Traspàs de la gestió dels centres educatius al Consorci d'Educació de Barcelona

Des de l'1 de gener de 2009 el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona la xarxa dels centres educatius públics de la ciutat i dels professionals que hi treballen. L’assumpció d’aquesta competència suposa el ple desplegament competencial que el Consorci va iniciar el 2004 i la posada en funcionament d'una nova seu a la plaça Urquinaona.

Dossier de premsa

Traspàs de la gestió dels centres educatius al Consorci d'Educació, PDF 3 MB

En els darrers mesos de l'any 2008 el Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van fer efectiu el traspàs de la gestió dels seus respectius centres educatius acordat en el consell de direcció del Consorci d’Educació del 29 de setembre d'aquell mateix any.

L'Ajuntament de Barcelona va aprovar el traspàs dels 31 centres educatius municipals (entre els quals no es trobaven les escoles bressol, el Conservatori i les escoles de música) en el ple del 28 de novembre del 2008. Per la seva banda, la Generalitat va aprovar el traspàs de la gestió dels seus 256 centres el 16 de desembre del mateix any, mitjançant acord de govern.

Amb aquest traspàs es van suprimir els Serveis Territorials de Barcelona I (Ciutat) i es van delegar en el Consorci d’Educació la relació amb els centres de titularitat privada de la ciutat i els mecanismes per garantir la coordinació amb la inspecció educativa de la ciutat de Barcelona.

Des de l’1 de gener de 2009 els professionals dels centres educatius públics de la ciutat (docents, personal PAS i altres) i dels Serveis Territorials de Barcelona I (Ciutat) van passar a ser gestionats pel Consorci d'Educació.

Un interlocutor únic pels centres educatius

El Consorci d’Educació de Barcelona representa la suma dels esforços de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per avançar cap a una gestió integrada de tot el sistema educatiu de la ciutat que permeti millorar els nivells d’excelència i d’equitat.


La creació del Consorci connecta amb la tradició innovadora de la ciutat en el terreny de l’educació i, al mateix temps, és coherent amb les noves formes de cooperació i de gestió pública que aposten per la suma d’esforços, la gestió compartida, la coordinació efectiva i la no-duplicitat de serveis.

El seu principal objectiu és dotar la ciutat de Barcelona d’un òrgan de gestió àgil i modern que, actuant sota els principis de proximitat i eficàcia, és l'interlocutor únic per atendre les necessitats dels centres educatius i les famílies de la ciutat.

 

La seu a la plaça Urquinaona

A partir del 19 de gener es posa en funcionament la nova seu del Consorci d’Educació a la plaça Urquinaona (pl.Urquinaona 6, cantonada amb Roger de LLúria).