Junta de Direccions d'Infantil i Prmària

Primera sessió de la Junta de Direccions d'Ensenyaments Obligatoris

“La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant.”

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direccions (26/03/2024)

Què són i com funcionen?

Les juntes de direccions de Barcelona es regulen pel nou reglament aprovat el 26 de març que estableix la composició i el sistema d’elecció, així com el funcionament i acompanyament d’aquest espai de participació i debat. Aquest nou model de representació es regeix pels principis de:

 • proporcionalitat, tenint en consideració l’organització territorial de Barcelona;
 • paritat, vetllant per un equilibri en la representació entre dones i homes sempre que sigui possible;
 • diversitat, garantint que totes les tipologies de centres estiguin representades en les diverses juntes.

Aquest reglament concep les juntes com un espai estratègic de governança col·lectiva des d’on treballar per un lideratge compartit en l’impuls de l’educació pública i la transformació educativa de la ciutat. Tothom, direccions i professionals de l’educació, és cridat a aportar i a construir en el marc d’aquesta governança de l’educació a la ciutat, “de manera coordinada i amb els consensos necessaris per aglutinar la intel·ligència col·lectiva d’un ecosistema d’agents educatius divers, ric i plural.”

Les juntes de direccions expressen, per tant, el compromís envers la comunitat educativa d’escoltar, compartir i recollir idees, visions, reptes, experiències, així com la complicitat dels professionals del conjunt de la xarxa de centres.

Com i qui hi pot participar?

L'organització del sistema de juntes

La nova regulació aprovada el març del 2024 estableix un sistema de juntes amb algunes novetats rellevants, particularment en la composició i el sistema d’elecció dels i les seves membres. Al mateix temps, es manté l’estructura de juntes organitzada en diferents nivells per permetre a les direccions dels centres públics participar en la governança educativa tot donant resposta a les singularitats de Barcelona.

Les juntes i els plenaris de direccions són els principals espais de debat, informació i construcció col·lectiva de les direccions dels centres educatius públics de la ciutat, en el marc d’un sistema que adopta els següents nivells:

1. Juntes de Direcció:

 • La Junta de Direccions d'Infantil i Primària , que està integrada per 24 membres escollits per les direccions de centres de primària, centres d’educació especial, instituts escola i llars d’infants.
 • La Junta de Direccions de Secundària, que està integrada per 12 membres escollits per les direccions de centres de secundària, instituts escola i centres d’educació especial.
 • La Junta de Direccions de Postobligatoris, que està integrada per 12 membres escollits per les direccions de centres que imparteixen cada una dels diversos ensenyaments postobligatoris: secundaria, batxillerat, formació professional, formació de persones adultes, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius i escoles oficials d’idiomes.

Qui en forma part?

Pel que fa la Junta de Direccions d’Infantil i de Primària, a més de la Gerència i dels directors i directores de serveis centrals del Consorci, així com dels representants de la Inspecció, els membres que componen les juntes són els següents:

Descripció ampliada

Com s’hi participa?

Les juntes són un espai de treball, de deliberació i de construcció col·lectiva. Això comporta un compromís i una dedicació per part dels seus membres.

 • El càrrec té una durada màxima de 4 anys.
 • Es renova el 50% de la junta cada 2 anys.
 • Es fa com a mínim 1 reunió trimestral.
 • S’organitzen comissions de treball ad hoc per aprofundir en algunes temàtiques.
 • Es convoquen altres reunions plenàries o de comissions de treball de manera extraordinària.

COM S’ESCULLEN ELS MEMBRES?

Els membres de les juntes s’escullen per elecció directa entre les direccions dels centres educatius públics de Barcelona:

Qui pot votar?
El cens de votants està format per totes les direccions del nivell educatiu corresponent

Qui pot ser escollit?
Són elegibles les direccions que presenten la seva candidatura. I només pot presentar la candidatura qui ocupi la direcció del centre, en el moment de la convocatòria, d’un nomenament no extraordinari o provisional per un any.

Quants vots s’emeten?
El nombre de vots que emeti cada direcció pot variar en funció del procés electoral, ja que dependrà de quins membres es renovin o s’escullin (generalment, són el 50% dels membres). 

Per a l’elecció dels membres de la Junta de Direccions d’Infantil i Primària, cada direcció podrà emetre 1 vot per cada representant a escollir (un vot si tenen només un representant, i màxim dos vots si es renoven els 2 representants) dins la seva tipologia de centre (llars d’infants, escola, institut-escola o centre d’educació especial). Això vol dir que, en termes generals:

 • Les direccions de llars d’infants tenen 1 representant per tota la ciutat, que escullen cada 4 anys.
 • Les direccions d’escoles d’infantil i primària tenen 2 representants per districte, i n’escullen 1 cada 2 anys.
 • Les direccions d’instituts escola tenen 2 representants per tota la ciutat, i n’escullen 1 cada 2 anys.
 • Les direccions de centres d’educació especial tenen 1 representant per tota la ciutat, que escullen cada 4 anys.

Eleccions i renovació de membres

La representació de les direccions a les juntes de direccions és per a un període de 4 anys.

Es preveu que cada dos anys hi hagi una convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial de la meitat dels seus membres.

Aquest sistema de renovació del 50% dels membres comporta que el cens de votants pugui variar d’una convocatòria a una altra, ja que en cada procés electoral seran cridades a participar les direccions en funció dels districtes o tipologia de centres que hagin de renovar-se els seus representants. 

LA JUNTA DE DIRECCIONS CENTRAL

Poden ser escollides representants a la Junta de Direccions Central les direccions que ja formen part de les tres juntes de direccions de Barcelona i que han presentat la seva candidatura. Correspon escollir aquests representants a les mateixes direccions membres de les juntes en funció del tipus de centre o nivell educatiu amb les següents particularitats:

Representants d’escoles i instituts

Els representants de les escoles i instituts –incloent de secundària, batxillerat i cicles formatius– de Barcelona a la Junta Central s’escullen en una votació secreta en el marc d’una reunió de cada una de les tres juntes de Barcelona, a partir de les candidatures presentades i publicades en els terminis que s’estableixin:

 • Les escoles escullen 3 representants per a la Junta Central.
 • Els instituts escullen 3 representants per a la Junta Central (2 sortiran de la Junta de Direccions de Secundària i 1 sortirà de la Junta de Direccions d’Ensenyaments Postobligatoris).

Per tant, són les direccions que representen les escoles i instituts a les tres juntes de Barcelona (d’infantil i primària, de secundària, i d’ensenyaments postobligatoris) qui escullen, entre els seus iguals, els seus representants per a la junta central.

El procés vetllarà per a una elecció paritària sempre que sigui possible.

El Consorci d’Educació de Barcelona comunicarà a la subdirecció general competent les direccions representants de la junta de direccions de Barcelona que es proposen com a representants a la Junta Central.

Representants de llars d’infants, centres d’educació especial, instituts escola, escoles oficials d’idiomes i centres de formació de persones adultes

En el cas dels representants de les llars d’infants, centres d’educació especial, instituts escola, escoles oficials d’idiomes i centres de formació de persones adultes a la Junta Central, l’elecció es fa en el marc d’una reunió central organitzada per cada nivell educatiu o tipus de centre per la Subdirecció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic en la qual es faran públiques les candidatures presentades a nivell de tot Catalunya i es procedirà a la votació secreta.

En qualsevol dels casos, formalment, és la secretària o secretari del Departament d’Educació competent qui nomena els nous membres de la junta central.

Membres de les juntes. Curs 2024-2025

Junta de Direccions d'Infantil i Primària
  Direcció i centre
Llar d'Infants Àngels Haro (Llar d'Infants l'Airet)
Ciutat Vella Alfons Espinosa Miró (Escola Drassanes)
Maria Rosa Cucurulls (Escola Milà i Fontanals)
Eixample Marta Ortíz Moragas (Escola Diputació)
Núria Canela Molina (Escola Tabor)
Sants Montjuïc Anna Maria Pérez Sánchez (Escola Mossen Jacint Verdaguer)
Yolanda Cruz Tejeda (Escola Can Clos)
Les Corts

Sónia Benito Flores (Escola Ítaca)

M. Montserrat Cabana Pascual (Escola Barcelona)
Sarrià- S. Gervasi Gemma Barberà Campos (Escola Taber)
M. Cristina Bertran Cula (Escola Dolors Montserdà-Santapau)
Gràcia Mireia Campos Sánchez (Escola Turó del Cargol)
Ivan Trillo Peroy (Escola J. M. Jujol)
Horta-Guinardó Pilar Valls Orduña (Escola Baloo)
Ma. Teresa Guillaumes Damian (Escola del Mar)
Nou Barris Cristina Fisas Armengol (Escola Tibidabo)
Cristina de la Serna López (Escola Palma de Mallorca)
Sant Andreu Meritxell Regàs (Escola Can Fabra)
Marta Rubio Tartera (Escola l'Estel)
Sant Martí Sònia Burgués Llano (Escola La Pau) 
Enric Reverter Valls (Escola Catalònia)
Ed Especial Iolanda Martínez López (CEE MFolch i Camarasa) 
Instituts Escola Sònia Rubio Pérez (Institut Escola Turó de Roquetes)
  Dolors Bastida Soriano (Institut Escola Costa i Llobera)