Mostra de Recerca Jove de Barcelona 2023-2024

La Mostra de Recerca té com a objectiu donar visibilitat al talent dels i les joves de batxillerat que han elaborat treballs de recerca de gran qualitat.

S’obre el termini de presentació de treballs de recerca, que formaran part de la Mostra de Recerca Jove de Barcelona.

Igual que el curs passat els treballs presentats a cada districte passaran directament a la Mostra de ciutat, sense passar per la selecció del jurat de districte.  D’aquesta manera, i aprofitant les potencialitats de les eines digitals (espais web i streaming), es donarà prioritat a la difusió i impacte, la transferència de coneixement i el modelatge, mitjançant les següents accions:

  • Tots els treballs presentats es penjaran a la pàgina web del Consorci, així com a les pàgines dels serveis educatius de districte, en format de pòster interactiu.
  • Les persones autores hauran d’adjuntar un Elevator Pitch (detallat a les bases), que facilitarà la difusió i coneixement del treball.
  • La Mostra de ciutat, en format híbrid, tindrà un caràcter formatiu i divulgador, adreçat principalment a l’alumnat de 1r de batxillerat. El dia de la mostra es faran visibles, a través de petits fòrums, alguns treballs en funció de la temàtica però també aquells que destaquin per algun aspecte concret del procés de la recerca (objecte de la recerca, recollida d’informació, conclusions, producte final...).

Cada centre només podrà presentar un treball de recerca, excepte els instituts que tenen batxillerat escènic o artístic, que en podran presentar dos.

Cada centre educatiu haurà de fer una selecció interna i adjuntar el treball seleccionat a través d’aquest formulari (enviat per un responsable del centre)

Calendari

El termini de presentació de treballs finalitzarà el 4 de març de 2024.  

La Mostra de Recerca de ciutat tindrà lloc l'11 d'abril de 2024. El lloc està pendent de confirmar.

Documents relacionats

Per a més informació, consulteu les bases o contacteu amb el CRP del vostre districte.

Consulta els treballs de recerca presentats a les edicions anteriors