Catàleg de procediments

El catàleg o inventari de processos té com a missió racionalitzar i normalitzar tots els processos de treball d'un Departament amb la voluntat de ser una font d'informació i un instrument per a la gestió diària de l'activitat departamental.

El catàleg es composa de la informació mínima de cada procés del Departament. Els camps claus que hi apareixen són: l'organisme responsable, el nom, la definició, les entrades i sortides i la classificació. L'inventari es completa amb una fitxa descriptiva de cada procés que conté tota la informació rellevant.