Preguntes freqüents sobre la preinscripció i matrícula 2024-2025

Ensenyament obligatoris

Qüestions generals

 • Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

  La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.

  Tanca
 • Quina és l'edat per accedir a cada nivell educatiu?

  Amb caràcter general, per determinar quin és el curs que correspon a cada alumne o alumna es té en compte el seu any de naixement, segons la taula següent

  any naixement  

  curs 2024-2025

  etapes

  2021*

  1r curs (P3)

  segon cicle d’educació infantil

  2020

  2n curs (P4)

  2019

  3r curs (P5)

  2018*

  1r curs de cicle inicial (1r)

  educació primària

  2017

  2n curs de cicle inicial (2n)

  2016

  1r curs de cicle mitjà (3r)

  2015

  2n curs de cicle mitjà (4t)

  2014

  1r curs de cicle superior (5è)

  2013

  2n curs de cicle superior (6è)

  2012*

  1r curs

  educació  secundària obligatòria

  (ESO)

  2011

  2n curs

  2010

  3r curs

  2009

  4t curs

  2008*

   

  Batx, PFI i CFGM

  *També s’hi matriculen els infants nascuts en altres anys i a qui, per circumstàncies diverses, correspongui aquest nivell educatiu.

  Tanca
 • Com podeu saber les places que ofereixen els centres per a cada nivell educatiu?

  L’oferta educativa es podrà consultar als centres i  també a l'apartat d'informació per a la Preinscripció d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

  Cal tenir en compte que l’oferta que es publica a l’inici del procés és provisional i té un caràcter orientatiu, atès que està sotmesa a possibles canvis en funció de la demanda i de la matrícula continuada. En conseqüència, les assignacions es fan tenint en compte l’oferta final, que es publica al final del procés.

  Tanca
 • Què és la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives específiques?

  A l’oferta de places veureu que hi ha un número de places reservades per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE). Aquestes places estan destinades a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE tipus A) i a alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals (NEE tipus B).

  L’assignació de les places de reserva NEE es fa tenint en compte la tipologia de l’alumnat i, pel que fa les places reservades per l’alumnat NEE tipus A, cada centre disposa, com a mínim, d’una plaça per grup.

  Hi ha alumnat amb diversos tipus i nivells de necessitats educatives tipus A, des de molt lleus fins a d’altres de més complexes (relacionades amb el desenvolupament, la cognició, l’aprenentatge, la motricitat, la visió, l’audició o la conducta…). Gràcies a les mesures i els suports de l’educació inclusiva que s’han implementat, totes les escoles i instituts poden atendre alumnat amb necessitats educatives especials. En cas que l’infant necessiti algun suport específic (SIEI, AIS, SIAL), s’orienta la seva escolarització cap a un centre que disposi d’aquests recursos i se li donarà prioritat en l’assignació a la plaça reservada per l’alumnat NEE tipus A.

  Si ocupeu una plaça de reserva per a alumnat NEE tipus A, el vostre fill o filla tindrà una personalització de l’aprenentatge d’acord amb les seves circumstàncies i/o necessitats personals, i rebrà el suport de professionals de l’educació i les mesures complementàries en un entorn de companyes i companys diversos que estimularà el seu desenvolupament.

  D’altra banda, també ocuparà una plaça de reserva l’alumnat NEE tipus B que es troba en una situació de desavantatge educatiu, associat a una situació de pobresa o de vulnerabilitat socioeconòmica o sociocultural que compromet el seu procés d’aprenentatge o que dificulta el seu èxit escolar.

  En el procés de preinscripció, per tant, s’estableix una reserva de places escolars per grup per a tot aquest alumnat (NEE tipus A i NEE tipus B), i es farà l’assignació en funció de la disponibilitat d’aquestes places en el conjunt de la reserva NEE. Aquestes places de reserva s’estableixen en funció de la previsió d’alumnat NEE que farà la preinscripció a la zona i es distribuiran entre els centres de la zona en funció dels grups de cada centre i de forma equitativa tenint en compte els recursos intensius que ofereix el centre i el nivell de segregació de cada centre en relació a la resta de centres de la zona.

  Igualment, si escau, les places de reserva NEE podran ser modificades a l’oferta final en funció de la demanda.

  Les places de reserva NEE es donen a conèixer en el moment de la publicació de l’oferta -sense diferenciar entre les previstes per l’alumnat tipus A i l’alumnat tipus B- i les podeu consultar a l’apartat d’informació per a la preinscripció d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

  Les places de reserva NEE tipus A que no s’assignin podran ser ocupades per alumnat ordinari en el mateix procés de preinscripció. En canvi, les places de reserva NEE tipus B no assignades durant el procés de preinscripció, romandran reservades, com a màxim, fins a dos dies abans de l’inici de curs.

  Tanca
 • Pot ser que el centre que demano no ofereixi cap plaça de reserva de tipus A?

  No tots els centres ofereixen places de reserva tipus A per a alumnat amb necessitats educatives especials (relacionades amb algun tipus de necessitat o dificultat en l'aprenentatge, l'àmbit auditiu, visual, cognitiu, de la comunicació o de la salut). Si el vostre fill o filla té alguna d’aquestes necessitats, cal que demaneu un centre que ofereixi places de reserva tipus A. D’aquesta manera, us garantim els recursos i l’atenció educativa necessària i el vostre fill/a podrà créixer i relacionar-se en un entorn de companys i companyes diversos i estimulant.

  Convé recordar, però, que els centres que disposen de suports intensius (SIEI, SIAL), tindran d’una reserva de places més reduïda respecte a la resta de centres per poder oferir una millor atenció a aquest alumnat, que tindrà prioritat d’accés respecte a la resta d’alumnat amb necessitats educatives especials. Podeu consultar els centres que en aquests moments ofereixen suport intensiu (SIE) a la guia de centres i, també, als EAP de referència.

  Tanca
 • Com es determina la puntuació de proximitat?

  La puntuació per proximitat del domicili habitual o lloc de treball, d’acord amb la situació que acrediti, es determina principalment a partir de la zona educativa on aquest estigui ubicat. Al segon cicle de l’educació infantil i a l’educació primària, a més dels centres de la zona, s’inclouen els centres necessaris per arribar al mínim  sis centres públics i sis centres privats concertats.

  Es pot conèixer la llista dels centres on es pot obtenir la puntuació per proximitat: a la pàgina “Criteris de proximitat” del web del Consorci d’Educació de Barcelona.

  Tanca
 • Qui pot informar o aclarir dubtes sobre la preinscripció i matrícula?

  Tanca

Abans del procés de preinscripció

 • Quins són els terminis de presentació de sol·licituds?

  Enguany, la presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs escolar 2024-2025 tindrà lloc durant aquests períodes:

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària del 6 al 20 de març de 2024
  • Educació secundària obligatòria del 8 al 20 de març de 2024
  Tanca
 • Qui ha de sol·licitar la preinscripció?

  L’alumnat que vulgui:

  Ser admès per primera vegada a un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.

  • Accedir a I3.
  • Accedir a 1r d’ESO si s’està cursant 6è curs d’educació primària en un centre sense continuïtat a l’educació secundària obligatòria (ESO).*
  • Accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.
  • Accedir a qualsevol modalitat de batxillerat si es prové d’un cicle formatiu.
  • Accedir a qualsevol altre ensenyament postobligatori.
  • Accedir a centres integrats.
  • Canviar de centre.

  *Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si volen canviar de centre.

  Tanca
 • Què cal tenir en compte abans de fer la preinscripció?

  Abans d’iniciar el tràmit de preinscripció, és important que conegueu el projecte educatiu del centre. Cada centre disposa d’un document en el qual detalla els seus objectius i principis, la metodologia d’aprenentatge, el tractament de les llengües, la seva organització i els serveis que ofereix.

  Tota aquesta informació la podeu conèixer gràcies a les jornades de portes obertes, a la pàgina web del propi centre i a la Guia de centres del web del Consorci d’Educació de Barcelona: edubcn.cat/preinscripcio

  Tanca

Documentació per a la preinscripció

 • Quina documentació s’ha de presentar per fer la preinscripció?

  La documentació obligatòria que heu de presentar per fer la preinscripció és la següent:

  Documentació identificativa:

  • Si feu la preinscripció amb el formulari amb autenticació electrònica (preinscripció.gencat.cat), no caldrà que adjunteu el vostre document d’identitat, excepte en el cas de Passaport o document d’identitat d’un país de la UE, on caldrà adjuntar la documentació prèviament digitalitzada (vegeu formulari en suport informàtic a sota). Per l’autenticació electrònica, podeu fer servir qualsevol sistema de certificació digital: T-CAT, DNIe, sistema Cl@ve o idCat Mòbil (per fer ús d’aquest darrer sistema no cal cap programari, només disposar d’un telèfon mòbil i ser major de 16 anys; aquest sistema també està disponible per estrangers amb NIE, targeta d’identitat d’estrangeria, passaport, document d’identitat d’un país de la Unió Europea o targeta de residència comunitària).
  • Si no disposeu de cap dels sistemes d’autentificació electrònica esmentats en el punt anterior, també podeu feu servir el formulari en suport informàtic (preinscripció.gencat.cat), en aquest cas, caldrà que acrediteu la identitat adjuntant el DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea prèviament escanejat o fotografiat.

   

  Documentació relacionada amb la filiació:

  • Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. I en el cas que l’alumne/a estigui en règim d’acollida, caldrà resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials, també, en format digital.

  Si l’alumne/a ja està escolaritzat a Catalunya i disposa del número d’identitat del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC), no caldrà adjuntar aquesta documentació i les dades es recuperaran de forma automàtica. Podeu consultar el vostre número en aquest web o us n’informaran en el propi centre. Des d’enguany, l’alumnat de les Escoles Bressol i Llars d’Infants, ja pertanyen a al Registre d’Alumnes (RALC) i també poden fer servir el número per recuperar les dades.

  Per últim, també caldrà presentar la documentació necessària per acreditar la puntuació del barem que al·leguem (criteris prioritaris i, si s’escau, complementaris).

  Tanca
 • Quina documentació necessiteu per fer la preinscripció d’un menor en situació d’acolliment?

  En casos de situació d'acolliment, cal aportar la resolució d'acolliment de la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

  Tanca
 • Com es fa l’assignació de plaça si hi ha més sol·licituds que places d’oferta en un centre?

  Per establir l’ordre d’admissió en aquells casos en què hi ha més sol·licituds que places d’oferta en un centre, se segueix el següent sistema de puntuacions.

  Per I3

  Tipus criteri

  Criteri

  Punts

  Observacions

  Prioritari

  Tenir un germà o germana escolaritzats al centre.

  50

  És el centre qui fa la comprovació (*)

  Proximitat geogràfica si a partir del domicili, el centre triat en primera opció consta al llistat de centres de proximitat

  30

  Només es pot al·legar un d’aquests criteris de proximitat.

  Proximitat geogràfica segons el lloc de treball

  20

  Proximitat geogràfica dins del districte

  15

  Proximitat del domicili dins del municipi

  10

  Renda garantida de ciutadania

  15

  Cal aportar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

  Complementari

  Discapacitat de l’alumne/germà o pare amb discapacitat + o = 33%

  15

  La validació es fa a través de consultes interadministratrives.

   


   


   


   


   


   

  Tenir el pare/mare/tutor/a al centre

  10

  És el centre qui fa la comprovació.

  Família monoparental o nombrosa

  10

  Es comprova per consulta interadministrativa.

  Ser família nombrosa

  10

  Es comprova per consulta interadministrativa.

  Infants nascuts en part múltiple (bessons, trigèmins, etc.)

   

  10

  S’acredita a través del llibre de família o document digital acreditatiu.

  Alumnat en situació d’acolliment familiar

  10

  Cal aportar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

  Patir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme

  10

  Cal acreditar-ho documentalment (veure pregunta a sota).

   

  (*) No s’aplica aquest criteri en el cas que els germans estiguin matriculats en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil i es vulgui accedir a un altre ensenyament en el mateix centre educatiu.

  Sorteig

  Cal tenir en compte, que només s’apliquen la puntuació del criteri complementari en cas d’empat amb la puntuació general. Si tot i així, continua havent-hi empat, la prioritat es decideix segons el número de desempat que s’ha designat en el sorteig.

  Per 1r d’ESO

  En aquells casos en què hi ha més sol·licituds que places d’oferta en un centre, són preferents les sol·licituds a centre adscrit. En cas d’empat s’aplica el mateix sistema de puntuacions que es fa per a l’ordre d’admissió de les sol·licituds d'I3.

  Tanca
 • Com s’acredita que l’alumne/a té un germà o germana al centre?

  No cal que ho acrediteu. Al fer l’al·legació en el formulari de preinscripció el centre s’encarrega de certificar-ho.

  Aquest criteri també s’aplica per l’alumnat en situació d’acolliment familiar en famílies amb fills/es si escolaritzem l’alumne/a al mateix centre.

  Aquest criteri, però, no s’aplica en el cas que els germans estiguin matriculats en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en el mateix centre educatiu. Aquesta previsió té l’objectiu de garantir el dret d’accés al primer curs de segon cicle d’educació infantil en condicions d’igualtat, d’acord amb els articles 4 i 47.6 de la LEC.

  Tanca
 • Com heu d’acreditar la proximitat geogràfica per optar a la puntuació corresponent?

  Per acreditar la proximitat al lloc de residència, es fa una consulta interadministrativa de les dades del padró per obtenir l'adreça del domicili familiar en el moment de fer la preinscripció. En cas que aquestes dades no es puguin obtenir en el moment de fer la preinscripció, cal que adjunteu un certificat o volant de convivència on consti l'adreça del domicili i que l'alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.

  En cas de demanar proximitat al lloc de treball, per a treballadors assalariats cal el contracte laboral o bé un certificat de l'empresa. Pel que fa als treballadors autònoms, heu de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037, on hi consta el domicili.

  Tanca
 • Com heu d’acreditar la percepció de l’ajut de renda garantida de ciutadania?

  Per acreditar la percepció de la renda garantida de ciutadania no cal aportar cap documentació, es consulten les dades per interoperabilitat al Departament de Drets Socials. Només en el cas que no s’hagin pogut obtenir, caldrà adjuntar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania durant el període de presentació de documentació. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir.

  Tanca
 • Quina documentació heu de presentar per justificar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat?

  Per obtenir la puntuació per discapacitat de l'alumne, del pare, mare o un germà o germana de grau superior al 33% que estigui reconeguda per la Generalitat de Catalunya, es farà la comprovació a través de consultes interadministratives.

  En cas que no es pugui validar aquesta informació o bé es tracti d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, sí que caldrà presentar el certificat o targeta corresponent acreditativa emesa pel Departament de Drets Socials o pels òrgans competents d’altres comunitats autònomes.

  Si és el cas, es consideraran afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  Tanca
 • Com acredito que l’alumne/a té el pare/mare o tutor/a legal treballant al centre?

  No cal aportar cap document, el centre s’encarregarà de comprovar-ho quan ho al·leguem al fer la sol·licitud.

  Tanca
 • Com han d’acreditar les famílies monoparentals o nombroses la seva condició per optar a la puntuació complementària?

  Per justificar la condició de família nombrosa o monoparental, aquesta informació es valida a través de consultes interadministrativa amb el Departament de Drets Socials.

  En cas que aquesta informació no pugui ser validada o es tracti de carnets emesos per altres comunitats autònomes, heu de presentar el carnet de família nombrosa o monoparental en vigor.

  Convé recordar que es poden al·legar simultàniament ambdues condicions si és dona el cas.

  Tanca
 • Com s’acredita que l’alumne/a ha nascut en part múltiple (bessons, trigèmins, etc.)?

  Per acreditar que l’alumne/a ha nascut en part múltiple, caldrà adjuntar el llibre de família a la sol·licitud en l’apartat corresponent.

  Tanca
 • Com s’acredita que l’alumne/a està en situació d’acolliment familiar?

  Per acreditar que l’alumne/a està en acolliment familiar, caldrà adjuntar a la sol·licitud la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

  Tanca
 • Com s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme?

  En el cas de ser víctima de violència de gènere, cal aportar algun dels documents següents:

  • Sentència de qualsevol ordre jurisdiccional –encara que no sigui ferma- que declari que la dona ha patit aquest tipus de violència.
  • Ordre de protecció vigent.
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  Per acreditar al condició de víctima de terrorisme, caldrà un certificat de la Subdirecció general de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

  Tanca
 • Què passa si falla alguna de les consultes interadministratives dels criteris al·legats?

  En el cas que es produeixin errors en alguna de les consultes interadministratives, apareixerà en el resguard de la sol·licitud i caldrà adjuntar la documentació requerida prèviament digitalitzada.

  Tanca

El procés de preinscripció

 • Com heu de fer la preinscripció?

  El procés de preinscripció es farà exclusivament de forma telemàtica a través d’un formulari al que trobareu a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat, on també hi ha  tota la informació necessària per fer el tràmit.

  Si disposeu d’algun mitjà d’identificació digital (idCat MòbilDNI electrònicT-CATCl@ve, etc.), podeu utilitzar el formulari amb autenticació electrònica, si no haureu d’utilitzar el formulari en suport informàtic, on caldrà que adjunteu el vostre DNI o NIF prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la vostra identitat. Si acrediteu la vostra identitat amb passaport o document d’identitat d’un país membre de la UE, caldrà que l’adjunteu escanejat o fotografiat en ambdós casos.

  Tanca
 • Quants centres heu d’indicar a la llista de la sol·licitud de preinscripció?

  A la sol·licitud de preinscripció, les famílies heu d’especificar una llista de possibles escoles o instituts ordenada per preferència. En aquesta llista, es poden indicar fins a un màxim de deu centres.

  És molt important que relacioneu el màxim número de centres en la vostra sol·licitud per tal d’exhaurir les possibilitats què se us assigni un centre en la primera fase. Així, evitareu haver de fer l’assignació ampliada o que se us hagi de fer una assignació d’ofici si, al final del procés, no se us ha pogut assignar plaça en cap dels centres triats. Recordeu que només romandreu en la llista d’espera d’aquells centres que hagueu indicat en la sol·licitud inicial.

  Tanca
 • Què podeu fer si no teniu mitjans per fer la preinscripció en línia des de casa o necessiteu ajuda per fer la preinscripció telemàtica?

  Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu desplaçar-vos a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport en el procés de preinscripció telemàtic:

   • Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
   • Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
   • Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
   • Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
   • Sant Andreu (carrer del Montsec, 20-22)
   • Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
   • Sants-Montjuïc (Imeb - Plaça d'Espanya, 5  Planta baixa – Sala Artur Martorell)

  Recordeu que caldrà demanar cita prèvia pel canal corresponent.

  - Atenció informativa a partir de l'1 de març

  - Suport a la preinscripció en línia a partir del 6 de març

  Tanca
 • S’ha de fer constar el número identificador de l’alumne en la preinscripció?

  No, en cas de l’alumnat que fins ara no ha estat escolaritzat a Catalunya o ho ha estat abans del curs 2016-2017.

  , és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2016-2017 en una Escola Bressol, Llar d’infants o en qualsevol centre de segon cicle d’educació infantil, ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.

  La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies. També es pot obtenir el número a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació, a les Oficines d'Escolarització dels districtes municipals o a través d’una aplicació en línia des de la pàgina web preinscripcio.gencat.cat (en aquest cas, caldrà que disposeu d’algun sistema d’identificació digital i ser major d’edat o tutor/a legal de l’alumne/a)

  Tanca
 • Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?

  No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

  No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents:

  • Alumnes que sol·liciten alhora plaça a ensenyaments no inclosos al mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.
  • Alumnes que volen cursar estudis de música i dansa en centres integrats, que han de presentar dues sol·licituds per poder comptar amb una plaça ordinària si no superen la prova d’accés específica Només en el IE Oriol Martorell i l’Institut del Teatre.
  Tanca
 • Cal que facin el tràmit de la preinscripció els alumnes que han cursat el 1r cicle d’educació Infantil (0-3 anys) en un centre, si volen continuar en el mateix centre per cursar el segon cicle (3-6 anys)?

  , han de presentar la sol·licitud i no tenen prioritat d'accés ni puntuació addicional.

  A les famílies d'infantil (0-3) de centres amb el mateix codi de centre al 2n cicle (3-6) es dona la puntuació addicional de germans sempre i quan en tinguin, però no tenen prioritat d'accés. 

  Tanca
 • L’alumnat ja escolaritzat a Catalunya pot participar en el procés de preinscripció?

  , l’alumnat ja escolaritzat a Catalunya pot participar en el procés de preinscripció, que també serveix per demanar un canvi de centre.

  L'assignació de places segueix el mateix procediment que la resta d'alumnes que participen en la preinscripció amb les mateixes dates per cada fase de la preinscripció i la matriculació.

  Convé recordar que, en el cas de fer la preinscripció per canvi de centre, cal marcar la casella sol·licitant plaça d’ofici si es vol obtenir sí o sí una assignació de plaça alternativa al centre actual. Si no es marca, el sistema no assignarà plaça en el cas de no poder-ho fer a cap dels centres sol·licitats.

  Per últim, cal tenir en compte que, en qualsevol cas, el fet de participar a la preinscripció no obliga a renunciar a la plaça inicial encara que marquem la casella d’assignació de plaça d’ofici. La plaça inicial només es perd si en el moment de confirmar la matrícula ho fem en el centre assignat durant la preinscripció.

  Tanca

Com funciona la prioritat per adscripció

 • Què és l'adscripció

  És una relació que s’estableix entre dos centres —un de secundària i un de primària— i que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris quan els alumnes passen de l’educació primària a la secundària. Les escoles d’educació primària tenen adscrits un o més centres d’educació secundària obligatòria.

  L’adscripció de centre és determinant a l’hora d’obtenir plaça, perquè s’intentaran assignar les sol·licituds de preinscripció a un institut que provinguin d’alumnes que han estudiat la primària en una escola adscrita abans que les sol·licituds d’alumnes de centres no adscrits, amb independència de la puntuació per criteris. 

  Només en el cas que el nombre de sol·licituds d’alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places ofertes per l’institut, entraran en joc els criteris prioritaris i complementaris.

  Podeu consultar les relacions d’adscripció al web del Consorci d’Educació

  Tanca
 • Si trio un centre adscrit en el formulari de preinscripció, com ho haig d’acreditar?

  No cal acreditar-ho. Només cal consignar a la sol·licitud l’elecció d’un centre adscrit en la primera opció. El sistema s’encarregarà de tenir-ho en compte a l’hora d’establir les prioritats corresponents.

  Val a dir que, a diferència de la puntuació del barem, la prioritat per adscripció només es manté a la resta de centres triats sempre que aquests centres també siguin adscrits i que no s’intercali en la sol·licitud cap centre no adscrit entre els primers centres triats.

  Tanca
 • Com afecta l’adscripció entre centres al procés de preinscripció?

  Quan un alumne/a està matriculat en un centre de primària i vol accedir a un institut amb el qual hi ha relació d’adscripció, té preferència per cursar-hi educació secundària (12-16 anys). Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

  S’estableix una adscripció entre un centre d’infantil (3-6) i un de primària (6-12) quan el d’infantil no ofereix ensenyaments de primària. A Barcelona hi ha 6 centres que es troben en aquesta situació: Jesús Maria, L’Esclop-Passeig, Mafalda, Magnòlia, Grimm i El Petit Santa Maria.

  Entre centres de primer cicle d’infantil (0 a 3) i els que ofereixen el segon cicle d’infantil (3 a 6) no hi ha adscripció i, en conseqüència no s’estableix cap prioritat per a l’alumnat que fa la preinscripció a I3, encara que provingui d’un centre amb continuïtat pedagògica.

  Tanca
 • Què vol dir que les sol·licituds provinents d’un centre adscrit són preferents?

  Vol dir que a l’hora de fer les assignacions tindran preferència les sol·licituds provinents d’un centre adscrit respecte de les sol·licituds de centres no adscrits, amb independència de la puntuació i/o de l’opció en què s’ha triat el centre.

  Per exemple, una sol·licitud que no ha pogut entrar en la primera opció de centre adscrit té prioritat en la segona opció de centre adscrit respecte d’una sol·licitud provinent d’un centre no adscrit que hagi demanat el centre en primera opció, encara que tingui més puntuació.

  Tanca
 • Tinc molts punts per accedir a un centre perquè hi tinc un germà, però el meu centre de primària no hi està adscrit. Les sol·licituds de les famílies sense germans i amb menys puntuació provinents de centres adscrits tenen preferència respecte de la meva?

  , les sol·licituds a centres adscrits s’assignen sempre en primera instància, amb independència dels punts, i en conseqüència van per davant de les sol·licituds provinents de centres no adscrits, encara que la persona sol·licitant tingui germans al centre.

  Tanca
 • Les sol·licituds que demanen un centre adscrit en segona opció tenen preferència respecte de la meva, en què demano el centre en primera opció malgrat no ser adscrit?

  , la preferència per adscripció és absoluta. S’assignarà abans una sol·licitud adscrita, encara que es demani el centre en segona, tercera o quarta opció —sempre que no es trenqui la preferència per adscripció—, que una sol·licitud no adscrita que demana el centre en primera opció.

  Tanca
 • Què vol dir trencar la preferència per adscripció? Quan passa això?

  Vol dir que no he triat tots els centres adscrits al meu de primària (els podeu consultar aquí) entre les primeres opcions de la sol·licitud i que n’he intercalat un de no adscrit. Així doncs, els centres triats a continuació del no adscrit en la prelació perdran la preferència per adscripció encara que siguin adscrits.

  De la mateixa manera, si en primer lloc trio un centre no adscrit, ja no tindré preferència per adscripció a la resta de centres consignats, encara que posi centres adscrits a continuació.

  Tanca
 • Puc triar un centre de secundària encara que no hi estigui adscrit?

  , però cal tenir en compte que la sol·licitud no serà preferent respecte d’una de provinent d’un centre adscrit, amb independència de la puntuació i de l’opció en què s’ha triat el centre.

  Tanca
 • Es poden demanar en una mateixa sol·licitud centres adscrits i centres no adscrits?

  , però cal tenir present que es perdrà el dret de preferència per a tots els centres de la llista que es demanin a continuació d’un centre no adscrit, encara que estiguin adscrits al centre de procedència.

  Convé recordar que una sol·licitud a un centre adscrit sempre serà prioritària davant d’una de provinent d’un centre no adscrit, independentment de la puntuació (prioritària i complementària) i de l’opció en què s’ha demanat el centre. És a dir, una segona opció a un centre adscrit és prioritària respecte d’una primera opció a un centre no adscrit, encara que aquesta darrera tingui més punts.

   

  Tanca
 • Si un centre de secundària obligatòria no cobreix la totalitat de la seva oferta de places vacants amb la demanda d’alumnat escolaritzat en centres adscrits, pot completar-la amb sol·licituds d’alumnat procedent d’escoles no adscrites?

  , es pot donar el cas. Durant el procés d’assignació de places, tenen preferència les sol·licituds corresponents a l’alumnat de les escoles adscrites al centre (sigui quina sigui l’opció en què s’ha demanat el centre).

  Si, un cop assignades les sol·licituds preferents (les de centres adscrits), encara queden places disponibles, s’assignen les sol·licituds (les de centres no adscrits) segons l’ordre de petició —les que han demanat el centre en primera opció— i, després, si cal desempatar, se segueix l’ordre de la puntuació obtinguda pels criteris prioritaris (germans, proximitat, etc.), els complementaris i, en darrer terme, el número del sorteig.

  En conseqüència, un cop assignades les sol·licituds d’alumnat escolaritzat en centres adscrits, tindrà preferència en l’assignació de les places disponibles l’alumnat que el demana en la primera opció respecte del que ho fa en la segona, i sempre ordenat d’acord amb el barem obtingut.

  Tanca
 • La preferència per adscripció es manté a les llistes d’espera?

  , a la llista d’espera sempre apareixeran primer les sol·licituds adscrites i després les que no tinguin el centre adscrit, amb independència de la puntuació i de l’opció en què s’ha demanat el centre.

  Tanca
 • En quines condicions el Consorci d’Educació em garanteix plaça en un centre adscrit?

  Si consigneu com a opcions de tria prioritàries tots els centres adscrits al vostre centre de primària (els podeu consultar aquí) sense intercalar en la sol·licitud cap centre no adscrit, el Consorci d’Educació tractarà d’assignar-vos plaça en un dels vostres centres adscrits, si és que el sistema d’assignació automàtic no ho ha fet al final del procés. Convé recordar que l’assignació no es farà necessàriament al centre triat en la primera opció.

  En aquests casos l’assignació a un dels centres adscrits es farà tenint en compte l’estat de les llistes d’espera, sempre que n’hi hagi.

  Aquest compromís estarà supeditat a les polítiques per a una escola inclusiva i de lluita contra la segregació i podria no fer-se efectiu en les assignacions a plaça de reserva.

  Tanca
 • Si en la meva sol·licitud consigno en primer lloc tots els centres adscrits, tinc garantida una plaça en un centre adscrit?

  Sempre i quan la vostra sol·licitud consigni com a opcions de tria prioritàries tots els centres adscrits al seu centre de primària (els podeu consultar aquí) i sense intercalar-hi cap centre no adscrit, el Consorci d’Educació mirarà de fer les gestions oportunes per assignar-vos un dels centres adscrits, si és que el sistema d’assignació automàtic no ho ha fet al final del procés. Cal tenir en compte que l’assignació no es farà necessàriament al centre triat en la primera opció i que es tindrà en compte l’estat de les llistes d’espera, sempre que n’hi hagi.

  Aquest compromís estarà supeditat a les polítiques per a una escola inclusiva i de lluita contra la segregació i podria no fer-se efectiu en les assignacions a plaça de reserva.

  Tanca
 • Com pot ser que a la llista d’espera aparegui davant meu una sol·licitud que té menys punts o que ha demanat el centre en la segona opció o en la tercera? Pot ser que l’adscripció li atorgui preferència respecte de la meva, que és d’un centre no adscrit

  , a les llistes d’espera de primer d’ESO apareixeran sempre primer totes les sol·licituds que demanen el centre adscrit —sempre que no hagin trencat la preferència d’adscripció—, amb independència de l’opció en què s’ha demanat el centre.

  Tanca
 • L’alumnat amb NEE també té preferència per accedir al seu centre adscrit?

  . L’alumnat amb NEE, tipus B o tipus A, també té preferència per adscripció. Ara bé, la seva preferència serà respecte l’alumnat de la seva tipologia ( A o B), atès que cada tipus d’alumnat té l’accés limitat a les seves places reservades. 

  Tanca

La baremació de les sol·licituds

 • Es poden sumar les puntuacions que corresponen al lloc de residència i al lloc de treball?

  No, no es poden sumar aquestes puntuacions. Només es pot acreditar un criteri de proximitat.

  Tanca
 • Com acredito la puntuació per germans?

  No cal acreditar-ho. Només cal fer l’al·legació en el moment d’omplir el formulari i el propi centre s’encarregarà de fer la comprovació.

  Tanca
 • Què passa en cas de bessons ?

  Enguany, l’alumnat nascut en part múltiple (bessons, trigèmins, etc.) pot al·legar aquesta condició en la seva sol·licitud per obtenir la puntuació complementària que li atorga el barem.

  En el hipotètic cas que els bessons acabin separats en diferents centres, la Comissió de Garanties d’Admissió vetllarà perquè els germans vagin junts en el mateix centre –no necessàriament en la primera opció-.

   

  Tanca
 • Es consideren germans els fills no comuns d'una parella?

  Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.

  Tanca
 • Quan es considera que una parella és estable?

  Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d'acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

  Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d'acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.

  Tanca
 • Què passa si no estic d'acord amb els resultats?

  En cas de no estar d'acord amb el barem provisional o que hi hagi una errada, serà possible presentar una reclamació en un formulari habilitat en la vostra petició. Les reclamacions a la baremació les resol el centre triat en primera opció.

  Tanca
 • Com s’ordenen les sol·licituds?

  Per accedir al segon cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5) s’apliquen els criteris prioritaris i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds segons el número que surti en el sorteig públic.

  Per accedir a l’educació primària són prioritàries les sol·licituds provinents de centres adscrits. A continuació, en cas d’empat, s’apliquen els criteris prioritaris i, si persisteix l’empat, els criteris complementaris. Si, tot i així continua havent-hi empat entre sol·licituds per accedir a un mateix centre, es té en compte l’ordenació de les sol·licituds segons el número del sorteig públic.

  Per accedir a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat no artístic, són prioritàries les sol·licituds provinents de centres adscrits. A continuació, en cas d’empat, s’apliquen els criteris prioritaris i, si persisteix l’empat, els criteris complementaris. Si, tot i així, continua havent-hi empat, es té en compte l’ordenació de les sol·licituds segons el número que surt en el sorteig públic.

  Trobareu el detall de tots aquests criteris de tots els nivells educatius a aquest enllaç.

  Tanca
 • Es manté la puntuació obtinguda en la primera opció per a la resta d’opcions?

  Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

  Tanca
 • Perquè és tant important el centre triat en 1a opció?

  El centre triat en primera opció determina la puntuació que s’aplicarà per desempatar en les següents opcions de centre triat si s’escau. Però, també, les sol·licituds que trien el centre en primera opció tindran prioritat respecte les que ho fan en 2a opció i així successivament i amb independència de la puntuació. Aquesta prioritat no es dóna a 1r d’ESO en el cas que la sol·licitud sigui adscrita, atès que l’adscripció dóna preferència per davant de l’opció triada i la puntuació obtinguda en la baremació.

  Tanca
 • Com puc saber els resultats del sorteig?

  El mateix dia en què es fa el sorteig se’n publica el resultat a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona.

  Tanca

Després del procés de preinscripció

 • Què passa una vegada s’ha presentat la sol·licitud de preinscripció?

  Una vegada finalitzada la sol·licitud, la família rebrà un resguard de la sol·licitud per correu electrònic. En aquest resguard, s'indicarà si és necessari presentar documentació addicional.

  Amb el codi de la preinscripció i el número d’identificació del tutor/a, les famílies podreu accedir a la vostra sol·licitud. Igualment, podreu modificar la selecció de centres mentre duri el període de presentació de sol·licituds.

  Els resultats de la preinscripció els publicaran els centres triats com a primera opció. També es podran consultar des de les oficines municipals d’escolarització.

  També es podrà conèixer el resultat de manera individual des de la pàgina web preinscripcio.gencat.cat.

  Tanca
 • Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès?

  En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. ATENCIÓ: aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès, doncs cal resoldre les assignacions de l’alumnat NEE a plaça de reserva i, en el cas de 1r d’ESO, les sol·licituds que no han triat el centre en primera opció però que tenen preferència perquè provenen d’un centre adscrit.
  • Llistes d’alumnat admès al centre i llistes d’espera.

   

  Es poden consultar les dates al calendari de preinscripció.

  Tanca
 • És possible que no tingui plaça en el centre que he sol·licitat en primer lloc?

  Sí, per això convé que a la vostra sol·licitud feu constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat, per tal que si no podeu accedir a la primera opció se us atorgui una plaça  que s’ajusti el màxim possible a les preferències que heu manifestat.

  Tanca
 • Què passa si no tinc plaça a cap dels centres demanats?

  Abans de publicar-se les assignacions definitives, l’alumnat de P3, de 1r d’ESO, i  d’altres cursos que han marcat que volien plaça d’ofici, i que no se’ls hagi pogut assignar cap de les opcions consignades en la seva sol·licitud, rebran un missatge a l’adreça de correu informada en la sol·licitud amb l’enllaç per accedir a un formulari on indicarà, per ordre de prioritat, una nova relació de fins a 5 centres d’entre aquells que han quedat amb places vacants després de fer l’assignació original. Si no rebeu el missatge, no cal preocupar-se, vol dir que ja teniu assignat un centre dels demanats a la petició original o bé no heu marcat que voleu plaça d’ofici (per cursos intermedis). Això succeirà un cop publicades les llistes ordenades definitives i abans de les llistes amb les assignacions definitives.

  Aquesta petició ampliada s’assignarà tenint en compte el barem obtingut i, si s’escau, el número de desempat adjudicat en la sol·licitud de preinscripció.

  En el cas de no fer l’ampliació de centres quan sigueu requerits a fer-ho, l’assignació del vostre centre es farà d’ofici amb les vacants restants al final d’aquest segon procés d’ampliació.

  L’ampliació de la sol·licitud no dona dret a entrar en llistes d’espera dels nous centres sol·licitats, ni modifica les llistes d’espera ja existents en l’assignació ordinària.

  L’alumnat amb NEE tipus A no participa en el procés d’ampliació de sol·licituds. Si no se li pot assignar plaça en la seva petició original, se li assignarà plaça d’ofici entre les places reservades per a l’alumnat NEE tipus A que no s’hagin ocupat.

  Procediment: les famílies rebran un correu electrònic a l’adreça que hagin consignat a la sol·licitud de preinscripció on se’ls informarà que no han obtingut plaça en cap de les peticions formulades i que poden ampliar la relació de centres a demanar, entre aquells que tenen vacants. Aquest tràmit serà telemàtic.

  Tanca

L'assignació d'ofici

 • Què és l’assignació d’ofici?

  L’assignació d’ofici és aquella que es produeix al final del procés de preinscripció per a sol·licituds que, havent fet tria de diferents centres en la seva sol·licitud, no han aconseguit plaça en cap de les opcions consignades.

  Tanca
 • Per què m’apareix marcada l’opció de plaça d’ofici quan faig la preinscripció per a I3 o per a 1r d’ESO?

  Quan realitzem la sol·licitud per Internet, si ho fem per al primer nivell d’educació infantil (I3) o primer d’ESO, per defecte, el sistema indica que la sol·licitud ha de ser considerada d’ofici i així apareixerà consignat en el resguard de la nostra sol·licitud, malgrat nosaltres no ho haguem marcat explícitament. Amb això, es garanteix que tothom qui fa una sol·licitud en aquests nivells, al final del procés, tindrà dret a una plaça del servei públic d’educació de Catalunya si no ha pogut accedir a cap de les opcions triades. Això no suposa, en cap cas, una minva dels drets ni limita la possibilitat de participar en l'ampliació de la sol·licitud.

  Tanca
 • Què suposa haver marcat plaça d'ofici?

  Suposa tenir la garantia que, un cop finalitzat el procés, tindrem una plaça garantida. Ara bé, en tot moment podem reservar-nos la possibilitat d’exercir el nostre dret a formalitzar la matrícula en aquesta plaça o deixar-la córrer si volem restar en el centre on ja hi som.

  En nivells intermedis –no a P3 o a 1r d’ESO- podem marcar-la o no, en funció de si volem assegurar que podem optar a una plaça al final del procés o, per contra, si volem mirar de fer un canvi de centre a un centre determinat, però no ens interessa fer el canvi si no és, precisament, en aquell centre.

  Tanca
 • Una vegada s’han publicat les llistes definitives, com puc fer una reclamació si no estic d’acord amb la plaça que m’han assignat d’ofici?

  Es pot fer una reclamació a la plaça assignada d’ofici en aquells casos en què no s’ha obtingut cap de les places demanes en el formulari de sol·licitud o en el torn d’ampliació. Es pot fer de forma telemàtica a través d’un formulari en línia o amb tramitació atesa a les Oficines d’Escolarització de districte o a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona. Per fer la tramitació atesa no és necessari demanar cita prèvia.

  Tanca

La matrícula i l'admissió

 • Quan s’ha d’efectuar la matrícula?

  La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament.

  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

  Tanca
 • Quina documentació s’ha de presentar per a la matrícula?

  Per formalitzar la matrícula cal aportar una còpia del carnet de vacunacions en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal enviar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  Tanca
 • Què has de fer si has estat admès?

  Matricular-te dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça assignada en el procés de preinscripció.

  Tanca
 • Si no hi ha plaça vacant al centre on vull escolaritzar el meu fill/a, puc demanar un increment de ràtio?

  L’increment de ràtio és una mesura que s’aplica amb caràcter excepcional, sempre i quan la capacitat del centre ho permeti i en els supòsits que s’exposen en el decret 11/2021, de 16 de febrer, i a la resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat a la ciutat de Barcelona que publica anualment el Consorci d'Educació de Barcelona i que podeu consultar a l’apartat “Normativa” a edubcn.cat.

  Tanca
 • Es pot canviar de centre un cop iniciat el curs?

  Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atenen, tenint en compte les places vacants existents, en els casos següents:

  1. Alumnat no escolaritzat a Catalunya.
  2. Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
  3. Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  4. Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  5. Inici d'una mesura d'acolliment.

  Consulteu tota la informació relativa al tràmit de canvi de centre.

   

  Tanca

Centres d'educació especial

 • Quins són els requisits que ha de tenir un infant amb necessitats educatives especials per accedir a un centre d’educació especial?

  Com s'estableix a l'article 18.3 del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, per a l'escolarització d'alumnat resident a Barcelona en un centre d'educació especial de la ciutat de Barcelona cal:

  1. El reconeixement de necessitats educatives especials greus i severes que requereixin d’una elevada intensitat de suport educatiu, d’acord amb el procediment indicat en l’article 7.2 de la RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 28 de febrer de 2024, d'aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025 a la ciutat de Barcelona.
  2. L'acceptació dels pares, mares o tutors legals del reconeixement de la necessitat educativa especial i de la modalitat d’escolaritat proposada.
  3. En el supòsit que no hi hagi l'acceptació dels pares, mares o tutors legals prevista en l'apartat anterior, la família disposarà de 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
  4. La resolució de la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona que, havent considerat prèviament la documentació detallada en l'apartat a), la voluntat dels pares, mares o tutors i, si escau, l'informe de la Inspecció d'Educació, autoritzi aquesta modalitat d'escolarització.
  Tanca
 • S’ha de fer la preinscripció per accedir a un centre d’educació especial? En quin període?

  Sí, al web del Consorci d’Educació trobareu un espai de consulta amb la informació sobre el procés i el formulari en línia per sol·licitar de manera telemàtica la preinscripció a centres d’educació especial per a 2n cicle d’infantil i ensenyaments obligatoris. 

  Pel que fa al calendari, les dates per fer la presentació de les sol·licituds són les mateixes que per la preinscripció a centres ordinaris.

  Tanca
 • Que puc fer si resideixo fora de Barcelona i vull escolaritzar el meu fill/a en un centre d’educació especial de Barcelona?

  L’escolarització d’alumnat en un centre educatiu diferent dels serveis territorials del diferents dels de la residència és una situació excepcional i només s’ha de donar quan, atesa la singularitat de les necessitats de l’alumne/a, l’escolarització en el seu territori no és possible.

  En aquests casos, les famílies residents fora de la ciutat de Barcelona hauran d’adreçar la seva petició al director/a dels serveis territorials del seu lloc de residència perquè, d’acord amb el procediment que s’estableix a la normativa, aquest enviï una proposta motivada a la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta proposta motivada, que haurà d’exposar els motius que justifiquen l’escolarització fora del territori, haurà d’anar acompanyada de l'avaluació psicopedagògica de l'EAP de la seva zona on s’orienta l’alumne/a explícitament a escolaritzar-se en un centre d’educació especial.

  La Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, donarà resposta a la direcció del servei territorial que hagi fet la petició.

  Tanca
 • Quins son els terminis de presentació de sol·licituds?

  Enguany, la presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs escolar 2024-2025 als ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial serà del 6 al 20 de març de 2024. S’acceptaran sol·licituds fora de termini fins al 22 d’abril de 2024.

  Cal tenir en compte que les sol·licituds presentades en termini són preferents respecte a les presentades fora de termini amb independència de qualsevol altre criteri

  Tanca
 • On puc consultar quins són els centres d’educació especial que hi ha a la ciutat de Barcelona?

  A la Guia de centres educatius del web del Consorci d’Educació podeu conèixer els centres d’educació especial de la ciutat.

  Tanca
 • Com puc saber l’oferta de places dels centres d’educació especial?

  El 5 de març de 2024 es publicarà l’oferta dels centres d’educació especial al web del Consorci d'Educació, apartat educació especial.

  Tanca
 • Quins criteris es fan servir per a l’assignació d’alumnat en centres d’educació especial?

  Les sol·licituds de preinscripció d’alumnat que resideix i/o ja està escolaritzat a la ciutat de Barcelona serà preferent respecte a les d’alumnat resident fora de la ciutat de Barcelona. Igualment, les realitzades en el termini establert seran preferents front les realitzades fora de termini.

  A l'hora de fer les assignacions de l'alumnat que l'EAP hagi determinat que ha d'anar a un centre d'educació especial, es prendran en consideració els següents criteris:

  • Les preferències expressades per les famílies en la seva sol·licitud.
  • La proposta d’escolarització que fa l’EAP d’acord amb el punt 7.2 de la RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 28 de febrer de 2024, d'aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025 a la ciutat de Barcelona.
  • La proximitat del centre al domicili de la família.
  • Les places vacants de què disposi el centre.
  Tanca
 • Com puc saber si la meva sol·licitud ha estat acceptada i si el meu fill/a ha estat assignat?

  El dia 24 d’abril de 2024, els centres d’educació especial disposaran d’un llistat amb les sol·licituds validades. Podeu contactar amb el centre triat en primera opció a la sol·licitud de preinscripció per obtenir més informació. Cal tenir en compte que haver validat una sol·licitud no vol dir que s’hagi assignat al centre demanat, sinó que s’ha comprovat que tota la documentació és corrrecta i es podrà tenir en compte a l’hora de fer les assignacions.

  El 24 de maig de 2024 es publicarà el llistat definitiu amb l’alumnat admès en centres d’educació especial al web del Consorci d’Educació.

  Tanca
 • Que puc fer si no estic d’acord amb la plaça assignada?

  Les famílies podreu presentar una reclamació a la plaça assignada durant el procés de preinscripció per via telemàtica a través del formulari de reclamacions publicat al web del Consorci d'Educació, apartat educació especial. El termini serà del 24 i fins al 31 de maig de 2024.

  Tanca
 • Quan puc fer la matrícula en un centre d’educació especial?

  Un cop assignada la plaça, podeu formalitzar la matricula en el propi centre d’educació especial entres els dies 18 a 26 de juny de 2024.

  Tanca
 • Que inclou el Pla de Xoc o les Motxilles del Departament a centres d’educació especial, si el meu fill/a ha estat reconegut com alumne/a en situació de vulnerabilitat? *

  Els beneficis de l’alumnat adherit a les mesures de suport a l’escolarització són: les activitats complementàries, els llibres de text, el material escolar i les activitats curriculars.

  Per tant, es garanteix l’escolarització i la participació de l’alumnat en les activitats i serveis organitzats i prestats pels centres concertats adreçats a tot l’alumnat, compresos en l’horari i calendari lectiu, sense cap aportació econòmica per part de les famílies.

  Els únics conceptes que no estan inclosos, en aquest moment, en les mesures de suport a l’escolarització són: sortides amb pernoctació (colònies i similars) i el maquinari o el dispositiu informàtic

  * Queden exclosos els nivells de 4t, 5è i 6è d’educació primària

   

  Tanca