Reobertura del tràmit d'incorporació de certificats de formació

A partir del dia 24 de març de 2023 s’obre novament el tràmit per sol·licitar la incorporació de certificats de formació a l’expedient personal.

Es podrà actualitzar l’expedient personal sol·licitant la incorporació de titulacions oficials i/o certificats de formació mitjançant el següent formulari específic

No es tramitaran els certificats que se sol·licitin per canals diferents a aquest formulari, d’acord amb l’Article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que determina que quan l’Administració, en un procediment concret, estableixi expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests són d'ús obligatori per part dels interessats.

Per a més informació sobre els certificats de formació podeu consultar el següent enllaç

Pel que fa a les titulacions oficials només s'admet documentació presentada de manera telemàtica si duu el Codi Segur de Verificació (CSV) o bé acompanyada de la Declaració responsable d'autenticitat de la documentació que podeu descarregar al següent enllaç Declaració responsable d'autenticitat.

Qui ho pot sol·licitar

El personal que forma part de la borsa de personal docent del Departament d’Educació i té com a servei territorial preferent el Consorci d'Educació de Barcelona i el personal docent funcionari de carrera que presta serveis al Consorci d’Educació de Barcelona.