Escoles bressol municipals i llars d’infants públiques. Preinscripció 2021-2022

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2021-2022. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Calendari

Preinscripció
05/05

Publicació de l'oferta de places: 5 de maig de 2021.

des del 06/05 fins al 19/05

Període presentació de sol·licuds: del 6 al 19 de maig de 2021, ambdós inclosos.

La preinscripció per al curs 2021-2022 es farà de manera telemàtica a través de l'enllaç de preinscripció del web de l'Ajuntament de Barcelona: http://www.barcelona.cat/escolesbressol/preinscripcio i només per a situacions excepcionals es podrà fer presencial en el centre demanat en primera opció amb cita prèvia.

Cal recordar que: 

 • només es pot presentar una sol·licitud per al municipi de Barcelona. Si se'n presenta més d’una es considera duplicitat.

 • en la sol·licitud poden posar fins a un màxim de 5 escoles

27/05

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 27 de maig de 2021.

 

des del 28/05 fins al 03/06

Termini per presentar una reclamació: del 28 de maig al 3 de juny de 2021.

04/06

Sorteig del número de desempat: el 4 de juny de 2021.

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds és el 4.264 (nombre total de sol·licituds: 6.857).

07/06

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: el 7 de juny de 2021.

16/06

Publicació al web del centre de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 16 de juny de 2021

 

Matrícula
des del 17/06 fins al 23/06

Període de matrícula: del 17 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos.


Llistats

Les llistes es publicaran a la web de l’escola bressol o llar d’infants triada en primera opció.

Fora de termini

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds, 19 de maig, i fins al dia 21 de maig de 2021, s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar al centre triat en primera opció amb cita prèvia.

Criteris de prioritat, barems i documentació

Criteris generals

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. 40 punts
 • Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

- Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
- Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts
- Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

 • Renda anual de la unitat familiar.
  - Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts
  - Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts.

  Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat

Criteri complementari

Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

Documentació acreditativa a efecte de barem

Per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants no s’ha de presentar el llibre de família, el DNI, NIE o passaport del sol·licitant ni la targeta sanitària de l’alumne. Aquesta documentació, en el cas que s’obtingui plaça, s’ha de presentar en el moment de formalització de la matrícula.

Documentació relativa als criteris de baremació.

Només s’ha de presentar la documentació en cas que l’Ajuntament no la pugui comprovar directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.

Aquests són:

 • Carnets de família nombrosa o monoparental emesos per altres comunitats autònomes.
 • Certificats de discapacitats emesos per altres comunitats autònomes o els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa. També els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.   
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Documentació per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/tutora.

a) Existència de germans/es escolaritzats/des al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s'ha d'adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
Els punts per a pares o tutors que hi treballen inclou personal de l’IMEB i personal extern ( suport educatiu, cuina, neteja).

b) Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

Pel que fa a la baremació del domicili, es durà a terme d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb la persona sol·licitant).

El volant de convivència no s’ha de presentar, ja que l’Ajuntament obtindrà aquesta informació de manera directa mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037). 

c) Renda anual de la unitat familiar.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es (igual o superior al 33%).

Si la targeta o el certificat de discapacitat ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar el document acreditatiu, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas de certificats de discapacitat emesos per altres comunitats autònomes, s’haurà de presentar aquest certificat. 

D’altra banda, també es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa, i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Si es dona aquesta situació s’ha de presentar el document acreditatiu de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió.

e) Condició legal de família nombrosa o monoparental.

Si el carnet de família nombrosa o monoparental ha estat emès per la Generalitat de Catalunya no s’ha de presentar, ja que l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació. 

En el cas que hagi estat emès per altres comunitats autònomes sí s’ha de presentar.

En tots els casos el carnet de família nombrosa o monoparental ha d’estar vigent.

Àrees d'Influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre, l'àrea d'influència de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona serà el districte municipal on està ubicat el centre, llevat dels centres que tenen una àrea d'influència específica.

 • Escola Bressol Municipal Aurora (08073338) ubicada al carrer Aurora, 24 i l’Escola Bressol Municipal Mont Tàber (08046980), ubicada al carrer Santa Elena, 4; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre ronda de Sant Pau- carrer del Parlament- Avinguda del Paral·lel. També la zona del districte de Sants-Montjuïc delimitada pel perímetre format entre  avinguda del Paral·lel- carrer de Radas- Plaça dels Ocellets- carrer de Blai. Carrer d’en Fontrodona- carrer de Vila i Vilà – carrer de Josep Carner- plaça de les Drassanes – avinguda del Paral·lel.
 • Escola Bressol Municipal Camp de l'Arpa (08073338), ubicada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 358 bis; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format pel carrer Sant Quintí- carrer de la Torre Vélez- carrer del Xiprer- carrer d'Escornalbou-Passeig de Maragall-Carrer de Sant Antoni Maria Claret.
 • Escola Bressol Municipal Can Caralleu (08072693), ubicada al carrer Major de Can Caralleu, 1; la seva àrea d’influència serà a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format entre l’Avinguda Espasa-Carrer de Montevideo- Avinguda Mare de Déu de Lorda- Camí Mare de Déu de Lorda-carrer de la Font del Lleó-Avinguda de Pearson-Carrer de Joan d’Alòs-Carrer del Dr. Joaquín Albarrán-Carrer del Gran Capità-Carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu- Avinguda de Pedralbes- Carrer de Bosch i Gimpera.,
 • Escola Bressol Municipal Casa dels Nens (08072930), ubicada al carrer Roger de Llúria, 132; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, els nombres senars del carrer Còrcega compresos entre el Passeig de Gràcia i el carrer Bailèn del districte de Gràcia.
 • Escola Bressol Municipal Caspolino (08074033), ubicada al carrer Neptú, 12; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format per Via Augusta-Riera cassoles– Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet – Avinguda Diagonal i, del districte de l'Eixample, el perímetre format entre Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de Casanovas.
 • Escola Bressol Municipal Colometa (08072838), ubicada a l'Avinguda Meridiana, 573; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Nou Barris, la zona del districte de Sant Andreu delimitada pel perímetre format per la Ronda de Dalt- Passeig Torras i Bages-Passeig de Santa Coloma- Avinguda Meridiana.
 • Escola Bressol Municipal El Fil (08071895), ubicada al carrer Nicaragua, 45; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sants-Montjuïc, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format pel Carrer de Tarragona - Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d'Entença - Carrer d'Aragó i la zona del districte de Les Corts delimitada pel perímetre format pel carrer de Numància- carrer de Sentmenat i carrer de Berlín.
 • Escola Bressol Municipal El Gat Negre (08071937), ubicada al Camí de Can Mora, 13; la seva àrea d'influència serà el conjunt dels districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.
 • Escola Bressol Municipal El Putxet (08069852), ubicada al carrer Marmellà, 13; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, els nombres parells de l'Av. República Argentina, pertanyents al districte de Gràcia.
 • Escola Bressol Municipal El Tramvia Blau (08069839), ubicada a la plaça Alfonso Comín , 15; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Sarrià-Sant Gervasi, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetres format per: a) banda mar: Carrer d'Esteve Terradas – Carrer de Gomis – Carrer de Jardins Manuel Blancafort – Av. de la República Argentina (fins núm. 162). b) banda muntanya : Carrer de Collserola – Carrer August Font-Carretera de les Aigües – Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Passeig Vall d'Hebron.
 • Escola Bressol Municipal El Tren de Fort Pienc (08063606), ubicada a plaça Fort Pienc, 5; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de l'Eixample, la zona del districte de Sant Martí delimitada pel perímetre format pel carrer Roger de Flor- Carrer Pujades- Avinguda Meridiana i carrer Almogàvers.
 • Llar d'Infants El Vuit, ubicada a la Via Trajana, 24; segons Resolució de 17 de març de 2009 de la Direcció general competent del Departament d'Ensenyament, la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Sant Martí, els habitatges del barri de Via Trajana situats al municipi de Sant Adrià de Besòs.
 • Escola Bressol Municipal Galatea (08070921), ubicada a l'Av. Vallcarca, 229; la seva zona d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte d'Horta-Guinardó delimitada pel perímetre format entre la Ronda de Dalt - Carrer d'Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath – Carrer de la Mare de Déu dels Àngels i carrer General Mendoza.
 • Escola Bressol Municipal Gràcia (08064261), ubicada al carrer Maignon, 2; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pel Carrer de Pàdua – Carrer de Balmes – Carrer de Guillem Tell.
 • Escola Bressol Municipal La Fontana (08046891), ubicada al carrer Gran de Gràcia, 123; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, la zona del districte de Sarrià-Sant Gervasi delimitada pel perímetre format pels carrers de Via Augusta – Riera Cassoles – Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de Calvet– Avinguda Diagonal.
 • Escola Bressol Municipal Marina (08072942), ubicada al carrer Marina, 347; la seva àrea d'influència serà, a més del districte d'Horta-Guinardó, la zona del districte de Gràcia delimitada pel perímetre format entre el carrer Sardenya-carrer Providència- carrer del secretari Coloma-Travessera de Gràcia.
 • Escola Bressol Municipal Portal Nou (08064283), ubicada al carrer Portal Nou, 2 i l'Escola Bressol Municipal Puigmal (08072747), ubicada al Carrer Mònec, 2; la zona d'influència d'ambdues serà, a més del districte de Ciutat Vella, la zona del districte de l'Eixample delimitada pel perímetre format entre el Carrer de Roger de Flor - Gran Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris.
 • Escola Bressol Municipal Trencadís (08075104), ubicada a Travessera de Dalt, 92-98; la seva àrea d'influència serà, a més del districte de Gràcia, el barri de Can Baró i la zona delimitada pel perímetre format pel carrer Sardenya- la Ronda del Guinardó - Carrer de Thous - Plaça de la Font Castellana i l' Av. de la Mare de Déu de Montserrat del districte d'Horta-Guinardó.

Normativa

 • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. (regula l'admissió als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat)
 • DECRET 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852 del 29/03/2007), pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sifragats amb fons públics. (només vigent per a l'admissió als ensenyaments de règim especial i el de formació professional, així com l'accés als centres de formació de persones adultes)

Resolucions

Preinscripció i admissió 2021-2022

  • RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
    • RESOLUCIÓ EDU/1053/2021, de 13 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos 5 i 7 de la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.
  • RESOLUCIÓ del 16 de març de 2021 sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.
    • RESOLUCIÓ del 24 d'abril de modificació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.
  • RESOLUCIÓ del 26 de març de 2021 sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2021-2022.
 •