Òrgans de participació en la programació de l’oferta educativa

Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa

La Comissió de Participació en la Programació de l'Oferta Educativa és un òrgan a través del qual es garanteix la participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l'oferta educativa. A Barcelona, el Consell de Direcció, anualment, designa les persones integrants de la comissió de participació que, en tot cas, hauran de ser coincidents amb els integrants de la Comissió de Planificació Educativa del Consell Escolar Municipal de Barcelona, a excepció de la persona inspectora d’educació que presideixi la Comissió de Garanties d’Admissió i la persona responsable d’Escolarització.

Per donar compliment al Decret 11/2021, es recull en una acta els acords adoptats a cada reunió que es publiquen al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Els membres de les comissions tenen el deure de guardar secret respecte a les dades de caràcter personal de les quals tinguin coneixement.

Taula de Planificació

El Consell de Direcció de 26 d’octubre de 2021 acorda constituir una Taula de Planificació per districte amb les funcions que determina el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

La funció principal de la Taula de Planificació és fer propostes al Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en matèria de programació de l'oferta educativa. Entre els aspectes més rellevants per analitzar hi ha:

  • la programació anual de l'oferta educativa al segon cicle de l'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria en els centres del Servei d'Educació de Catalunya de Barcelona;
  • l'ampliació, reducció, creació, supressió o fusió de centres de titularitat pública;
  • l'adopció de les mesures específiques per fomentar l'equitat escolar i la cohesió social que s'estableixen com a mitjà de reducció de la segregació escolar en el municipi.
  • la delimitació de les zones educatives;
  • les adscripcions entre centres.

Per donar compliment a la normativa, es recull en una acta els acords adoptats a cada reunió que es publiquen al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Els membres de la Taula tenen el deure de guardar secret respecte a les dades de caràcter personal de les quals tinguin coneixement.

Actes de les Taules de Planificació