Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Accés a la informació

D’acord amb la legislació vigent, la ciutadania té dret a accedir a informació pública i/o a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats/des.
El Consorci d’Educació de Barcelona posa a disposició dos tràmits diferents en funció de l’objecte de la petició.