Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un òrgan estatutari, previst a l'article 72.1 de l'Estatut d'autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència.

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un òrgan estatutari, previst a l'article 72.1 de l'Estatut d'autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència.

La Comissió Jurídica Assessora vetlla per la legalitat de l'actuació de les diverses administracions catalanes. L'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar, abans de prendre la decisió corresponent, el parer jurídic de la Comissió Jurídica Assessora en una sèrie de matèries assenyalades en l'article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA). En aquests casos, el dictamen de la Comissió és de sol·licitud preceptiva. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen, però no estan obligades a fer-ho (dictàmens de sol·licitud no preceptiva).

El Consorci d'Educació de Barcelona ha sol·licitat a la Comissió Jurídica Assessora els següents dictàmens:

DICTAMEN 222/2020, de 23 de setembre. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d'Educació de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis patits en un centre públic educatiu, i que atribueix a l'agressió d'un alumne del centre en el decurs d'una contenció.

DICTAMEN 64/2020, de 27 de febrer. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d'Educació de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis patits en una sortida extraescolar, i que atribueix a una previsió inadequada de l'activitat organitzada per un centre públic d'educació secundària

DICTAMEN 50/2019, de 14 de febrer. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys patits per un fill, B, en un centre públic de educació primària i en un centre públic d’educació secundària, i que atribueix a una situació d’assetjament escolar

DICTAMEN 144/2019, de 17 de maig. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis ocasionats per la revocació d’autorització d’obertura del centre privat Cenafe Escuelas, SL, de Barcelona, posteriorment anul·lada per resolució judicial

DICTAMEN 16/2018, de 25 de gener. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant del Consorci d’Educació de Barcelona per la Sra. A pels danys derivats d’un accident que va patir mentre participava en una activitat a l’Escola B, de Barcelona

DICTAMEN 89/2017, de 6 d’abril. Recurs extraordinari de revisió interposat pel Sr. A contra la Resolució d’1 de setembre de 2016 per la qual se’l va remoure del lloc de treball per manca d’un requisit essencial per a l’exercici de la docència.

DICTAMEN 51/2017, de 9 de març. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A davant el Departament d’Ensenyament, en nom propi i d’una filla, per les lesions que van patir ambdues arran de l’agressió d’un alumne d’un institut

DICTAMEN 50/2017, de 9 de març. Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A, el Sr. B i el Sr. C pels danys derivats de la mort del fill i germà, respectivament, el Sr. D, professor d’un institut, a causa de l’agressió d’un alumne

DICTAMEN 26/2017, de 9 de febrer. Reclamació d’indemnització instada per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts per un fill, B, i que atribueix a una presumpta actuació negligent del CEE C en el tractament pedagògic i d’aprenentatge rebut durant la seva escolarització en aquest centre

DICTAMEN 322/2016, de 15 de desembre. Revisió d’ofici instruïda pel Consorci d’Educació de Barcelona de la Resolució mitjançant la qual es va reconèixer el primer estadi de promoció docent a la Sra. A

DICTAMEN 179/2016 Reclamació d’indemnització instada pel Sr. A, mestre d’un institut, pels danys i perjudicis derivats de l’agressió que va patir per part de la mare d’un alumne d’aquest centre educatiu en ocasió de les mesures que es van adoptar per a corregir el comportament de l’alumne.

DICTAMEN 145/2016 Revisió d’ofici d’una resolució del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant la qual es reconegué a una funcionària interina, del cos de professors d’ensenyament secundari, el primer estadi de promoció docent

DICTAMEN 290/2014  Reclamació d'indemnització instada per la Sra. A, i d'altres, pels danys i perjudicis derivats de l'aplicació de la normativa en matèria de perllongament del servei actiu.

DICTAMEN 115/2013 Reclamació d'indemnització instada davant el Consorci d'Educació de Barcelona pel Sr. P. V. C. i la Sra. C. V. S. pels danys i perjudicis derivats de la mort d'un fill en el decurs d'una activitat d'hipoteràpia en una escola municipal d'hípica de Barcelona

DICTAMEN 212/2011 Reclamació d'indemnització instada pel Sr. J. Á. N., en nom propi i de les filles, pels danys i perjudicis derivats de les actuacions administratives en relació amb l'escolarització de les menors per part del Consorci d'Educació de Barcelona

DICTAMEN 396/2010 Reclamació d'indemnització instada per la Sra. G. A. A., pels danys derivats d'una caiguda a l'Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància, on estava destinada.

 

 

 

 

 

 

Des del cercador de doctrina d'òrgans consultius del Portal Jurídic de Catalunya podeu accedir a tots els dictàmens publicats per la Comissió Jurídica Assessora des de l’any 2002.

 

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Comissió Jurídica Assessora

Format de les dades: pdf i html