Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2021-2022

 • S’atorguen ajuts ordinaris de 4’43 € i també extraordinaris fins un màxim de 6’33 € per a les rendes més baixes.
 • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2020.
 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través d'un formulari telemàtic adreçat a l'alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2021-2022, en dos períodes de sol·licituds:

 • Període de sol·licituds de juny 2021: entre el 27 de maig i el 18 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de juny.
 • Període de sol·licituds de setembre 2021: entre el 6 i el 17 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 22 de setembre.
 • Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.

- Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció de Serveis Socials

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. 

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

  • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 20 de setembre i el 30 de novembre, ambdós inclosos
  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre l'1 de desembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, ambdós inclosos

Fer la sol·licitud telemàtica

Suport a les famílies

Resolució provisional primer període obert

Amb data 14 de gener de 2022, s’ha enviat la resolució provisional del primer període obert.

El termini per presentar una al·legació, finalitza el 28 de gener de 2022.

Resolució definitiva (períodes juny i setembre de 2021)

Amb data 30 de desembre de 2021, s’ha publicat al DOGC la resolució definitiva dels ajuts de menjador

El termini per presentar un recurs de reposició, finalitza el 31 de gener de 2022.

Normativa convocatòria 2021-2022

 • RESOLUCIÓ Núm. 8395 - 26.04.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 13 d'abril de 2021, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ 8427 - 7.6.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 18 de maig de 2021, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2021-2022, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei (ref. BDNS 567580).