Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un òrgan estatutari, previst a l'article 72.1 de l'Estatut d'autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència.

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un òrgan estatutari, previst a l'article 72.1 de l'Estatut d'autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència.

La Comissió Jurídica Assessora vetlla per la legalitat de l'actuació de les diverses administracions catalanes. L'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar, abans de prendre la decisió corresponent, el parer jurídic de la Comissió Jurídica Assessora en una sèrie de matèries assenyalades en l'article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA). En aquests casos, el dictamen de la Comissió és de sol·licitud preceptiva. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen, però no estan obligades a fer-ho (dictàmens de sol·licitud no preceptiva).

El Consorci d'Educació de Barcelona ha sol·licitat a la Comissió Jurídica Assessora els següents dictàmens:

DICTAMEN 362/2022, del 4 de novembre. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de Barcelona per la Sra. Maria Jesús Santiago Qui pels danys i perjudicis patits per la manera de gestionar una incidència burocràtica que l’ha deixat sense feina durant quatre anys

DICTAMEN 250/2022, del 8 de juliol. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de Barcelona per la Sra. Montserrat Janer Fornells pels danys i perjudicis derivats d’una agressió que va patir per part d’un alumne de l’USEE de l’Escola Pegaso, de Barcelona, on treballava com a directora

DICTAMEN 9/2022, del 14 de gener. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de Barcelona pel Sr. Lluís Poch Anson pels danys i perjudicis ocasionats per la manca d’actualització de la informació que es va publicar al web al mes de juny de 2021 sobre la relació de vacants de llocs de treball específics

DICTAMEN 18/2020, del 17 de geber. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de Barcelona per la Sra. Lucía Sánchez Amador pels danys i perjudicis patits per un fill arran de l’agressió d’un company d’institut 

DICTAMEN 222/2020, de 23 de setembre. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d'Educació de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis patits en un centre públic educatiu, i que atribueix a l'agressió d'un alumne del centre en el decurs d'una contenció.

DICTAMEN 64/2020, de 27 de febrer. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d'Educació de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis patits en una sortida extraescolar, i que atribueix a una previsió inadequada de l'activitat organitzada per un centre públic d'educació secundària

DICTAMEN 50/2019, de 14 de febrer. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys patits per un fill, B, en un centre públic de educació primària i en un centre públic d’educació secundària, i que atribueix a una situació d’assetjament escolar

DICTAMEN 144/2019, de 17 de maig. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis ocasionats per la revocació d’autorització d’obertura del centre privat Cenafe Escuelas, SL, de Barcelona, posteriorment anul·lada per resolució judicial

DICTAMEN 16/2018, de 25 de gener. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant del Consorci d’Educació de Barcelona per la Sra. A pels danys derivats d’un accident que va patir mentre participava en una activitat a l’Escola B, de Barcelona

DICTAMEN 89/2017, de 6 d’abril. Recurs extraordinari de revisió interposat pel Sr. A contra la Resolució d’1 de setembre de 2016 per la qual se’l va remoure del lloc de treball per manca d’un requisit essencial per a l’exercici de la docència.

DICTAMEN 51/2017, de 9 de març. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A davant el Departament d’Ensenyament, en nom propi i d’una filla, per les lesions que van patir ambdues arran de l’agressió d’un alumne d’un institut

DICTAMEN 50/2017, de 9 de març. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A, el Sr. B i el Sr. C pels danys derivats de la mort del fill i germà, respectivament, el Sr. D, professor d’un institut, a causa de l’agressió d’un alumne

DICTAMEN 26/2017, de 9 de febrer. Reclamació d’indemnització instada per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts per un fill, B, i que atribueix a una presumpta actuació negligent del CEE C en el tractament pedagògic i d’aprenentatge rebut durant la seva escolarització en aquest centre

DICTAMEN 322/2016, de 15 de desembre. Revisió d’ofici instruïda pel Consorci d’Educació de Barcelona de la Resolució mitjançant la qual es va reconèixer el primer estadi de promoció docent a la Sra. A

DICTAMEN 179/2016 Reclamació d’indemnització instada pel Sr. A, mestre d’un institut, pels danys i perjudicis derivats de l’agressió que va patir per part de la mare d’un alumne d’aquest centre educatiu en ocasió de les mesures que es van adoptar per a corregir el comportament de l’alumne.

DICTAMEN 145/2016 Revisió d’ofici d’una resolució del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant la qual es reconegué a una funcionària interina, del cos de professors d’ensenyament secundari, el primer estadi de promoció docent

DICTAMEN 290/2014  Reclamació d'indemnització instada per la Sra. A, i d'altres, pels danys i perjudicis derivats de l'aplicació de la normativa en matèria de perllongament del servei actiu.

DICTAMEN 115/2013 Reclamació d'indemnització instada davant el Consorci d'Educació de Barcelona pel Sr. P. V. C. i la Sra. C. V. S. pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un fill en el decurs d'una activitat d'hipoteràpia en una escola municipal d'hípica de Barcelona

DICTAMEN 212/2011 Reclamació d'indemnització instada pel Sr. J. Á. N., en nom propi i de les filles, pels danys i perjudicis derivats de les actuacions administratives en relació amb l'escolarització de les menors per part del Consorci d'Educació de Barcelona

DICTAMEN 396/2010 Reclamació d'indemnització instada per la Sra. G. A. A., pels danys derivats d'una caiguda a l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància, on estava destinada.

 

 

 

 

 

 

Des del cercador de doctrina d'òrgans consultius del Portal Jurídic de Catalunya podeu accedir a tots els dictàmens publicats per la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 2002.

 

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Comissió Jurídica Assessora

Format de les dades: pdf i html