Autoritzacions de compatibilitat d'empleats públics

En aquest apartat podeu consultar informació sobre les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat dels empleats públics, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2013. de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.