Preinscripció escoles bressol i llars d’infants (0-3 anys)

Calendari

Preinscripció
03/05

Publicació de l'oferta de places: el 3 de maig de 2023

Consulteu l'oferta de places:

- Llars d'infants públiques, pdf

- Escoles bressol municipals, pdf

des del 04/05 fins al 17/05

La presentació de la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona i les llars d'infatns públiques, per al curs 2022-2023, es farà de manera telemàtica des del 4 de maig i fins al 17 de maig de 2023, ambdós inclosos, i per mitjà del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a situacions excepcionals, les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica es podran adreçar des del 4 de maig al telèfon de l’escola triada en primera opció o per correu electrònic, per poder obtenir cita prèvia i fer la preinscripció presencial entre els dies 4 i 17 de maig de 2023, ambdós inclosos.

L’escola assignarà un dia i hora a la família que s’hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la preinscripció presencial.

Cal tenir en compte que:

- només es pot presentar una sol·licitud per al municipi de Barcelona. Si se'n presenta més d’una es considera duplicitat.

- en la sol·licitud poden posar fins a un màxim de 5 escoles

24/05

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 24 de maig de 2023.

des del 25/05 fins al 31/05

Termini per presentar una reclamació: del 25 al 31 de maig de 2023

02/06

Sorteig del número de desempat: el 2 de juny de 2023.

Resultat de sorteig: El número per determinar l'ordre de les sol·licituds és el 8.126 (nombre total de sol·licituds: 8.624).

06/06

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: el 6 de juny de 2023.



14/06

Publicació de la llista dels  infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 14 de juny de 2023.

Matrícula
des del 15/06 fins al 21/06

Període de matrícula: del 15 al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos

Llistats

Les llistes es publicaran a la web de l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció.

Fora de termini

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds, 18 i 19 de maig de 2023, s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar al centre triat en primera opció amb cita prèvia.

Criteris de prioritat, barems i documentació

Criteris generals

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen les prioritats i els criteris que determina la normativa vigent per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres. Aquests criteris poden ser prioritaris o complementaris.

Criteris prioritaris

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre. 50 punts

 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

  • Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
  • Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts
  • Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
  • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.

Pel que fa al barem del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

 • Renda anual de la unitat familiar
  Quan el pare o mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania o de l’Ingrés Mínim Vital. 15 punts.

Criteris complementaris

 • Criteri del pare, mare o tutor /tutora legal treballant al centre educatiu: 10 punts

 • Criteri de la condició legal de família nombrosa: 10 punts

 • Criteri de la condició legal de família monoparental: 10 punts

 • Criteri de l’alumne/a que hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

 • Criteri de la situació d'acolliment familiar de l'alumne o alumna: 10 punts

 • Criteri de la discapacitat en l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: 15 punts

 • Criteri de la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

Criteris a efectes de barem i documentació acreditativa

Per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants públiques no s’ha de presentar el llibre de família, el DNI, NIE o passaport del sol·licitant ni la targeta sanitària de l’alumne. Aquesta documentació, en el cas que s’obtingui plaça, s’ha de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.

Respecte a la documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris només s’ha de presentar la documentació en cas que l’Ajuntament no la pugui comprovar directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.

Les famílies que facin la preinscripció telemàtica i hagin d’acreditar algun criteri que l’Ajuntament no pugui interoperar podran enviar per correu electrònic  aquesta documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui, i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas el centre requerirà la presentació de la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

Per a les famílies que hagin presentat l’últim dia la sol·licitud per via telemàtica podran enviar la documentació un dia hàbil posterior a la finalització del període de presentació de les sol·licituds.

Les famílies que no puguin fer el tràmit electrònic i facin la preinscripció presencialment en el centre hauran de portar aquesta documentació (original i fotocòpia) directament a l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció dins del termini de presentació de les sol·licituds de preinscripció.

Criteris a efectes de barem i documentació:

Criteris prioritaris:

a) Existència de germans/es escolaritzats/des al centre educatiu: 50 punts

S’entén que un un/a alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent la composició de la família acollidora.

El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.

b) Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials).

 • Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
 • Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts
 • Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.

Pel que fa al barem del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb la persona sol·licitant).

El volant de convivència no s’ha de presentar, ja que l’IMEB obtindrà aquesta informació de manera directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037). 

c) Renda anual de la unitat familiar : 15 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania del Departament de Benestar Social o documentació de l’Ingrés Mínim Vital de la Seguretat Social.

 

Criteris complementaris

a) Discapacitat en l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans: 15 punts

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Si la targeta o el certificat de discapacitat ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar el document acreditatiu, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas de certificats de discapacitat emesos per altres comunitats autònomes, s’haurà de presentar aquest certificat. 

En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

b) Pare o mare o tutor/tutora legal treballen al centre educatiu: 10 punts

S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

No s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts

Si el carnet de família nombrosa ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos el carnet de família nombrosa ha d’estar vigent.

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts

Si el carnet de família monoparental ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos el carnet de família monoparental ha d’estar vigent.

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

Documentació acreditativa: el llibre de família

f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts

Documentació acreditativa: La resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Àrees d'Influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre, l'àrea d'influència de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona serà el districte municipal on està ubicat el centre, llevat dels centres que tenen una àrea d'influència específica.

Escola Bressol Municipal Aurora (08073338) ubicada al carrer Aurora, 24 i l’Escola Bressol Municipal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre ronda de Sant Pau- carrer del Parlament- Avinguda del Paral·lel. També la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre  avinguda del Paral·lel- carrer de Radas- Plaça dels Ocellets- carrer de Blai. Carrer d’en Fontrodona- carrer de Vila i Vilà – carrer de Josep Carner- plaça de les Drassanes – avinguda del Paral·lel.

Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer Sant Quintí- carrer de la Torre Vélez- carrer del Xiprer- carrer d'Escornalbou-Passeig de Maragall-Carrer de Sant Antoni Maria Claret.

Escola Bressol Municipal Can Caralleu (08072693), ubicada al carrer Major de Can Caralleu, 1; la seva àrea d’influència serà a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format entre l’Avinguda Espasa-Carrer de Montevideo- Avinguda Mare de Déu de Lorda- Camí Mare de Déu de Lorda-carrer de la Font del Lleó-Avinguda de Pearson-Carrer de Joan d’Alòs-Carrer del Dr. Joaquín Albarrán-Carrer del Gran Capità-Carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu- Avinguda de Pedralbes- Carrer de Bosch i Gimpera.,

Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrcega compresos entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via Augusta-Riera cassoles– Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de Casanovas.

Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per la Ronda de Dalt- Passeig Torras i Bages-Passeig de Santa Coloma- Avinguda Meridiana.

Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó i la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància- carrer de Sentmenat i carrer de Berlín.

Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.

Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Argentina, pertanyents al districte de Gràcia.

Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín , 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetres format per: a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Gomis – Carrer de Jardins Manuel Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 162). b) banda muntanya : Carrer de Collserola – Carrer August Font-Carretera de les Aigües – Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron.

Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimitada pel perímetre format pel carrer Roger de Flor- Carrer Pujades- Avinguda Meridiana i carrer Almogàvers.

Llar d'Infants El Vuit, ubicada a la Via Trajana, 24; segons Resolució de 17 de març de 2009 de la Direcció general competent del Departament d'Educació, la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, els habitatges del barri de Via Trajana situats al municipi de Sant Adrià de Besòs.

Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel Carrer de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell.

Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta – Riera Cassoles – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet– Avinguda Diagonal.

Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format entre el carrer Sardenya-carrer Providència- carrer del secretari Coloma-Travessera de Gràcia.

Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol Municipal Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el Carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris.

Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perímetre format pel carrer Sardenya- la Ronda del Guinardó - Carrer de Thous - Plaça de la Font Castellana i l' Av. de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.

Normativa

Resolucions

Preinscripció i admissió 2023-2024

  • RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.
  • RESOLUCIÓ EDU/506/2023, de 17 de febrer, per la qual es regula el procediment de constitució i funcionament de les taules locals de planificació, el procediment de constitució i funcionament de les comissions de participació en la programació de l'oferta educativa i el procediment de constitució i funcionament de les unitats de detecció.
  • RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 28 de febrer de 2023, d'aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024 a la ciutat de Barcelona.

  • RESOLUCIÓ EDU/892/2023, de 15 de març, per la qual es modifiquen els annexos 1, 2, 3 i 10 de la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.
  • RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 28 de març de 2023, d'aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2023-2024 a les llars d'infants i escoles bressol públiques de la ciutat de Barcelona i de la composició inicial de grups i de les places autoritzades.

Participació en el procés d'admissió