Calendari escolar del curs 2024-2025

Calendari general

 • 9 de setembre de 2024: inici de les classes a l'educació infantil (0-3 anys) a escoles rurals i llars d'infants de la Generalitat de Catalunya, a l'educació infantil (3-6), a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria i als cicles de formació professional bàsica.

 • 12 de setembre de 2024: inici de les classes al batxillerat, als cicles de formació professional de grau mitjà i superior, als cursos d'especialització de la formació professional, als itineraris formatius específics, als programes de formació i inserció, al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny i d'arts escèniques.

 • No més tard del 16 de setembre de 2024: inici de les classes dels ensenyaments artístics, els graus professionals de música i dansa, els ensenyaments esportius i els ensenyaments d'educació d'adults.

 • No més tard del 23 de setembre de 2024: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.

 • Del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025: vacances de Nadal.

 • Del 12 al 21 d'abril de 2025: vacances de Setmana Santa.

 • 20 de juny de 2025: acaben les classes al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al primer curs de batxillerat i a la formació professional de grau bàsic.

  Les activitats escolars a l'educació infantil (0-3 anys) en les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya finalitzen el darrer dia laborable del mes de juny.

  Les resta d'ensenyaments acaben el curs d'acord amb la seva programació acadèmica.

  Les activitats d'avaluació extraordinària del primer curs de batxillerat es faran al llarg dels cinc darrers dies lectius del curs escolar. Les activitats d'avaluació extraordinària del segon curs de batxillerat es faran després de l'avaluació final ordinària a partir de la segona setmana de juny, de manera que no més tard del 13 de juny hagin finalitzat.

  Les activitats d'avaluació de la primera convocatòria dels cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny s'han de programar a cada centre segons les necessitats derivades del procediment d'accés als estudis universitaris.

  Les activitats d'avaluació de les segones convocatòries dels cicles formatius, a excepció de les del darrer curs de cicles formatius de grau mitjà, es faran després de l'avaluació de la primera convocatòria, a partir del 9 de juny.

  Les activitats d'avaluació dels alumnes i les alumnes del darrer curs de cicles formatius de grau mitjà de formació professional s'han de programar a cada centre de manera que no més tard del 13 de juny hagin finalitzat.

  Les activitats d'avaluació extraordinàries dels cicles d'ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d'accés als cicles s'han de programar durant els tres primers dies laborables del mes de setembre.

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Treball i els dos dies de festa local. En cas que els dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de curs o de períodes de Nadal o de Setmana Santa, s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l'acord previ del consell escolar de centre.

Normativa