Nova escolarització

Fotografía interior escola Xirinacs

La gestió de les necessitats d’escolarització anual de la ciutat de Barcelona és quelcom complex. Inclou la creació de nous equipaments, l’ampliació dels equipaments existents que van creixent, i la redistribució i el condicionament d’espais existents per tal d’assumir la incorporació de nou alumnat durant un període de reacció limitat.

Per donar una resposta eficient a aquestes necessitats, es va crear la Unitat de Nova Escolarització.

Inici de nous centres

La posada en marxa d’un nou centre implica una gestió molt acurada, ja que inclou la disposició del solar, la redacció del projecte tècnic, la tramitació de la llicència, la construcció de l’edifici i l’arranjament del pati i la tanca en pocs mesos. A més, s’hi ha d’afegir la instal·lació TIC i l’equipament del mobiliari.

Creixement anual d'equipaments existents

Aquests nous centres, una vegada en funcionament, tenen una especificitat que no té un centre que fa anys que funciona: cada curs, s’han d’habilitar espais a mesura que els alumnes van creixent i avancen de curs. Són centres en creixement progressiu.

Possibles grups addicionals

La Direcció d’Equipaments Educatius també s’encarrega d’atendre les necessitats puntuals de creixement que els centres educatius poden tenir com a resultat d’un creixement en les matriculacions que no pot ser absorbida pels centres més propers.

En aquests casos, el Consorci habilita l’espai necessari perquè el centre pugui funcionar amb un grup classe addicional, sense que això necessàriament comporti l’obertura d’una nova línia al centre.

Per tal de garantir l’acompliment dels terminis per a l’inici del curs cada mes de setembre, fem una programació integrada i global d’aquestes tres tipologies d’actuacions afegint-hi les instal·lacions TIC, el mobiliari i la neteja final, i la revisem i l’actualitzem contínuament.

Per dur a terme aquestes actuacions, la Unitat de Nova Escolarització de la Direcció d’Equipaments participa en l’anàlisi del planejament urbanístic de la ciutat des dels equipaments educatius.

Com s’aborden aquestes tres línies de treball?

A través d’un nou model integral que desenvolupa eines innovadores per guanyar en proactivitat i eficàcia de les intervencions, i també en qualitat i seguretat. Inclou:

Nous criteris de disseny

Nous plecs tècnics, més exigents, concrets i especialitzats

Noves bosses de proveïdors homologats

Calendaris adaptats als equips educatius i a l’activitat docent