Provisió i promoció

La provisió de llocs de treball és el procediment administratiu dissenyat per a la cobertura dels llocs de treball vacants amb els recursos humans que presten serveis a l’Administració.

Els sistemes de provisió tenen per objectiu principal seleccionar el candidat i/o la candidata més idònia per al desenvolupament correcte de les funcions del lloc de treball vacant, de manera que s’obtingui una prestació dels serveis públics adequada i la satisfacció dels interessos generals. Per aquest motiu, tant en la provisió de llocs de treball com en la promoció professional del funcionariat s'han de respectar els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat dels i les aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.

Quan el personal accedeix a un lloc des d’un cos o una escala d’un grup immediatament inferior es considera promoció.

Per al PAS de la Generalitat, el Portal ATRI publica els concursos generals i específics de mèrits i capacitats, així com l’oferta dels llocs de treball vacants per a provisions temporals.

Consulta les convocatòries del Consorci d'educació

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF