El Consorci

Marc normatiu i acords

  • Carta Municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona (DOGC núm. 2801, de 8.1.1999) 
  • Estatuts del Consorci d’Educació, Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 3595, de 14.3.2002).
  • ACORD GOV/193/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova l'Acord amb l'Ajuntament de Barcelona per a l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • ACORD GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aprova l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de funcions, d’ambdues administracions, per part del Consorci d’Educació de Barcelona

Resolucions de delegació de competències

  • RESOLUCIÓ EDC/2855/2005, de 29 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 5 de juliol de 2005, relatiu al personal afectat per les competències assumides pel Consorci d'Educació de Barcelona en virtut de l'Acord de 15 de març de 2005.

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Format de les dades: pdf

Data d’actualització 08/04/2018
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail