Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

El Consorci

Representació sindical

Tenen la consideració d’alliberat sindical, en els termes establerts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d’hores sindicals a temps parcial, d’alliberament a temps total per acumulació d’hores sindicals o d’alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.

En aquest apartat podeu consultar el nombre d’empleats públics que han disposat, com a mínim, d’una hora de crèdit horari sindical durant l’any 2014. Aquest crèdit horari es distribueix entre les diferents organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals.

 

Data d’actualització 22/12/2015
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail