Alumnat i famílies

Preguntes freqüents

 • Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

  La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.

  Tanca
 • Qui ha de sol·licitar la preinscripció?

  L’alumnat que vulgui:

  • Ser admès per primera vegada a un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.
  • Accedir a P-3.
  • Accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.
  • Accedir a qualsevol modalitat de batxillerat si es prové d’un cicle formatiu.
  • Accedir a qualsevol altre ensenyament postobligatori.
  • Accedir a centres integrats.
  • Canviar de centre.

  Els alumnes que cursen 6è curs d’educació primària en un centre que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria (ESO) només han de fer preinscripció per cursar 1r d’ESO si volen canviar de centre.

  Tanca
 • Quina és l'edat per accedir a cada nivell educatiu?

  Amb caràcter general, per determinar quin és el curs que correspon a cada alumne o alumna es té en compte el seu any de naixement, segons la taula següent

  any naixement  

  curs 2019-2020

  etapes

  2016*

  1r curs (P3)

  segon cicle d’educació infantil

  2015

  2n curs (P4)

  2014

  3r curs (P5)

  2013*

  1r curs de cicle inicial (1r)

  educació primària

  2012

  2n curs de cicle inicial (2n)

  2011

  1r curs de cicle mitjà (3r)

  2010

  2n curs de cicle mitjà (4t)

  2009

  1r curs de cicle superior (5è)

  2008

  2n curs de cicle superior (6è)

  2007*

  1r curs

  educació  secundària obligatòria

  (ESO)

  2006

  2n curs

  2005

  3r curs

  2004

  4t curs

  2003*

   

  Batx, PFI i CFGM

   
  *També s’hi matriculen els infants nascuts en altres anys i a qui, per circumstàncies diverses, correspongui aquest nivell educatiu.

  Tanca
 • Com puc saber les places que ofereixen els centres per a cada nivell educatiu?

  L’oferta educativa es podrà consultar als centres i  també a l'apartat d'informació per a la Preinscripció d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

  Tanca
 • Què és la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives especials?

  L’alumnat de necessitats educatives específiques (NEE) és el que està afectat per determinades  malalties o discapacitats i el que es troba en situació econòmica o social particularment desafavorida. En el procés d’admissió d’alumnes als centres docents sufragats amb fons públics (centres públics i privats concertats)  sota el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats i per garantir una distribució equilibrada d’aquest alumnat, s'estableix amb caràcter general una reserva de dues places escolars per grup al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària, i a l'educació secundària obligatòria i als cicles de formació professional. En el cas dels batxillerats la reserva és d’una plaça per grup. Aquest nombre de places de reserva de pot variar segons les necessitats de la zona.

  Tanca
 • On s'ha de portar la sol·licitud de preinscripció?

  Preferentment al centre demanat en primer lloc.

  També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6, planta baixa), a una de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a una de les Oficines d'Escolarització dels districtes de: Ciutat Vella (Placeta del Pi, 2), Nou Barris (C de Nil, 27, baixos) o Sant Andreu (C. de Sant Adrià, 20).

  Cal lliurar-la en el termini establert i adjuntant la documentació acreditativa corresponent.

  Tanca
 • S’ha de fer constar el número identificador de l’alumne en la preinscripció?

  No, en cas de l’alumnat que fa la preinscripció per primera vegada i de l’alumnat nou vingut de fora de Catalunya.

  , és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d’educació infantil i als ensenyaments obligatoris, batxillerat o cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies. També es pot obtenir el número a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació, a les Oficines d'Escolarització dels districtes municipals o a través d’una aplicació en línia (si disposeu d’algun sistema d’identificació digital i sou major d’edat o tutor/a legal de l’alumne/a).

  Tanca
 • La sol·licitud es pot fer per internet?

  Sí, es pot formalitzar per Internet, des de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona o del Departament d’Educació:

  www.gencat.cat/preinscripcio

  Acabat el tràmit cal imprimir la sol·licitud i presentar-la amb la documentació corresponent al centre demanat en primer lloc o a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació, a l’Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) o a una de les Oficines d'Escolarització dels districtes municipals.

  Tanca
 • Quina documentació s’ha de presentar per a la preinscripció?

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.
  Tanca
 • Pot presentar la documentació per a la preinscripció algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena?

  Sí, amb una autorització signada pel pare, mare o tutor o tutora, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI

   

  Tanca
 • Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?

  No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

  No es considera que hi hagi doble sol·licitud en els casos següents:

  • Alumnes que sol·liciten alhora plaça a ensenyaments no inclosos al mateix procediment (per exemple, a batxillerat i a cicles formatius; o a un cicle formatiu de formació professional i un altre d’arts plàstiques i disseny). Cada procediment compta amb un model de full de preinscripció diferent.
  • Alumnes que volen cursar estudis de música i dansa en centres integrats, que han de presentar dues sol·licituds per poder comptar amb una plaça ordinària si no superen la prova d’accés específica  Només en el IE Oriol Martorell i l’Institut del Teatre.
  • Alumnes que sol·liciten plaça per a ESO o Batxillerat a l’Institut Jaume Balmes i a l’Institut Josep Serrat i Bonastre amb prioritat per música que també podran demanar plaça a d’altres centres.
  Tanca
 • Cal que facin el tràmit de la preinscripció els alumnes que han cursat el 1r cicle d’educació Infantil (0-3 anys) en un centre, si volen continuar en el mateix centre per cursar el segon cicle (3-6 anys)?

  , han de presentar la sol·licitud i no tenen prioritat d'accés ni puntuació addicional.

  A les famílies d'infantil (0-3) de centres amb el mateix codi de centre al 2n cicle (3-6) es dona la puntuació addicional de germans sempre i quan en tinguin, però no tenen prioritat d'accés. Són els casos de Peter Pan, Petit Aloma-Aloma, Petit Virolai -Virolai, Molina Blau – Molina.

  Tanca
 • Pot un centre no admetre la sol·licitud de preinscripció?

  No, el centre ha d’admetre totes les sol·licituds ordinàries i per alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE), al marge del nombre de places de què disposi, sempre i quan la primera opció que consti en la sol·licitud sigui per a aquell centre.

  Tanca
 • S'ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?

  No, els centres no poden percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.

  Tanca
 • Què és l’àrea d’influència?

  L’àrea d’influència estableix per a quins centres es pot obtenir el barem per proximitat del domicili habitual o lloc de treball d’acord amb la situació que acrediti. Al segon cicle de l’Educació infantil i a l’Educació primària, l’àrea inclou com a mínim sis centres públics i sis centres privats concertats.

  Es pot conèixer la llista dels centres on es pot obtenir la puntuació per proximitat:

  • A aquest enllaç a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona
  • A cada centre educatiu, que disposa del mapa de la seva àrea d’influència.
  Tanca
 • Es poden sumar les puntuacions que corresponen al lloc de residència i al lloc de treball?

  No, no es poden sumar aquestes puntuacions.

  Tanca
 • Com afecta l’adscripció entre centres al procés de preinscripció?

  Quan un alumne està matriculat en un centre de primària i vol accedir a un altre amb el qual hi ha relació d’adscripció, té preferència per accedir-hi per cursar-hi educació secundària (12-16 anys).

  Això és així tant per als centres públics com per als centres privats concertats.

  La continuïtat de projectes pedagògics en centres amb primer (0-3) i segon cicle d'infantil (3-6), no es considera adscripció i per tant, no comporta prioritat d'accés.

  Hi ha set casos d’adscripció entre centres d'infantil (3-6) i de primària (6-12): Carles Riba, Jesús Maria, L’Esclop-Passeig, Mafalda, Magnòlia, Grimm i El Petit Santa Maria. En no tenir oferta de primària estan adscrits a Sant Ignasi, Maria Auxiliadora, Jesuïtes Casp-Sagrat Cor de Jesús, Escola Pia de Sarrià-Calassanç, Camí II, Virolai i Santa Maria dels Apòstols, respectivament.

  Tanca
 • Es poden demanar en una mateixa sol·licitud centres adscrits i centres no adscrits?

  . Cal tenir en compte que per a tots els centres que es demanin a continuació d’un centre no adscrit es perd el dret d’adscripció per a tots els centres que van a continuació de la llista encara que estiguin adscrits al centre de procedència.

   

  Tanca
 • Si un centre de secundària obligatòria no cobreix la totalitat de la seva oferta de places vacants amb la demanda d’alumnat escolaritzat en centres adscrits, pot completar-la amb sol·licituds d’alumnat procedent d’escoles no adscrites?

  , es pot donar el cas. Durant el procés d’assignació de places, tenen preferència les sol·licituds corresponents a  l’alumnat  de les escoles adscrites al centre. Si, després d’aquest procés, encara romanen places disponibles, llavors s’assignen les sol·licituds en primer terme segons l’ordre de petició –primer les que l’han demanat en primera opció- i, entre aquestes, segons l’ordre de la puntuació obtinguda pels criteris generals (germans, proximitat, etc.), el complementari i si s’escau pel desempat. En conseqüència, un cop assignades les sol·licituds d’alumnat escolaritzat en centres adscrits, tindran preferència en l’assignació de les places disponibles l’alumnat que el demana en primera opció respecte al que ho fa en segona, i sempre ordenat d’acord amb el barem obtingut.

  Tanca
 • Com funciona la puntuació per germans?

  Si un alumne/a sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, se li han de comptar els punts per germans/es al centre.

  En el cas de centres adscrits, només es tindran els punts per germans/es  si l'alumne/a té un germà o germana escolaritzat en un centre que tingui la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

  Tanca
 • Què passa en cas de bessons ?

  Es faran els tràmits necessaris perquè tots dos entrin en el mateix centre en el cas de bessons.

   

  Tanca
 • Es consideren germans els fills no comuns d'una parella?

  Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l'efecte d’aplicar el criteri general de barem de germans al centre.

  Tanca
 • Quan es considera que una família és monoparental?

  La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

  Tanca
 • Quan es considera que una parella és estable?

  Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d'acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

  Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d'acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.
   

  Tanca
 • Com s’ordenen les sol·licituds?

  Per accedir al segon cicle d’educació infantil (P-3, P-4 i P-5) s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

  Per accedir a l’educació primària primer es té en compte el criteri específic de prioritat (adscripció entre centres). A continuació s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

  Per accedir a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat no artístic, primer es tenen en compte els criteris específics de prioritat (adscripció entre centres i simultaneïtat d’estudis). A continuació s’apliquen els criteris generals i, en cas d’empat, els criteris complementaris. Si persisteix l’empat es té en compte l’ordenació de les sol·licituds per sorteig públic.

  Trobareu el detall de tots aquests criteris de tots els nivells educatius a aquest enllaç.

  Tanca
 • Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès?

  En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès.
  • Llistes d’alumnat admès al centre.

  Es poden consultar les dates per als ensenyaments de 3 a 16 anys al calendari de preinscripció.

  Tanca
 • És possible que no tingui plaça en el centre que he sol·licitat en primer lloc?

  , per això convé fer constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més possible a les preferències manifestades.

  Tanca
 • Es manté la puntuació obtinguda en la primera opció per a la resta d’opcions?

  Sí, la puntuació és sempre la mateixa per a totes les opcions.

  Tanca
 • Què passa si no tinc plaça a cap dels centres demanats?

  Ensenyaments obligatoris

  L’alumnat de P3, de 1r d’ESO, i l’alumnat d’altres cursos que ha marcat plaça d’ofici, i no se li ha assignat cap de les peticions formulades en la seva sol·licitud de preinscripció, haurà de completar la sol·licitud presentada mitjançant un formulari accessible al web del Consorci d'Educació (www.edubcn.cat/preinscripcio), on indicarà per ordre de prioritat, una nova relació de centres d’entre aquells que tenen vacants.

  Els formularis seran ordenats tenint en compte el barem obtingut i, si s’escau, el número de desempat adjudicat en la sol·licitud de preinscripció. L’assignació es resoldrà per rigorós ordre.

  En cas de no presentar el formulari per complementar la sol·licitud en el període indicat, l’assignació es farà d’ofici amb les vacants restants.

  L’ampliació de la sol·licitud no dona dret a entrar en llistes d’espera dels nous centres sol·licitats, ni modifica les llistes d’espera ja existents en l’assignació ordinària.

  Procediment: Les famílies rebran un correu electrònic a l’adreça que hagin informat a la sol·licitud de preinscripció, on se’ls informarà que no han obtingut plaça en cap de les peticions formulades i que poden ampliar la relació de centres a demanar, entre aquells que tenen vacants. Aquest tràmit serà telemàtic.

  Cicles formatius de grau mitjà

  L’alumnat que han presentat sol·licitud de preinscripció dins del termini establert al calendari i no han obtingut plaça, o l’han obtingut i no s’han matriculat, poden participar d’una segona fase d’admissió, en el marc de les vacants existents, utilitzant el formulari disponible per aquest efecte al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat.)

  Les peticions s’ordenen per vies d’accés i d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

  Tanca
 • Com puc saber els resultats del sorteig?

  El mateix dia en què es fa el sorteig se’n publica el resultat a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona.

  Tanca
 • Es pot canviar de centre un cop iniciat el curs?

  Un cop iniciat el curs, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria només s'atenen, tenint en compte les places vacants existents, en els casos següents:

  a) Si s’han produït canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es.

  b) En altres circumstàncies excepcionals.

  Consulteu tota la informació relativa al tràmit de canvi de centre.

   

  Tanca
 • Una vegada s’han publicat les llistes definitives, com puc fer una reclamació si no estic d’acord amb la plaça que m’han assignat d’ofici?

  Es pot fer una reclamació a la plaça assignada d’ofici en aquells casos en què no s’ha obtingut cap de les places demanes en el formulari de sol·licitud o en el torn d’ampliació. Es pot fer fer de forma telemàtica a través d’un formulari en línia o amb tramitació atesa a les Oficines d’Escolarització de districte o a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona. Per fer la tramitació atesa no és necessari demanar cita prèvia. Podeu tenir més informació sobre com realitzar aquest tràmit i consultar les dates en aquest enllaç

  Tanca
 • Quan s’ha d’efectuar la matrícula?

  La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament.

  Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

  Tanca
 • Quina documentació s’ha de presentar per a la matrícula?

  A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

  • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • El DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
   Documentació acreditativa dels requisits d'accés.
  • Pel que fa als cicles formatius de formació professional de grau superior i dels d'arts plàstiques i disseny cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.
  Tanca
 • Qui pot informar o aclarir dubtes sobre la preinscripció i matrícula?

  Tanca
 • Què has de fer si has estat admès?

  Matricular-te dins del termini establert. No matricular-se suposa la pèrdua de la plaça.

  Tanca
 • Si no hi ha plaça vacant al centre on vull escolaritzar el meu fill/a, puc demanar un increment de ràtio?

  L’increment de ràtio és una mesura que s’aplica amb caràcter excepcional i en ocasions molt determinades, sempre i quan la capacitat del centre ho permeti.

  Així doncs, només s’aprovarà l’increment de ràtio en els supòsits que s’exposen a continuació:

  • Per atendre necessitats d’escolarització d’alumnat nouvingut.
  • Si s’ha produït un canvi de municipi dins de Catalunya (o de districte dins de la ciutat de Barcelona), i no hi ha places vacants a la zona.
  • Per circumstàncies excepcionals -entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar- si, per a la millor protecció del menor, és recomanable assignar-li plaça a un centre específic.
  • Per reagrupament de germans, només de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, i sempre que el reagrupament es faci en el centre del germà escolaritzat amb major  antiguitat.
  • En el cas d’alumnes que han estat anteriorment escolaritzats al centre i que hagin marxat fora de Catalunya, sempre que la reincorporació es faci en el període màxim de dos cursos posteriors a la marxa de l’alumne.
  • Per errors del centre en la complementació de les dades o errors informàtics.
  Tanca
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail