Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) Preinscripció 2020-2021

La presentació de sol·licituds amb suport informàtic, és del 13 al 22 de maig, i presencialment amb cita prèvia, del 19 al 22 de maig.

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i a fi d’evitar desplaçaments d’acord amb les mesures de desconfinament gradual, la preinscripció a tots els ensenyaments es tramitarà preferentment de forma telemàtica.

Calendari

Preinscripció
08/05

Publicació de l'oferta inicial de places: 8 de maig de 2020

13/05 22/05

Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 22 de maig de 2020

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
29/05

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

02/06 05/06

Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

09/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020

09/06

Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h

 

11/06

Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

26/06 29/06

Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020

06/07

Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020

07/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

08/07 10/07

Reclamacions a les places assignades d'ofici: del 8 al 10 de juliol. Aquests tres dies només s'atendran presencialment les reclamacions a les assiganacions d'ofici (a l'Oficina d'Atenció de la Plaça Urqiuonaona, 6)

 

Des del 8 al 24 de juliol es poden presentar reclamacions de forma telemàtica.

Matrícula
13/07 17/07

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: matrícula del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

 

Com fer la tramitació telemàtica

La preinscripció telemàtica pas a pas

 1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil...).
 2. Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat. Teniu disponible un vídeo tutorial que on s’explica com omplir-lo.
 3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó Enviar. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil...).
 4. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat al formulari. 
 5. Atenció: si l'adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L’adreça que feu constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró.
 6. Envieu en un correu electrònic el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a l’adreça electrònica del centre educatiu que heu indicat en primera opció.
 7. Assegureu-vos que l’adreça electrònica del centre és l’oficial i que rebeu confirmació de recepció.

Important: les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d’escolarització.

 

Centres educatius de la ciutat

OFERTA DE PLACES PER CENTRES

Oferta final de places escolars publicada el dia 6 de juliol de 2020.

GUIA DE CENTRES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

A la Guia de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres. Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Consorci d'Educació perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

CONSULTA DE LES ÀREES D'INFLUÈNCIA

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a:

CONSULTA D'ADSCRIPCIONS

Per accedir al primer curs de primària, educació secundària obligatòria o batxillerat en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.Criteris de prioritat i documentació acreditativa

Enguany, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar per correu electrònic al centre triat en primera opció, juntament amb una còpia de la documentació escanejada o fotografiada.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA *

El resguard de la sol·licitud s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d'enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

A) Criteri específic

No cal presentar cap documentació.

B) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documentació:

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'Àrea d'influència del centre20 punts
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documentació:
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, es farà constar en el correu electrònic que s'envia al centre amb la documentació i el Consorci d'Educació comprovarà les dades d'ofici per interoperabilitat amb el padró municipal
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

 

3. Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

Documentació:

Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documentació:

 • Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

C) Criteris complementaris

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documentació: còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

 

* ATENCIÓ:

Tal com s’estableix al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, a la seva disposició addicional 4a, queda prorrogada fins el 13 de març del 2021 la validesa dels DNI caducats a partir del 14 de març.

Igualment, segons el que estableix la Resolució TSF/819/2020, de 7, es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies nombroses i monoparentals que caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020. Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies nombroses i monoparentals que caduquin entre l'1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020.

 

Sol·licitud de preinscripció

Cal tenir en compte que:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol•licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • Cal fer constar l'identificador de l’alumne del Registre d'alumnes (IDALU) Exceptiant els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.
 • Cal emplenar el camp de l'adreça de correu electrònic per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.
 • El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

I també que:

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s'obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l'assumpte que es tracta d'una modificació de la sol·licitud).

En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s'havia presentat la sol·licitud original indicant que s'ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.

 

Consulta de resultats

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al web les diverses llistes de resultats que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, estaran anonimitzades.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica oficial del centre per correu electrònic.

El centre respondrà al correu com a justificant de recepció de la reclamació.

De manera puntual, es podrà demanar cita prèvia al centre a través de l'eina corporativa o per telèfon per anar a fer el tràmit presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).


Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.

 • El número per determinar l'ordre de les sol·licituds és el 33.386 
   

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

 
Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Cada centre publica la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 8 de setembre de 2020 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

Llistes d'alumnes matriculats

A l'inici de curs es publica la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat el procés. 

On us podeu informar

 • Els centres educatius
 • La pàgina web del edubcn.cat/preinscripcio
 • La pàgina web del preinscripcio.gencat.cat
 • També podeu adreçar un missatge al Consorci d’Educació de Barcelona: bustia.ceb@gencat.cat
 • Al Servei d’Assistència Telefònica del Consorci d'Educació 93 551 10 00 de 9 a 17 h
 • Per demanar cita prèvia a les oficines de suport a la preinscripció: cita prèvia 
 • I als telèfons 010, 012 de 8 a 22 h

Oficines de suport a l’escolarització 

Suport a la preinscripció telemàtica amb cita prèvia 

Ciutat Vella

Oficina Municipal d’escolarització / Serveis Educatius de Ciutat Vella
Placeta del Pi, 2

Eixample

Oficina d’Atenció del Consorci
C. Roger de Llúria,1-3

Sants

Casa del Mig – Sala de fusta – Sala Polivalent
C. Muntadas,5

Gràcia-Horta

Serveis Educatius de Gràcia
C. Mare de Déu de la Salut, 87

Nou Barris

Oficina d’Atenció Ciutadana Zona Nord
C/ Costabona,3-5

Seu del districte
Pl. Major de Nou Barris, 1

Sant Andreu

Oficina Municipal d’Escolarització / Serveis Educatius Sant Andreu
C. Sant Adrià, 20 (Recinte de Can Fabra)

Sant Martí

Institut Rambla Prim
C. Cristòbal de Moura,223
 

A les famílies que viuen als districtes de Les Corts i Sarrià- Sant Gervasi se'ls atendrà a les oficines que  tinguin més properes al seu domicili.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail