Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Educació infantil - Llars d'infants i escoles bressol (0-3)

El primer cicle d’educació infantil és l’etapa educativa que acull infants des de 0 als 3 anys. És una etapa d’escolaritat no obligatòria.

Normalment les escoles dels més petits estan organitzades en grups d’edats diferents: el primer grup acull els nadons (més petits), el segon els caminants (mitjans) i el tercer és el d’infants més grans. Per tal de poder atendre’ls més acuradament la quantitat d’infants que hi ha a cada grup varia; al grup de grans hi ha més infants que al de petits o de mitjans.

A la ciutat de Barcelona la xarxa d’escoles públiques per infants de 0 a 3 anys està composada per les 5 Llars d’Infants del Departament d’Ensenyament, gestionades pel Consorci d’Educació de Barcelona i per les 95 Escoles Bressol Municipals, gestionades per l’Institut Municipal d’Educació.