Ajuts de menjador escolar

L'alumnat d'I3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts els gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2024-2025

S’atorguen ajuts ordinaris del 70% i també extraordinaris fins a un màxim de 100%

 • Preu de menjador de 7,25 €, amb caràcter general, per aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores i mitja total.

 • Preu de menjador de 6,87 €, en aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de dues hores.

 • Es pot sol·licitar l’ajut tenint en compte els ingressos familiars corresponents a la renda 2023.

 • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran a través d'un formulari telemàtic adreçat a l'alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2024-2025, en un període inicial i quatre períodes oberts de sol·licituds:

 • Període de juny 2024: entre el 15 de maig i el 16 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 20 de juny.
 • Un cop finalitzat el període de juny, s’establiran períodes oberts de presentació de sol·licituds (noves peticions, alumnat nou vingut i situacions sobrevingudes)
  • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 9 i el 24 de setembre de 2024, ambdós inclosos, i fins al 27 de setembre per portar-la signada al centre.
  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre el 25 de setembre i l'1 de desembre de 2024, ambdós inclosos, i fins al 4 de desembre per portar-la signada al centre.
  • Tercer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 2 de desembre de 2024 i el 28 de febrer de 2025, ambdós inclosos, i fins al 4 de març per portar-la signada al centre.
  • Quart període obert de presentació de sol·licituds: entre el 3 de març i fins l'últim dia que s'admetin noves admissions del curs 2024-2025.

Suport a les famílies

Fer la sol·licitud telemàtica

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2023-2024

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL TERCER PERÍODE OBERT. CURS 2023-2024

Amb data 7 de juny de 2024, s’ha publicat la resolució definitiva del tercer període obert.

El termini per a presentar un  recurs, finalitza el 8 de juliol de 2024.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL QUART PERÍODE OBERT. CURS 2023-2024

Amb data 5 de juny de 2024, s’ha publicat la resolució provisional del quart període obert.

El termini per a presentar una al·legació, finalitza el 19 de juny de 2024.

Normativa

Convocatòria 2024-2025

 • RESOLUCIÓ Núm. 9162 - 14.5.2024 per la qual es fa públic l'Acord de 3 de maig de 2024 pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2024-2025 (ref. BDNS 759861).

Convocatòria 2023-2024

 • RESOLUCIÓ Núm. 8635 - 28.3.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ Núm. 8911 - 9.5.2023 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 25 d’abril de 2023, pel qual s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2023-2024 (ref. BDNS 692673).

Diversitat alimentària dels menjadors escolar

Instrucció del 27 de juny de 2016, sobre la diversitat alimentària dels menjadors escolars als centres educatius gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona,  PDF