Permisos i llicències per al personal docent, PAS i PAE de l'Ajuntament de Barcelona, inclòs el personal del Consorci d’Educació de Barcelona

Tràmits per al personal municipal i personal del Consorci d’Educació de Barcelona (acollit a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona)

 • Permisos gestionats per la direcció dels centres educatius

  • Per raó de matrimoni d’un/a familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat
  • Per defunció d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
  • Per hospitalització, accident o malaltia greu que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars
  • Per trasllat de domicili
  • Per deures inexcusables de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral
  • Per exercici de funcions en eleccions públiques
  • Per exàmens finals i parcials alliberadors
  • Per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part
  • Per adopció i acolliment
  • Per als progenitors o progenitores amb fills o filles amb discapacitat
  • Per naixement de fills i filles prematurs o que per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part

 • Permisos gestionats per la Direcció de Recursos Corporatius del Consorci d'Educació

  • Per raó de matrimoni o inici de convivència
  • Per gestació
  • Per a la mare biològica
  • Per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent
  • De l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla
  • Per lactància per fills o filles menors de 12 mesos
  • Per cura d’un familiar de primer grau
  • Per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu
  • Per situacions de violència de gènere (Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació)

 • Llicències

  • Per assumptes propis
  • Per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
  • Per cursar estudis