Ensenyament d'idiomes

A qui s'adreça?

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent al cursat en l’educació secundària obligatòria.

Es pot optar per la matrícula oficial o per la matrícula lliure.

Currículum

Arran de la LOE, s’estableix una nova ordenació i un nou currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.