Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Escoles bressol municipals i llars d’infants públiques. Preinscripció 2020-2021

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2020-2021. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Calendari

Preinscripció
12/05
 • Publicació de l'oferta de places: 12 de maig de 2020.
 
13/05 22/05

Davant la situació extraordinària provocada per la Covid-19, la presentació de la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona i a les llars d'infants públiques, per al curs 2020-2021, es farà de manera telemàtica des del dia 13 de maig i fins al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos, i per mitjà del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Per a situacions excepcionals, les famílies que només puguin fer la presentació de la sol·licitud de manera presencial -tindrà lloc entre els dies 19 i 22 de maig de 2020, ambdós inclosos- s’hauran d’adreçar a partir del dia 13 de maig, (per telèfon o correu electrònic) a l’escola triada en primera opció per poder obtenir cita prèvia. L’escola assignarà un dia i hora a la persona que s’hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la preinscripció presencial (utilització de mesures de seguretat i salut –mascareta i guants- i bolígraf). Només hi podrà anar una persona a l’escola com a representant de l’infant. Durant la preinscripció presencial, en cap cas es podrà visitar el centre.

 

03/06

Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 3 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia
04/06 08/06

Termini per presentar una reclamació: del 4 de juny al 8 de juny de 2020?

05/06

Sorteig del número de desempat: el 5 de juny de 2020

 

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds és el 1.533 (nombre total de sol·licituds: 6.685).

 

10/06

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: el 10 de juny de 2020

18/06

Publicació de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 18 de juny de 2020

 

 

Matrícula

Les dates, condicionades per la crisi sanitària de la Covid-19, s’anunciaran a la pàgina web de cada centre, al web de les escoles bressol de l’Ajuntament i al Consorci d’Educació

Fora de termini

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds, 22 de maig, i fins al dia 26 de maig de 2020, s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar al centre triat en primera opció amb cita prèvia.

Consulta de centres i oferta de places

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció cal que especifiqueu per ordre de preferència els centres educatius triats.

Per saber la situació exacta dels centres educatius d'un barri o d'una localitat i obtenir-ne informació detallada podeu consultar:

Oferta de places

Criteris de prioritat i barems

Criteris generals

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. 40 punts
 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

-Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
-Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts
-Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
-Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

 • Renda anual de la unitat familiar.
  - Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts
  - Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts.

Criteri complementari

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

 

Documentació acreditativa a efecte de barem

Per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants no s’ha de presentar el llibre de família, el DNI, NIE o passaport del sol·licitant ni la targeta sanitària de l’alumne. Aquesta documentació, en el cas que s’obtingui plaça, s’ha de presentar en el moment de formalització de la matrícula.

Documentació relativa als criteris de baremació.

Només s’ha de presentar la documentació en cas que l’Ajuntament no la pugui comprovar directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.

Davant la situació extraordinària provocada per la Covid-19, les famílies que facin la preinscripció telemàtica i hagin d’acreditar algun criteri que l’Ajuntament no pugui interoperar podran enviar per correu electrònic  aquesta documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui, i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas el centre requerirà la presentació de la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

Per a les famílies que hagin presentat l’últim dia la sol·licitud per via telemàtica podran enviar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds.

Les famílies que no puguin fer el tràmit electrònic i facin la preinscripció presencialment en el centre hauran de portar aquesta documentació (original i fotocòpia) directament a l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció dins del termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció.

Criteris a efectes de barem i documentació:

a) Existència de germans/es escolaritzats/des al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.

S’entén que un un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix, al centre, una activitat continuada amb una jornada mínima al centre de deu hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent la composició de la família acollidora.

El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

b) Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

Pel que fa a la baremació del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb la persona sol·licitant).

El volant de convivència no s’ha de presentar, ja que l’IMEB obtindrà aquesta informació de manera directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037). 

c) Renda anual de la unitat familiar.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es (igual o superior al 33%).

Si la targeta o el certificat de discapacitat ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar el document acreditatiu, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas de certificats de discapacitat emesos per altres comunitats autònomes, s’haurà de presentar aquest certificat. 

D’altra banda, també es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa, i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Si es dona aquesta situació s’ha de presentar el document acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió.

e) Condició legal de família nombrosa o monoparental.

Si el carnet de família nombrosa o monoparental ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos el carnet de família nombrosa o monoparental ha d’estar vigent.

Àrees d'Influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre, l'àrea d'influència de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona serà el districte municipal on està ubicat el centre, llevat dels centres que tenen una àrea d'influència específica.

 • Escola Bressol Municipal Aurora (08073338) ubicada al carrer Aurora, 24 i l’Escola Bressol Munici- pal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre for- mat entre ronda de Sant Pau- carrer del Parlament- Avinguda del Paral·lel. També la zona del dis- tricte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre avinguda del Paral·lel- carrer de Radas- Plaça dels Ocellets- carrer de Blai. Carrer d’en Fontrodona- carrer de Vila i Vilà – carrer de Josep Carner- plaça de les Drassanes – avinguda del Paral·lel.
 • Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer Sant Quintí- carrer de la Torre Vélez- carrer del Xiprer- carrer d'Escornalbou-Passeig de Maragall-Carrer de Sant Antoni Maria Claret.
 • Escola Bressol Municipal Can Bacardí (08065226), ubicada a Travessera de les Corts, 94; la seva àrea d'influència serà a més del districte de Les Corts, la zona del districte de Sants-Montjuïc deli- mitada pel perímetre format entre el carrer de la Riera Blanca- carrer de Ventura Plaja- carrer de Sugranyes- carrer de Sants-Rambla del Brasil- Avinguda de Madrid- carrer de Sants.
 • Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrcega compresos entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia.
 • Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influèn- cia serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via Augusta-Riera cassoles– Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de Casanovas.
 • Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per la Ronda de Dalt- Passeig Torras i Bages-Passeig de Santa Coloma- Avin- guda Meridiana.
 • Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influèn- cia serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó i la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància- carrer de Sentmenat i carrer de Berlín.
 • Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.
 • Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'in- fluència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Ar- gentina, pertanyents al districte de Gràcia.
 • Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín , 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Grà- cia delimitada pel perímetres format per: a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Go- mis – Carrer de Jardins Manuel Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 162). b) banda muntanya : Carrer de Collserola – Carrer August Font-Carretera de les Aigües – Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron.
 • Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimi- tada pel perímetre format pel carrer Roger de Flor- Carrer Pujades- Avinguda Meridiana i carrer Almogàvers.
 • Llar d'Infants El Vuit, ubicada a la Via Trajana, 24; segons Resolució de 17 de març de 2009 de la Direcció general competent del Departament d'Ensenyament, la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, els habitatges del barri de Via Trajana situats al municipi de Sant Adrià de Besòs.
 • Escola Bressol Municipal Galatea (08070921), ubicada a l'Av. Vallcarca, 229; la seva zona d'influèn- cia serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perí- metre format entre la Ronda de Dalt - Carrer d'Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath – Carrer de la Mare de Déu dels Àngels i carrer General Mendoza.
 • Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influèn- cia serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel Carrer de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell.
 • Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi de- limitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta – Riera Cassoles – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet– Avinguda Diagonal.
 • Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influèn- cia serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perí- metre format entre el carrer Sardenya-carrer Providència- carrer del secretari Coloma-Travessera de Gràcia.
 • Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol Municipal Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre for- mat entre el Carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris.
 • Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perí- metre format pel carrer Sardenya- la Ronda del Guinardó - Carrer de Thous - Plaça de la Font Cas- tellana i l' Av. de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.

Fer la preinscripció

Per fer la preinscripció a les escoles bressol municipals i a les llars d'infants públiques de Barcelona heu d'anar al:

Normativa

Resolucions

Preinscripció 2020-2021

 • RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
 • ACORD d’aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs
  2020-2021 a les Llars d’Infants i Escoles Bressol públiques de la ciutat de Barcelona i de la composició inicial de grups i a les places autoritzades. Document sotmès a la consideració del Consell de Direcció en la sessió de 21 d’abril de 2020.
 • RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
 • RESOLUCIÓ, del 12 de maig de 2020 sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2020-2021.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail