Alumnat i famílies

Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria d'ajuts individuals de menjador. Curs 2019-2020

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3’10€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’20€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2018.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
  • Dos tipus de sol·licituds: Abreujada, per les renovacions i Ordinària per les noves presentacions

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el centre educatiu on l'alumnat estigui matriculat o preinscrit per al curs 2019-2020, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny 2019: entre els dies 20 i el 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.
  • Període de sol·licituds de setembre 2019: entre els dies 2 i el 20 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
  • Període obert 2019: Per atendre alumnat de nova incorporació o bé per atendre situacions sobrevingudes. En aquest cas, s'haurà de justificar que s'ha produït una variació significativa en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant la revisió de l'expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

- Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció de Serveis Socials

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Aquestes peticions s’han de presentar al centre educatiu. El termini romandrà obert fins que no s’informi del contrari.

Documents de suport

Normativa

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail