Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Mostra de Recerca Jove a BCN

Enguany, davant la situació actual, s’han pres unes mesures excepcionals per a la celebració de la  Mostra de Recerca Jove de Barcelona.

Novetats de la Mostra de Recerca 2020-2021

  • Cada centre només podrà presentar 1 treball de recerca, excepte els instituts que tenen batxillerat escènic o artístic, que en podran presentar 2
  • Els treballs presentats a cada districte, passaran directament a la Mostra de ciutat, sense passar per la selecció del jurat de districte.  D’aquesta manera, i aprofitant les potencialitats de les eines digitals (espais web i streaming), es donarà prioritat a la difusió i impacte, la transferència de coneixement i el modelatge, mitjançant les següents accions:

    • Tots els treballs presentats es penjaran a la pàgina web del Consorci, així com a les pàgines dels serveis educatius de districte, en format de pòster interactiu.
    • Les persones autores hauran d’adjuntar un Elevator Pitch (detallat a les bases), que facilitarà la difusió i coneixement del treball.
    • La Mostra de ciutat, en format virtual, tindrà un caràcter formatiu i divulgador, adreçat principalment a l’alumnat de 1r de Batxillerat. El dia de la mostra es faran visibles, a través de petits fòrums, alguns treballs en funció de la temàtica però també aquells que destaquin per algun aspecte concret del procés de la recerca (objecte de la recerca, recollida d’informació, conclusions, producte final...).

Cada centre educatiu haurà de fer una selecció interna i adjuntar el treball seleccionat a través d’aquest formulari: 

Formulari a omplir per part d'un responsable del centre

Quin és el calendari?

  • El termini de presentació de treballs finalitzarà el 26 de març de 2021.  
  • La Mostra de Recerca de ciutat es realitzarà l’última setmana d’abril. Concretarem la data exacte i els enllaços als fòrums més endavant.

Documents relacionats

Formulari a omplir per part de l'alumnat

Per a més informació, consulteu les bases o contacteu amb el CRP del vostre districte.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail