Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Accés a grau mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents.

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o títol equivalent
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • tenir un títol que permeti accedir a un cicle formatiu de grau superior
 • tenir l’homologació d’estudis estrangers per un títol que permeti l’accés als CFGM
 • haver superat la FP bàsica

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova. (Les persones amb un PFI superat amb un 8 o nota superior s’hi han de presentar per obtenir l’exempció de la prova.)

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral.
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail