Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració

L'article 9.1.h) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que l'Administració ha de fer pública la relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que porta a terme.

D'acord amb la legislació vigent, les administracions públiques no poden tenir amb caràcter permanent personal d'empreses privades.

 

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona.