Alumnat i famílies

Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2019-2020

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3’10€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’20€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2018.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
  • Dos tipus de sol·licituds: Abreujada, per les renovacions i Ordinària per les noves presentacions

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2019-2020, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny 2019: entre els dies 20 i el 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.
  • Període de sol·licituds de setembre 2019: entre els dies 2 i el 20 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
  1. Noves presentacions – sol·licitud ordinària: Aquell alumnat de nova matrícula o bé l’alumnat al que la situació familiar durant l’any 2018 (font d’ingressos, membres unitat familiar, carnet monoparental, nombrosa, discapacitat, etc.) ha canviat respecte l’any 2017, haurà d’emplenar la sol·licitud ordinària.

    La direcció o persona titular del centre revisarà les sol·licituds, informarà de l’IDALU i verificarà que s’ha aportat la documentació requerida. Els centres portaran, a la seu central del Consorci d'Educació de Barcelona o bé a qualsevol de les oficines d’escolarització les sol·licituds, per tal de mecanitzar i gestionar totes les peticions.

  2. Renovacions – sol·licitud abreujada: Cada centre rebrà, les sol·licitud pre-emplenada de tot aquell alumnat matriculat al seu centre educatiu, i que durant el curs 2018-2019 ha gaudit d’un ajut menjador. En aquest cas, sempre i quan la situació de la unitat familiar durant l’any 2018 no hagi canviat respecte l’any 2017 (membres unitat familiar, font d’ingressos, carnet discapacitat, monoparental, etc.) s’entendrà com a renovació i per tant la família haurà de signar aquesta sol·licitud.

L’alumnat beneficiari del fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0-16 anys de l’Ajuntament de Barcelona durant el curs 2018-2019, s’entendrà com a renovació i haurà de seguir el mateix sistema que totes les renovacions. Cal recordar que, igual que curs anterior, aquest alumnat obtindrà automàticament un ajut menjador de 6’20€, sempre i quan hagués marcat l’opció “En cas de sol·licitar beca menjador indicar escola i curs” en el formulari de sol·licitud del Fons Social.

L’alumnat que l’any 2018 no va ser beneficiari de la targeta del fons extraordinari d’ajuts d’emergència social i aquest any 2019 si que ho és, haurà de tramitar l’ajut menjador de nova presentació i per tant seguirà el mateix procediment que les sol·licituds de nova presentació. En cap cas s’atorgarà l’ajut d’ofici.

En el cas de l’alumnat de 1r de l’ESO i d’aquell alumnat que hagi canviat de centre, i no tingui sol·licitud pre-emplenada, i sempre i quan es tracti d’una renovació, des de el centre es facilitarà un imprès en blanc. La família haurà d’omplir i signar l’imprès de renovació.

Documents de suport

Normativa

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail