Educació infantil - Llars d'infants i escoles bressol (0-3)

El primer cicle d’educació infantil és l’etapa educativa que acull infants des de 0 als 3 anys. És una etapa d’escolaritat no obligatòria.

Normalment les escoles dels més petits estan organitzades en grups d’edats diferents: el primer grup acull els nadons (més petits), el segon els caminants (mitjans) i el tercer és el d’infants més grans. Per tal de poder atendre’ls més acuradament la quantitat d’infants que hi ha a cada grup varia; al grup de grans hi ha més infants que al de petits o de mitjans.

A la ciutat de Barcelona la xarxa d’escoles públiques per infants de 0 a 3 anys està composta per les 5 llars d’infants del Departament d’Educació, gestionades pel Consorci d’Educació de Barcelona i per les 103 escoles bressol municipals, gestionades per l’Institut Municipal d’Educació.

A qui s'adreça?

Als infants de 0 a 3 anys i que tinguin 4 mesos en el moment d’iniciar el curs, el mes de setembre.

Currículum de l'etapa

El primer cicle d’educació infantil que s’ofereix a les llars d’infants i a les escoles bressol públiques de la ciutat és de caràcter no obligatori. No obstant això, el currículum d’aquest cicle te objectius totalment educatius ja que aquestes escoles suposen per a la gran majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en un context social fora de la seva família.