Acreditació de perfils professionals

A qui s’adreça?

L’acreditació de perfils professionals s'adreça al personal docent funcionari de carrera depenent del Departament d'Educació (en qualsevol situació administrativa) així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats)

Quins perfils es poden acreditar?

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents

  • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
  • Competència digital docent
  • Atenció a la diversitat dels alumnes
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
  • Lectura i biblioteca escolar
  • Immersió i suport lingüístic
  • Educació visual i plàstica
  • Metodologies amb enfocament globalitzat

Quins són els requisits de titulació, experiència i formació per a cada perfil?

Per tal de disposar de la corresponent acreditació d'un o més perfils professionals, el professorat ha de reunir els requisits de titulació, especialitat docent, formació o experiència docent especificats diferenciats per a cada perfil, tal com podeu veure en aquest document resumit: Informació detallada de l’acreditació de cada perfil, PDF

Quines són les activitats formatives i d’innovació associades als perfils professionals?

La consulta de les activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals les podeu consultar en el següent cercador:

Formulari global Enllaç al cercador

Com a norma general només es tindran en compte les activitats formatives (a partir de 20 hores) i els programes d’innovació educativa a partir del curs 2005-2006.

Per al perfil lingüístic en llengua estrangera només es tindran en compte les activitats formatives a partir del curs 2014-2015 i els programes d’innovació educativa a partir del curs 2010-2011.

Per al perfil de competència digital i pel que fa a títols propis, màsters i postgraus, només es tindran en compte els realitzats a partir del curs 2010-2011.

Quines activitats de formació permanent del professorat compleixen els requisits per poder ser incorporades en l’expedient personal de formació?

La informació relativa a la normativa dels certificats de formació permanent del professorat la teniu  detallada en aquest document: Normativa certificats de formació.

Quin és el procediment per obtenir l’acreditació del perfil?

El Departament d'Educació acredita els perfils automàticament en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI i més concretament a:

Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i fer clic a Següent > Consulta de perfils professionals.

I si en el procediment automàtic no s’obté  l’acreditació?

El professorat que no obtingui l'acreditació en el procediment automàtic pot sol·licitar-la:

  • fent ús dels formularis de sol·licitud  per titulació oficial i/o experiència docent presentant-los als registres del Departament, dels Serveis territorials o  del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • fent la sol.licitud telemàtica a través de l’aplicació per activitats de formació i innovació. 

Per cada perfil professional cal presentar la documentació , segons s’indiqui en cada cas a l’annex 1 de la RESOLUCIÓ ENS/1128/2016. No és necessari presentar de nou la documentació que ja consta en els registres informàtics.

a) Acreditació per experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l'experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics. 

Models de certificats:

 

b) Acreditació per titulació acadèmica oficial:

c) Acreditació per activitats de formació i innovació:

Formulari global Accés a l'aplicació (cal introduir l'usuari i contrasenya GICAR (ATRI)

Quin és el termini de presentació per sol·licitar l’acreditació?

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 30 d'abril.

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Més informació

A Intranet d’Ensenyament > Portal de centre > Personal de centres

Accés al portal de centre 

Al Departament d’Educació: Inici > Àmbits d’actuació > Professors > Acreditacions > Acreditacions de perfil professional

Accés a les acreditacions de perfil professional


Normativa:

Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.