Pressupost i comptes anuals

Informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària del Consorci d'Educació de Barcelona.

Execució pressupostària

La Intervenció General, com a centre directiu de la comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, té assignada la funció de dirigir i gestionar la comptabilitat pública i la informació econòmica i financera que se’n deriva. En aquest sentit, i amb caràcter mensual, es publiquen les dades d’execució del pressupost d’ingressos i despeses al Portal de Dades Obertes de Catalunya.

Per tal de facilitar la comprensió sobre l’estat d’execució del pressupost, en aquest enllaç es poden veure diferents visualitzacions interactives així com descarregar les dades. Les dades relatives al Consorci d’Educació de Barcelona les trobareu dins de la secció/entitat-sector públic no administratiu

Pressupost exercici 2023

Pressupost exercici 2022

Pressupost exercici 2021

Pressupost exercici 2020

Pressupost exercici 2019

Pressupost exercici 2018

Pressupost exercici 2017

Pressupost prorrogat exercici 2016

Pressupost exercici 2015

Pressupost exercici 2014