Representació sindical

Tenen la consideració d’alliberat sindical, en els termes establerts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d’hores sindicals a temps parcial, d’alliberament a temps total per acumulació d’hores sindicals o d’alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.

En aquest apartat podeu consultar el nombre d’empleats públics que han disposat, com a mínim, d’una hora de crèdit horari sindical. Aquest crèdit horari es distribueix entre les diferents organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals.