Educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) Preinscripció 2021-2022

La presentació de sol·licituds amb suport informàtic, és del 15 al 24 de març per a infantil i primària (3-12) i del 17 al 24 de març per a secundària obligatòria (12-16)

Calendari

Preinscripció
11/03

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs: 11 de març de 2021

des del 15/03 fins al 24/03

Presentació de sol·licituds de d'educació infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys): Del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de sol·licituds d'ESO (6-12 anys): Del 17 al 24 de març de 2021

des del 25/03 fins al 26/03

Presentació de documentació: 25 i 26 de març de 2021

Aquests dies es pot presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

19/04

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d'abril de 2021

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

des del 20/04 fins al 26/04

Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d'abril de 2021

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació

30/04

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril de 2021

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el seu número de desempat corresponents.

Feu el seguiment de les sol·licituds:

05/05

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 5 de maig de 2021

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

Resultat del sorteig:

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds de 2n cicle d'educació infantil i de primària és el 69.448 (números assignats: 78.327) i el d'ESO és el 40.900 (números assignats: 62.488).

07/05

Llista ordenada definitiva: 7 de maig de 2021

Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys. 

Feu el seguiment de les sol·licituds:

des del 26/05 fins al 28/05

Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 26 al 28 de maig de 2021

Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació.

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

04/06

Oferta final de places escolars: 4 de juny de 2021

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

07/06

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juny de 2021

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Matrícula
des del 14/06 fins al 18/06

Matriculació de l'alumnat de 2n cicle d'educació infantil, primària i 1r d'ESO: del 14 al 18 de juny de 2021

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

des del 28/06 fins al 02/07

Matriculació dels alumnes de 2n a 4t d'ESO: 28 de juny al 2 de juliol de 2021

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 

Centres educatius de la ciutat i oferta de places

Oferta final de places escolars per centres

Guia de centres de la ciutat de barcelona

A la Guia de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres. Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Consorci d'Educació perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits. Consulta la guia de centres de la ciutat

Consulta de les Àrees d'influència

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a: Centres de proximitat al domicili

Consulta d'adscripcions

Per accedir al primer curs de primària, educació secundària obligatòria o batxillerat en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits. Consulta de les adscripcions 2021-2022

Criteris de prioritat i documentació acreditativa

1. Aplicació dels criteris de prioritat generals

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts.

  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació.

 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.

  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre a la Guia de centres educatius. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts

  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

 • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.

  Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

2. Aplicació del criteri de prioritat complementari

De criteri complementari, només n'hi ha un:

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.

Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar.

3. Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions dels criteris generals, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça. En cas d'empat es tindrà en compte la puntuació del criteri complementari en primer lloc i després del número de desempat.

Documentació acreditativa

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

  Quan l'alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

La sol·licitud de preinscripció

El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció ja ha expirat. Si voleu presentar una sol·licitud per al curs vinent, ho haureu de fer a través del formulari de nova admissió.

Tingueu en compte que les sol·licituds de nova admissió no es comunicaran fins que deixin d'estar en vigor les llistes d'espera de la preinscripció (abans de començar el curs). 

Consulta de resultats

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al web les diverses llistes de resultats que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, estaran anonimitzades.

També podeu consultar els resultats des dels enllaços que teniu en aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

 • Document identificador (DNI, NIE, NIF o passaport). De la persona que ha fet la sol·licitud de preinscripció.
 • Número d'identificador. Codi que s'assigna a cada alumne o alumna quan es matricula per primera vegada en un centre educatiu del sistema educatiu de Catalunya.
 • Codi sol·licitud. Codi amb xifres i lletres que identifica la sol·licitud de preinscripció, un cop aquesta s'ha tramitat, i que s'especifica en el resguard de la preinscripció.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si no estàs d'acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació (del 20 al 26 d'abril). En la consulta individual trobaràs l'enllaç per presentar-la.

Si no pots accedir a la consulta individual o no trobes la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional pots adreçar-te al centre o a l'oficina municipal d'escolarització per demanar informació.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Fer el seguiment:

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.

Resultat del sorteig:

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds de 2n cicle d'educació infantil i de primària és el 69.448 (números assignats: 78.327) i el d'ESO és el 40.900 (números assignats: 62.488).

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fer el seguiment:

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Cada centre publica la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Llistes d'alumnes matriculats

A l'inici de curs es publica la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat el procés. 

Formalitzar la matrícula

És important que coneguis les dates de matriculació, com i on has de formalitzar-la i què necessites per fer-ho.  

Molt important: si la matrícula no es fa en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

Quan s'ha de fer la matrícula?

El període de matriculació d'educació infantil, primària i 1r d'ESO és del 14 al 18 de juny de 2021. I del 28 de juny al 2 de juliol per als alumnes de 2n a 4t d'ESO.

Si no pots fer la matriculació en aquestes dates, cal que presentis un justificant el més aviat possible al mateix centre, perquè si no es considera que renuncies a la plaça i la perds. 

Què necessito per fer la matrícula ?

Còpia del carnet de vacunacions de l'alumne o l'alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s'ha d'aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.

És convenient contactar amb el centre on has de fer la matrícula per saber si has d'aportar alguna altra documentació o informació que necessitin per a la seva gestió interna.

Com es fa la matrícula?

 1. Contacta amb el centre educatiu on t'han assignat la plaça per concertar cita per formalitzar la matrícula dins el període establert per a la matriculació.
 2. Prepara la documentació i la informació que necessitaràs per fer la gestió.
 3. Ves al centre per formalitzar la matrícula.
 4. Els centres educatius t'ajudaran i t'assessoraran a fer la matrícula i també resoldran tots els teus dubtes.

Preinscripció a centres d’educació especial

Per al curs 2021-2022, la sol·licitud per a la preinscripció en ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial es farà de forma telemàtica i no caldrà desplaçar-se al centre per fer-ne entrega.

En aquest espai i de forma periòdica, us anirem donant informació sobre com evoluciona el procés (llistats definitius de sol·licituds, oferta final, assignacions, etc.).

 1. Oferta de places

  Consulta d'oferta de places vacants per al curs 2021-2022, PDF (dades d'oferta incial que poden variar al llarg del procés, fins que no es publiqui l'oferta final, el dia 4 de juny).

 2. Calendari:

  • Oferta inicial: 11 de març 
  • Presentació de sol·licicuds: 15 al 24 de març. S’acceptaran sol·licituds fora de termini fins al 26 d’abril de 2021. 
  • Llista de sol·licituds per centre: 7 de maig
  • Oferta final: 4 de juny
  • Llista d’assignacions: 7 de juny
 3. Presentació de sol·licituds

  El periode de presentació de sol·licituds per a la preinscripció 2021-2022 va finalitzar el passat 26 d'abril. Si voleu presentar una sol·licitud d'admissió per al curs vinent ho haureu de fer a través del formulari que trobareu aquí.

 4. Reclamacions de preinscripció

  Les famílies que vulguin presentar una reclamació a la plaça assignada poden fer-ho preferentment per via telemàtica a través del formulari de reclamacions.

 5. Llistat d’alumnes admesos

  En aquest llistat trobareu els alumnes admesos als Centres d’Educació Especial, ordenat alfabèticament per codi de sol·licitud. Llistat d'alumnes admesos, pdf

On us podeu informar

Oficines de suport a l’escolarització 

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14. 30 h i dijous, de 8.30 a 17 h

 • Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
 • Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
 • Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)

Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona

Carrer de Roger de Llúria, 1-3

També us poden donar suport els centres educatius d’educació infantil, primària i secundària.