Què hi pots estudiar?

En els centres de formació de persones adultes el currículum varia en funció de les necessitats de l’alumnat. Així doncs, en l’oferta hi trobem ensenyaments de formació inicial, bàsica i especialitzada, així com cursos preparatoris per a les proves d’accés a cicles formatius i d’accés a estudis universitaris per a majors de 25 anys.

Ensenyaments inicials

Tenen com a objectiu assolir els coneixements inicials de cadascun dels programes i, si escau, obtenir un certificat d'estudis. L'oferta formativa és la següent:

  • Iniciació a la llengua catalana
  • Iniciació a la llengua castellana
  • Iniciació a una llengua estrangera
  • Iniciació a la informàtica

 

Formació bàsica

Aquesta formació abasta des de l'aprenentatge de la lectoescriptura fins a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària. S'estructura en dos cicles:

Cicle de formació instrumental (FI)

Permet assolir una formació inicial en els coneixements instrumentals com a base formativa necessària per incorporar-se a estudis posteri-ors: cicle d'educació secundària o accés a cicles formatius de grau mitjà. En acabar aquest cicle es pot obtenir el certificat de formació instrumental.

Cicle d'educació secundària

Permet completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduada o graduat en educació secundària (GES). Els continguts s'estructuren en tres àmbits i dos nivells.

La prova per a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria està estructurada en tres àmbits 

Àmbit científic i tècnic. Inclou continguts de les matèries següents: matemàtiques, ciències de la naturalesa, tecnologies, i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.

Àmbit social. Inclou continguts de les matèries següents: ciències socials, geografia i història, i educació per a la ciutadania.

On es pot fer la formació bàsica:

Presencialment, als centres i aules de formació de persones adultes. Els centres i aules d'FPA conformen l'oferta educativa dels ensenyaments i programes de formació de persones adultes. Unes són de titularitat del Departament d'Ensenyament, d'altres pertanyen a les corporacions locals i d'altres són de titularitat privada.

A distància, a l'Institut Obert de Catalunya, només el cicle d’educació secundària.

 

Preparació per a les proves d'accés

Són cursos adreçats a les persones adultes que volen accedir als di-versos nivells del sistema educatiu i no disposen de la titulació prèvia adient. Aquests cursos preparen per fer la prova d'accés a:

- Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'FP

- Accés a la universitat

Els centres i les aules de formació ofereixen formació flexible i a mida, autoformació amb l’assessorament i l’orientació del professorat, i elaboració d’itineraris personalitzats per a l'alumne o alumna.

La programació de cada centre canvia al llarg del curs per donar res-posta a la demanda de formació, amb activitats de durada variable.

Més informació en el web del Departament d'Ensenyament

 

Competències per a la societat de la informació

Aquesta formació té per objectiu que l’alumne/a assoleixi les competències bàsiques en tecnologies de la informació i en una llengua estrangera per desenvolupar-se en la societat actual.

Comprenen els continguts següents:

– informàtica a nivell d’usuari;

– llengua estrangera (anglès o francès) a nivell funcional.

La inscripció es fa trimestralment en el mateix centre.