d’educació Infantil (0-3 anys) en un centre, si volen continuar en el mateix centre per cursar el segon cicle (3-6 anys)?

  , han de presentar la sol·licitud i no tenen prioritat d'accés ni puntuació addicional.

  A les famílies d'infantil (0-3) de centres amb el mateix codi de centre al 2n cicle (3-6) es dona la puntuació addicional de germans sempre i quan en tinguin, però no tenen prioritat d'accés. Són els casos de Peter Pan, Petit Aloma-Aloma, Petit Virolai -Virolai, Molina Blau – Molina.

  Tanca
 • Es poden demanar en una mateixa sol·licitud centres adscrits i centres no adscrits?

  Sí. Cal tenir en compte que, per a tots els centres de la llista que es demanin a continuació d’un centre no adscrit, es perdrà el dret preferència, encara que aquests sí estiguin adscrits al centre de procedència.

  Convé recordar que una sol·licitud a centre adscrit sempre serà prioritària a una provinent de centre no adscrit, independentment de la puntuació (prioritària i complementària) i de l’opció en que hagi estat demanat. És a dir, una segona opció a centre adscrit és prioritària respecte d’una primera opció a centre no adscrit encara que aquesta darrera tingui més punts.

   

  Tanca
 • L’alumnat ja escolaritzat a Catalunya pot participar en el procés de preinscripció?

  , l’alumnat ja escolaritzat a Catalunya pot participar en el procés de preinscripció, que també serveix per demanar un canvi de centre.

  L'assignació de places segueix el mateix procediment que la resta d'alumnes que participen en la preinscripció amb les mateixes dates per cada fase de la preinscripció i la matriculació.

  Convé recordar que, en el cas de fer la preinscripció per canvi de centre, cal marcar la casella sol·licitant plaça d’ofici si es vol obtenir sí o sí una assignació de plaça alternativa al centre actual. Si no es marca, el sistema no assignarà plaça en el cas de no poder-ho fer a cap dels centres sol·licitats.

  Per últim, cal tenir en compte que, en qualsevol cas, el fet de participar a la preinscripció no obliga a renunciar a la plaça inicial encara que marquem la casella d’assignació de plaça d’ofici. La plaça inicial només es perd si en el moment de confirmar la matrícula ho fem en el centre assignat durant la preinscripció.

  Tanca

La baremació de les sol·licituds

 • Es poden sumar les puntuacions que corresponen al lloc de residència i al lloc de treball?

  No, no es poden sumar aquestes puntuacions. Només es pot acreditar un criteri de proximitat.

  Tanca
 • Si un centre de secundària obligatòria no cobreix la totalitat de la seva oferta de places vacants amb la demanda d’alumnat escolaritzat en centres adscrits, pot completar-la amb sol·licituds d’alumnat procedent d’escoles no adscrites?

  , es pot donar el cas. Durant el procés d’assignació de places, tenen preferència les sol·licituds corresponents a l’alumnat de les escoles adscrites al centre (sigui quina sigui l’opció en que ha estat demanada).

  Si, un cop assignades les sol·licituds preferents, encara romanen places disponibles, s’assignen les sol·licituds, segons l’ordre de petició –primer les que l’han demanat en primera opció- i, entre aquestes, segons l’ordre de la puntuació obtinguda pels criteris prioritaris (germans, proximitat, etc.), els complementaris i, si s’escau, pel desempat, amb el número del sorteig.

  En conseqüència, un cop assignades les sol·licituds d’alumnat escolaritzat en centres adscrits, tindran preferència en l’assignació de les places disponibles l’alumnat que el demana en primera opció respecte al que ho fa en segona, i sempre ordenat d’acord amb el barem obtingut.

  Tanca
 • Com acredito la puntuació per germans?

  No cal acreditar-ho. Només cal fer l’al·legació en el moment d’omplir el formulari i el propi centre s’encarregarà de fer la comprovació.

  Tanca
 • Què passa en cas de bessons ?

  Enguany, l’alumnat nascut en part múltiple (bessons, trigèmins, etc.) pot al·legar aquesta condició en la seva sol·licitud per obtenir la puntuació complementària que li atorga el barem.

  En el hipotètic cas que els bessons acabin separats en diferents centres, la Comissió de Garanties d’Admissió vetllarà perquè els germans vagin junts en el mateix centre –no necessàriament en la primera opció-.

   

  Tanca
 • Es consideren germans els fills no comuns d'una parella?

  Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.

  Tanca
 • Quan es considera que una parella és estable?

  Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d'acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

  Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d'acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.

  Tanca
 • Què passa si no estic d'acord amb els resultats?

  En cas de no estar d'acord amb el barem provisional o que hi hagi una errada, serà possible presentar una reclamació en un formulari habilitat en la vostra petició. Les reclamacions a la baremació les resol el centre triat en primera opció.

  Tanca
 • Com s’ordenen les sol·licituds?

  Per accedir al segon cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5) s’apliquen els criteris prioritaris i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds segons el número que surti en el sorteig públic.

  Per accedir a l’educació primària són prioritàries les sol·licituds provinents de centres adscrits. A continuació, en cas d’empat, s’apliquen els criteris prioritaris i, si persisteix l’empat, els criteris complementaris. Si, tot i així continua havent-hi empat entre sol·licituds per accedir a un mateix centre, es té en compte l’ordenació de les sol·licituds segons el número del sorteig públic.

  Per accedir a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat no artístic, són prioritàries les sol·licituds provinents de centres adscrits. A continuació, en cas d’empat, s’apliquen els criteris prioritaris i, si persisteix l’empat, els criteris complementaris. Si, tot i així, continua havent-hi empat, es té en compte l’ordenació de les sol·licituds segons el número que surt en el sorteig públic.

  Trobareu el detall de tots aquests criteris de tots els nivells educatius a aquest enllaç.

  Tanca
 • Es manté la puntuació obtinguda en la primera opció per a la resta d’opcions?

  Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

  Tanca

Després del procés de preinscripció

 • Què passa una vegada s’ha presentat la sol·licitud de preinscripció?

  Una vegada finalitzada la sol·licitud, la família rebrà un resguard de la sol·licitud per correu electrònic. En aquest resguard, s'indicarà si és necessari presentar documentació addicional.

  Amb el codi de la preinscripció i el número d’identificació del tutor/a, les famílies podreu accedir a la vostra sol·licitud. Igualment, podreu modificar la selecció de centres mentre duri el període de presentació de sol·licituds.

  Els resultats de la preinscripció els publicaran els centres triats com a primera opció. També es podran consultar des de les oficines municipals d’escolarització.

  També es podrà conèixer el resultat de manera individual des de la pàgina web preinscripcio.gencat.cat.

  Tanca
 • Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès?

  En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. ATENCIÓ: aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès, doncs cal resoldre les assignacions de l’alumnat NEE a plaça de reserva i, en el cas de 1r d’ESO, les sol·licituds que no han triat el centre en primera opció però que tenen preferència perquè provenen d’un centre adscrit.
  • Llistes d’alumnat admès al centre i llistes d’espera.

   

  Es poden consultar les dates al calendari de preinscripció.

  Tanca
 • És possible que no tingui plaça en el centre que he sol·licitat en primer lloc?

  Sí, per això convé que a la vostra sol·licitud feu constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat, per tal que si no podeu accedir a la primera opció se us atorgui una plaça  que s’ajusti el màxim possible a les preferències que heu manifestat.

  Tanca
 • Què passa si no tinc plaça a cap dels centres demanats?

  Ensenyaments obligatoris

  Abans de publicar-se les assignacions definitives, l’alumnat de P3, de 1r d’ESO, i  d’altres cursos que han marcat que volien plaça d’ofici, i que no se’ls hagi pogut assignar cap de les opcions consignades en la seva sol·licitud, rebran un missatge a l’adreça de correu informada en la sol·licitud amb l’enllaç per accedir a un formulari on indicarà, per ordre de prioritat, una nova relació de fins a 5 centres d’entre aquells que han quedat amb places vacants després de fer l’assignació original. Si no rebeu el missatge, no cal preocupar-se, vol dir que ja teniu assignat un centre dels demanats a la petició original o bé no heu marcat que voleu plaça d’ofici (per cursos intermedis). Això succeirà un cop publicades les llistes ordenades definitives i abans de les llistes amb les assignacions definitives.

  Aquesta petició ampliada s’assignarà tenint en compte el barem obtingut i, si s’escau, el número de desempat adjudicat en la sol·licitud de preinscripció.

  En el cas de no fer l’ampliació de centres quan sigueu requerits a fer-ho, l’assignació del vostre centre es farà d’ofici amb les vacants restants al final d’aquest segon procés d’ampliació.

  L’ampliació de la sol·licitud no dona dret a entrar en llistes d’espera dels nous centres sol·licitats, ni modifica les llistes d’espera ja existents en l’assignació ordinària.

  Procediment: les famílies rebran un correu electrònic a l’adreça que hagin consignat a la sol·licitud de preinscripció on se’ls informarà que no han obtingut plaça en cap de les peticions formulades i que poden ampliar la relació de centres a demanar, entre aquells que tenen vacants. Aquest tràmit serà telemàtic.

  Cicles formatius de grau mitjà

  L’alumnat que ha presentat sol·licitud de preinscripció dins del termini establert al calendari i no han obtingut plaça a les assignacions o per la gestió de la llista d’espera, podrà participar en la segona fase d’admissió. Els cicles formatius que disposin de places vacants es podran consultar al web del Departament d’Educació (preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/). Les peticions s’ordenaran per vies d’accés i d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

  Qualsevol alumne/a que rebi una assignació, independentment de si ha formalitzat la matrícula, no podrà presentar-se en aquesta segona fase d’admissió.

  L’alumnat que pugui participar rebrà un correu electrònic amb l’enllaç per poder presentar la seva sol·licitud de centres, cicles i torns amb places vacants. En el cas que no el rebin i reuneixi els requisits per presentar-s’hi, podran adreçar-se al web del Departament d’Educació (preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/) on disposaran d’un enllaç, a l’apartat corresponent, per poder presentar-la.

  Tanca

L'assignació d'ofici

 • Què és l’assignació d’ofici?

  L’assignació d’ofici és aquella que es produeix al final del procés de preinscripció per a sol·licituds que, havent fet tria de diferents centres en la seva sol·licitud, no han aconseguit plaça en cap de les opcions consignades.

  Tanca
 • Per què m’apareix marcada l’opció de plaça d’ofici quan faig la preinscripció per a I3 o per a 1r d’ESO?

  Quan realitzem la sol·licitud per Internet, si ho fem per al primer nivell d’educació infantil (I3) o primer d’ESO, per defecte, el sistema indica que la sol·licitud ha de ser considerada d’ofici i així apareixerà consignat en el resguard de la nostra sol·licitud, malgrat nosaltres no ho haguem marcat explícitament. Amb això, es garanteix que tothom qui fa una sol·licitud en aquests nivells, al final del procés, tindrà dret a una plaça del servei públic d’educació de Catalunya si no ha pogut accedir a cap de les opcions triades. Això no suposa, en cap cas, una minva dels drets ni limita la possibilitat de participar en l'ampliació de la sol·licitud.

  Tanca
 • Què suposa haver marcat plaça d'ofici?

  Suposa tenir la garantia que, un cop finalitzat el procés, tindrem una plaça garantida. Ara bé, en tot moment podem reservar-nos la possibilitat d’exercir el nostre dret a formalitzar la matrícula en aquesta plaça o deixar-la córrer si volem restar en el centre on ja hi som.

  En nivells intermedis –no a P3 o a 1r d’ESO- podem marcar-la o no, en funció de si volem assegurar que podem optar a una plaça al final del procés o, per contra, si volem mirar de fer un canvi de centre a un centre determinat, però no ens interessa fer el canvi si no és, precisament, en aquell centre.

  Tanca

La matrícula i l'admissió

 • Quan s’ha d’efectuar la matrícula?

  La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament.

  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

  Tanca
 • Quina documentació s’ha de presentar per a la matrícula?

  Per formalitzar la matrícula cal aportar una còpia del carnet de vacunacions en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal enviar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  Tanca
 • Què has de fer si has estat admès?

  Matricular-te dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça assignada en el procés de preinscripció.

  Tanca
 • Es pot canviar de centre un cop iniciat el curs?

  Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atenen, tenint en compte les places vacants existents, en els casos següents:

  1. Alumnat no escolaritzat a Catalunya.
  2. Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
  3. Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  4. Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  5. Inici d'una mesura d'acolliment.

  Consulteu tota la informació relativa al tràmit de canvi de centre.

   

  Tanca
 • Si no hi ha plaça vacant al centre on vull escolaritzar el meu fill/a, puc demanar un increment de ràtio?

  L’increment de ràtio és una mesura que s’aplica amb caràcter excepcional, sempre i quan la capacitat del centre ho permeti i en els supòsits que s’exposen en el decret 11/2021, de 16 de febrer, i a la resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat a la ciutat de Barcelona que publica anualment el Consorci d'Educació de Barcelona i que podeu consultar a l’apartat “Normativa” a edubcn.cat.

  Tanca