Manteniment

Els centres educatius són edificis que sostenen un ús intensiu. Acullen entre 25 i 30 hores d’activitat lectiva a la setmana, amb més de 450 alumnes i 30 professionals en la major part dels casos. Però també es desenvolupen les activitats pròpies del migdia a les escoles de primària (dinars, lleure als patis i, en alguns casos, també tallers de migdia), i els espais d’acollida matinal o de ludoteca a la tarda i altres activitats al conjunt de centres, com ara les extraescolars, altres de comunitàries de l’entorn i, fins i tot, jornades electorals.

Tots aquests usos suposen un inevitable desgast dels equipaments que cal atendre de forma integral per tal de mantenir-los en condicions de seguretat, funcionalitat i confort. Com ho fem?

Manteniment de proximitat 7x2

La Direcció d’Equipaments Educatius ha dissenyat i implementat el model 7x2 perquè cada centre de la xarxa rebi la visita del seu operari de manteniment de proximitat dos cops al mes. Aquest tècnic sempre és la mateixa persona i està especialitzat en set tipus d’intervencions per reparar les coses que, per experiència, sabem que en una escola s’espatllen més habitualment:

 • Electricitat bàsica
 • Climatització i calefacció
 • Fontaneria: cisternes i inodors, aixetes i dutxes
 • Serralleria: panys i portes, finestres, persianes, reixes, passamans
 • Muntatge i fixació d’equipaments com ara mobles, pissarres, quadres…
 • Telefonia i informàtica
 • Cobertes i sanejament

El tècnic acudeix, amb un preavís d’un dia, quinzenalment i amb tot el material necessari per poder fer reparacions o substitucions.

Què han de fer els centres?

És important que el tècnic de manteniment tingui una persona de referència al centre que s’encarregui de fer una previsió en format llistat amb les tasques que ha de fer el tècnic. Aquesta persona normalment acostuma a ser el director o la directora, però també pot ser un altre membre de l’equip directiu, el o la conserge, etc.

Com ho han de fer?

Les escoles poden traslladar qualsevol incidència, suggeriment o necessitat vinculats al servei de manteniment 7x2 a la Direcció d’Equipaments del Consorci de tres maneres:

 • Omplint el sol·licitud i enviant-lo per correu electrònic a serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat.
 • Trucant al telèfon del punt d’atenció, 935511000, l'extenció 6798 o trucant al 634 668 947.
 • Complementàriament, es pot contactar per correu electrònic o per telèfon amb el referent tècnic de zona corresponent.

Com es gestiona la resposta?

Una vegada feta la sol·licitud, és el referent tècnic de zona corresponent qui ha de gestionar els detalls de la intervenció amb la direcció del centre.

Podeu consultar aquí qui és el referent tècnic de zona assignat al vostre centre.

A més a més, podeu saber quin és l’estat de la vostra petició accedint, amb el vostre usuari i contrasenya, al Gim.

 

 

Resolució d'incidències

Tot allò que no es recull dins del model 7x2 o, encara que s’hi emmarqui, no pugui esperar a ser resolt perquè impedeix el funcionament normal del centre, implica una intervenció que es duu a terme ad hoc a petició del centre. Una vegada el centre ha comunicat la incidència via sol·licitud [enllaç a l’arxiu] o trucada, des de la Direcció d’Equipaments donem una resposta àgil i adaptada de la forma més eficient possible. Quan es tracta d’una urgència, el temps mitjà de resposta és de menys d’una hora, i el marge de resolució, d’entre set hores i cinc dies. Quan no és una necessitat urgent, d’entre dos i cinc dies.

Què han de fer les escoles?

El centre només ha d’informar de la incidència la Direcció d’Equipaments.

Com ho han de fer?

Ho poden fer utilitzant qualsevol d’aquestes vies:

 • Omplint el full de sol·licitud i enviant-lo per correu electrònic a serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat.
 • Trucant al telèfon del punt d’atenció, 935511000, l'extenció 6798 o trucant al 634 668 947.
 • Complementàriament, es pot contactar per correu electrònic o per telèfon amb el referent tècnic de zona corresponent.

Com es gestiona la resposta?

Una vegada feta la sol·licitud, és el referent tècnic de zona corresponent qui ha de gestionar els detalls de la intervenció amb la direcció del centre.

Podeu consultar aquí qui és el referent tècnic de zona assignat al vostre centre.

A més a més, podeu saber quin és l’estat de la vostra petició accedint, amb el vostre usuari i contrasenya, al Gim.

Manteniment preventiu planificat

A la Direcció d’Equipaments Educatius també vetllem perquè tots els edificis de la xarxa estiguin actualitzats, per tal de prevenir avaries i possibles disfuncions. Entre d’altres, es revisa l’estat de les cobertes, els quadres elèctrics, les sales de les calderes, etc.

En general, són actuacions per mantenir al dia aspectes rellevants que, si no funcionen correctament, poden suposar una alteració important del dia a dia als centres.

Què han de fer les escoles?

Respecte d’aquest tipus d’intervenció, les escoles no han de fer cap actuació especial.

Anticipació i resposta a emergències

Quan es preveuen emergències per condicions meteorològiques adverses com ara nevades, inundacions per pluges o similars, la Direcció d’Equipaments activa els seus protocols d’actuació: distribució de sacs de sal per a la neu, neteja preventiva del clavegueram, etc.

Aquests protocols solen estar pensats per preparar els centres per tal de mantenir un funcionament normal o minimitzar les alteracions que hi pugui haver.

Què han de fer les escoles?

Respecte d’aquest tipus d’intervenció, les escoles no han de fer cap actuació especial.