Condicions i relacions laborals

Normativa de la funció pública, acords i pactes de caràcter sindical

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estableix les bases del règim estatutari dels funcionaris públics i determina les normes aplicables al personal laboral al servei de les administracions públiques, a desenvolupar per la normativa autonòmica de funció pública i els acords i pactes de caràcter sindical que s’adoptin.

El personal laboral no sotmès a un règim estatutari específic es regeix pel conveni col·lectiu, acord escrit relatiu a les condicions de treball i d'ocupació celebrat entre l’administració i les organitzacions sindicals.

Representació sindical

Tenen la consideració d’alliberat sindical, en els termes establerts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d’hores sindicals a temps parcial, d’alliberament a temps total per acumulació d’hores sindicals o d’alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.