Currículum

Arran de la LOE, s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

El pla d’estudis s’estructura en tres nivells:

Nivell bàsic: 1r i 2n curs
Nivell intermedi: 3r curs
Nivell avançat: 4t i 5è curs

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

En el cas d’idiomes com l’àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior a 5 anys.

Els tres primers cursos d’anglès també es poden cursar en règim oficial a distància mitjançant el programa «That’s English!».

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és capacitar l’alumnat per fer un ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llen-guatge oral com de l’escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Horaris

A les escoles oficials d’idiomes, hi ha diverses modalitats d’horari per estudiar les diferents llengües:

Extensiu:

 • diari: classes d’una hora diària de dilluns a divendres. Encara n’hi ha al-guna que en faci?
 • altern: classes de dues hores en dies alterns, i divendres alterns.

Intensiu:

 • classes de dues hores diàries de dilluns a divendres (deu hores setmanals).

No totes les EOI ofereixen totes les modalitats d’horari.

Altres Activitats

Les escoles oficials d’idiomes col·laboren en diferents plans del Departament d’Ensenyament amb cursos d’anglès adreçats a ensenyants en actiu o bé a estudiants de determinades famílies de la Formació Professional i Escoles d’art.

Serveis

A més de les classes d’idiomes, els alumnes poden trobar en el conjunt de les diferents EOI aquests serveis:

 • Laboratoris d’idiomes
 • Sales de vídeo
 • Antena parabòlica
 • Sala de lectura
 • Biblioteca
 • Sala de cinema i sala d’actes
 • Centre d’autoaprenentatge
 • Cursos monogràfics
 • Cursos intensius de juliol

No totes les EOI ofereixen tots aquests serveis.