Autorització d'obertura de centres educatius privats

Per a l'obtenció de l'autorització cal tenir present la normativa que regula els requisits mínims dels centres, en funció del nivell educatiu de què es tracti i la normativa que, amb caràcter general, regula el procediment, el Decret 122/2012, de 9 d'octubre.

El procediment d'autorització conté una fase prèvia d'aprovació d'un projecte de centre, que és opcional, però que aporta la seguretat d'obtenció de l'autorització sempre que l'execució de l'obra coincideixi amb el projecte aprovat, i la fase pròpiament d'autorització en la qual s'han d'acreditar el compliment dels requisits relatius a instal·lacions, capacitat i llocs escolars, titulació del professorat i mobiliari i equipament didàctic.

Qualsevol canvi que afecti els locals del centre, els ensenyaments a impartir, la seva capacitat, la titularitat i la denominació també ha de ser objecte de la modificació de l'autorització.

Documentació

Els documents que no siguin originals s'han d'autenticar.

a) La sol·licitud d’autorització de l’obertura amb projecte aprovat s'ha de presentar acompanyada de la documentació següent:

 1. Relació del personal docent (i la seva titulació).
 2. Relació i descripció del mobiliari i equipament didàctic.
 3. Títol jurídic que acredita el dret d’ús dels immobles.
 4. Còpia dels estatuts socials legalitzats (només si el titular és una persona jurídica).
 5. Còpia de la constitució de la societat amb inscripció al registre corresponent (només si el titular és una persona jurídica que no està inscrita al Registre d’entitats del Departament de Justícia o, si hi està, si no n’ha autoritzat la consulta).
 6. Fotocòpia del document d’identificació (només si no se n’ha autoritzat la consulta o si la identificació es fa amb un document diferent del DNI o NIE).
 7. Document que acredita el poder del representant (només si el titular és una persona jurídica).
 8. Fotocòpia del document d’identificació de cadascuna de les persones físiques que exerceix càrrecs rectors o és propietària del 20% o més del capital social (només si la identificació es fa amb un document diferent del DNI o NIE).
 9. Sol·licitud d’inspecció de les condicions de salubritat d’un centre educatiu.

b) A més a més, si se sol·licita l’autorització de l’obertura sense projecte aprovat també cal presentar (en paper):

 1. Tres jocs de plànols de la situació de la finca on s’ha d’ubicar el centre.
 2. Tres jocs de plànols de tots els locals i instal·lacions signats pel tècnic/a competent (cada espai dels plànols s’ha d’identificar amb el nom amb el qual és designat per la norma que regula l’ensenyament; alternativament, es poden codificar els espais i detallar, en un full a part, el codi d’espai que consta al plànol amb el nom que recull la norma que regula l’ensenyament).

Requisits

Del titular

 1. Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, pot ser titular d’un centre educatiu privat si reuneix els requisits establerts per la legislació vigent.
 2. Poden també ser titulars d’un centre educatiu privat les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, d’altres nacionalitats, ajustant-se al que disposa la legislació vigent, els acords internacionals, o, si s’escau, el principi de reciprocitat.
 3. No poden ser titulars de centres educatius privats les persones que presten serveis a l’Administració educativa estatal, autonòmica o local; les persones que tenen antecedents penals per delictes dolosos; les persones físiques o jurídiques expressament privades de l’exercici d’aquest dret per sentència judicial ferma; les persones jurídiques en què hi hagi persones incloses en els punts anteriors exercint càrrecs rectors o sent titulars del 20% o més del capital social.

Dels centres

Cada centre ha de tenir una denominació específica, diferent a la dels altres centres del mateix municipi, i no ha de comportar dubte sobre l’ensenyament o ensenyaments que s’hi imparteixen, les titulacions acadèmiques que corresponguin o la titularitat privada del centre.

Resposta de l’Administració

En el termini màxim de tres mesos, la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona emet una resolució d’autorització o de denegació de l’autorització; transcorregut el termini sense haver-se notificat resolució expressa, la part interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud.

La resolució favorable es notifica a la part interessada i s’inscriu al Registre de Centres del Departament d’Ensenyament, es publica al DOGC i els seus efectes són els de l’inici del curs escolar, llevat de les llars d’infants, que poden iniciar el funcionament de forma immediata.