Alts càrrecs i personal directiu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualització: anual

Durant els exercicisis 2019 i 2020 no es va dictar cap resolució en aplicació sobre el règim d'incompatibilitat dels alts càrrecs. Tampoc es va dictar cap resolució en expedients relatius a declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrec i a la inscripció en els registres corresponents.

Font de les dades: sistema corporatiu Gestió integrada de personal de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Format de les dades: pdf i excel