Borses de treball

La borsa de treball és una relació de persones candidates per a cobrir, interinament o en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Consorci d’Educació de Barcelona, mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

La borsa s'obre normalment abans de l'inici del curs escolar (convocatòria ordinària) o quan les necessitats de contractació durant el curs escolar no poden ser ateses amb els candidats de la borsa de treball constituïda (convocatòria extraordinària).

El  Consorci d’Educació gestiona diverses borses de treball de personal docent i de personal d’administració i serveis per a cobrir substitucions o interinatges que es puguin produir en els centres de titularitat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i en els centres de titularitat municipal de la ciutat de Barcelona. Cada borsa és independent i té les seves singularitats quant a accés i funcionament.

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades:  PDF