Noves construccions

Les necessitats del conjunt de la xarxa educativa de Barcelona varien en funció de la realitat sociodemogràfica i urbanística de la ciutat.

Per donar resposta a aquestes fluctuacions, la Unitat de Nova Construcció de la Direcció d’Equipaments també participa en l’anàlisi del planejament urbanístic de la ciutat.

L’estratègia de construcció de nous equipaments o grans ampliacions dels existents que desplega el Consorci ha de respondre a les realitats del present i del futur allà on més es necessitin. I es fa innovant en els criteris de disseny, més versàtils i inclusius, i d’execució per adaptar-los a les dinàmiques de creixement urbà d’una ciutat com Barcelona, on els espais són molt limitats, i amb una aposta clara per implementar els nous projectes pedagògics.

Aquesta unitat també s’encarrega de posar al dia els equipaments que necessiten, per l’envelliment al llarg del temps, una millora integral.

La Unitat de Nova Construcció gestiona obres tant d’execució directa, en què el mateix Consorci dissenya, programa i executa les obres, com indirecta, proporcionant acompanyament i assessorament a altres executors que ho fan per nosaltres. Tenim quatre línies de treball:

  • Escoles bressol i escoles de música
  • Equipaments nous
  • Grans obres d'ampliació d'equipaments exisents
  • Obres de reforma integral d'equipaments existens

Com s’aborden aquestes quatre línies de treball?

A través d’un nou model integral que desenvolupa eines innovadores per guanyar en qualitat, eficàcia i eficiència. Inclou:

  • Nous criteris de disseny i execució dels equipaments educatius més sistemàtics i específics
  • Nous plecs tècnics, més exigents, concrets i especialitzats
  • Nous procediments de licitació més específics i exigents
  • Seguiment mitjançant equips d’assistència tècnica de tot el procés
  • Auditories de qualitat per a les diferents fases