Borses de treball

La borsa de treball és una relació ordenada de persones candidates per a cobrir amb caràcter temporal els llocs de treball dels centres i serveis educatius de la ciutat de Barcelona, mentre no es produeixi la seva cobertura definitiva pels procediments de provisió i selecció establerts.

En general les borses de treball s’obren i ordenen d’un curs per un altre, habitualment abans de l'inici del curs escolar (convocatòria ordinària) o durant el curs quan les necessitats de contractació  no poden ser ateses amb els candidats de la borsa de treball constituïda (convocatòria extraordinària).

El Consorci d’Educació gestiona diverses borses de treball de personal docent, de personal d’administració i serveis (PAS) i de personal d’atenció educativa (PAE). Cada borsa és independent i té les seves singularitats quant a accés i funcionament.