Autoritzacions de compatibilitat d'empleats públics

En aquest apartat podeu consultar informació sobre les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats públics, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2013. de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Publicitat activa de les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats públics del Consorci d'Educació

2022

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualització: periòdica

Font de les dades: Consorci d'Educació de Barcelona

Format de les dades: xls