Cessió d'equipaments de suport a l'educació especial

El Consorci d’Educació de Barcelona disposa d’equipaments de suport a les necessitats educatives específiques (NEE) de l'alumnat. Aquests equipaments es cedeixen als alumnes amb NEE que els necessitin per al seu desenvolupament diari al centre educatiu.

Els professionals dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són els encarregats d’avaluar les necessitats d’equipament dels alumnes. Un cop avaluada la necessitat, els professionals dels EAP cursen la sol·licitud de l’equipament per als alumnes de manera telemàtica, a través de l’aplicació web «Registre d’equipaments de suport a l’educació especial» (RESEE) del Consorci d’Educació de Barcelona.

Rol del centre educatiu

L'alumnat ha de fer ús de l’equipament cedit al seu centre educatiu i durant l’horari lectiu. La direcció del centre educatiu gestiona i confirma la recepció de l’equipament, el custodia i el posa a disposició dels alumnes mentre dura la cessió, i en gestiona el retorn. La confirmació de la recepció de l’equipament l’ha de fer la direcció del centre a l’aplicació web RESEE, segons el tutorial que trobareu en aquest enllaç.

Enllaç al RESEE (només hi poden accedir els directors de centre amb usuari GICAR)

Els fisioterapeutes de l’EAP del districte estan a disposició dels centres per ajudar-los en totes les etapes d’aquest procediment.