Torna

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci d'Educació de Barcelona o de tercers que hagin autoritzat a aquest l'ús d'aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents :

  • només està autoritzat l'ús personal no comercial.
  • no està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • la informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a altres diaris oficials, l'edició impresa o digital dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.
  • el Consorci d'Educació de Barcelona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no en siguin dependents.
  • el Consorci d'Educació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • en cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.Política de protecció de dades


Les dades de caràcter personal que el Consorci d'Educació de Barcelona sol·liciti als usuaris i usuàries per a la tramitació de les sol·licituds presentades seran objecte de tractament complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides pel Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016).

El Consorci d'Educació de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixen la seguretat de les dades esmentades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament i, si escau, portabilitat mitjançant els formularis electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.