Període mitjà de pagament

El període mitjà de pagament és l'indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

La Llei orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector públic va introduir, dins del principi de sostenibilitat financera, dos aspectes. Per una banda el control del deute comercial i, per l'altra, la lluita contra la morositat en el sector públic.

En el marc d’aquesta Llei, s'han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques, els quals permeten mesurar el període de pagament als proveïdors de forma homogènia, i fer una anàlisi comparativa a partir de les dades obtingudes.

Les dades es calculen i es publiquen mensualment i, d’acord amb la metodologia emprada, s’han determinat dos períodes:

  • El primer, des de setembre de 2014 fins al març del 2018, en què es va utilitzar la metodologia que establia el Reial decret 635/2014.
  • El segon, i que trobareu en primer lloc per criteris d'actualitat de la informació, des de l'abril del 2018 fins ara, en què s’ha utilitzat la metodologia que fixa el Reial decret 1040/2017.

En aquest apartat podeu consultar les dades sobre el període mitjà de pagament de:

  • l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i
  • les entitats, empreses, fundacions i consorcis classificats com a Administració pública, d'acord amb la definició que estableix el Reglament UE 549/2013 relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

També trobareu aquesta informació a l'apartat corresponent del Portal de dades obertes, on a més podreu descarregar-vos les dades en format reutilitzable, i hi torbareu aspectes destacats sobre la metodologia de càlcul.

Període de mitjà del Consorci d'Educació de Barcelona

Per a la consulta del període de mitjà del Consorci d'Educació de Barcelona cal escollir les opcions: Enitats / Educació / Consorci d'Educació de Barcelona.