Educació infantil, primària i secundària obligatòria (3-16) Preinscripció 2024-2025

Fem l'escola que volem. Preinscripció escolar 2024-2025.

Calendari

05/03

Publicació de l'oferta inicial de places escolars nombre: 5 de març de 2024

Preinscripció
des del 06/03 fins al 20/03

Presentació de sol·licituds de d'educació infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys): del 6 al 20 de març de 2024

Presentació de sol·licituds d'ESO (12-16 anys): del 8 al 20 de març de 2024

La documentació es pot presentar fins al 22 de març de 2024.

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

17/04

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 17 d'abril de 2024

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Feu el seguiment de les sol·licituds:

des del 17/04 fins al 22/04

Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 17 al 22 d'abril de 2024

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions).

25/04

Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril de 2024.

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

30/04

Sorteig del número de desempat: 30 d'abril de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona)

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

81801, el número de desempat per a la preinscripció escolar per al curs 2024-2025 (el nombre més alt assignat és 137.623)

02/05

Publicació de la llista ordenada: 2 de maig de 2024.

Després del sorteig, s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. En aquest cas, la llista ja no s'ordena alfabèticament, sinó tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

des del 14/05 fins al 15/05

Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i 15 de maig de 2024, ambdós inclosos

des del 29/05 fins al 31/05

Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 29 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació.

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

 

07/06

Oferta final de places escolars: 7 de juny de 2024

Consulta l'oferta final en el mapa escolar

10/06

Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny de 2024.

Matrícula
des del 18/06 fins al 26/06

Matricula de l'alumnat de 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny de 2024

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

30/09

Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre de 2024.

 

Centres educatius de la ciutat i oferta de places

Guia de centres de la ciutat de Barcelona

A la Guia de centres hi trobareu la informació sobre els centres que participen en la preinscripció: situació geogràfica, codi de centre, adreça, telèfon, ensenyaments i grups de cadascun i, si és el cas, l'adscripció entre centres. Els centres adscrits són els que estan vinculats pel Consorci d'Educació perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits. Consulta la guia de centres de la ciutat

Consulta els centres de proximitat al domicili

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat al centre, es té en compte l'àrea d'influència del centre.

A la ciutat de Barcelona, la proximitat al centre es calcula a partir de l'illa de cases on està situat el domicili de l'alumne o l'alumna. Per conèixer la vostra àrea de proximitat podeu consultar a: Centres de proximitat al domicili

Consulta d'adscripcions

L'adscripció té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris quan els alumnes passen de l'educació primària a la secundària. Les escoles d'educació primària tenen adscrits un o més centres d'educació secundària obligatòria.

L'adscripció de centre és determinant a l'hora d'obtenir plaça. I això perquè totes les sol·licituds de preinscripció en un institut d'alumnes que hagin estudiat la primària en una escola adscrita, s'intentaran assignar per davant de les que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb independència de la puntuació per criteris. 

Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris prioritaris i complementaris.

Oferta incial de places escolars: a partir del dia 5 de març

Consulta per districte i centre:

Consulta l'oferta de places en el mapa escolar del Departament d'Educació

Criteris d'assignació de plaça i documentació acreditativa

Els centres educatius ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que heu fet les famílies perquè el vostre fill o filla comenci I3 en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que alguna de les famílies que l'hàgiu triat com a primera opció no hi obtingueu plaça.

Per tant, com que alguns centres tenen una demanda d’inscripcions superior al nombre de matrícules que poden oferir, és important que facis constar, en la sol·licitud, el màxim nombre de centres que s'ajusten a les teves prioritats, fins a un total de 10, ordenats segons les teves preferències.

Criteris de prioritaris

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.

  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts

  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Aplicació dels criteris complementaris

 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Altres situacions previstes en la norma

La comissió de garanties d'admissió valorarà les sol·licituds en què s'al·legui el trasllat de la unitat familiar degut a la mobilitat forçosa del pare, mare o tutor o tutora legal, la discapacitat sobrevinguda en qualsevol dels membres de la família o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar. En aquests casos, cal adjuntar la documentació acreditativa de la circumstància.

Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s'ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions dels criteris generals, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça. En cas d'empat es tindrà en compte la puntuació del criteri complementari en primer lloc i després del número de desempat.

Prepara la documentació

Els documents d'identificació

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família (o document digital substitutori) o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. No cal aportar cap documentació, es consulten les dades per interoperabilitat al Departament de Drets Socials. 

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

  • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
  • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
  • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.
  • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

La sol·licitud de preinscripció

Què necessites per fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Eina d'identificació digital: És més segur que quan facis el tràmit (el pare, la mare o el tutor o tutora que faci el tràmit) tinguis una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.
 • Codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC) de l'alumne o alumna: A l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest número s'assigna de manera automàtica a l'alumnat matriculat a Catalunya a partir del curs 2015-2016; i a partir del curs 2021-2022 també es va atorgar als alumnes matriculats en una llar d'infants o una escola bressol. El codi, el pots consultar amb identificació electrònica en aquest mateix web, a l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumneÉs molt important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, has de sol·licitar una rectificació de les dades, adjuntant la documentació que correspongui.
 • Documentació digitalitzada: Hi ha documentació que no cal que presentis, perquè es fan consultes interadministratives. Però si n'has de presentar, l'has d'adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (mitjançant un escàner o una fotografia).

Fes la preinscripció

Renúncia al reconeixement de situació de vulnerabilitat econòmica i/o social (NESEB)

El Decret 11/2021 del procediment d'admissió, defineix la categoria d’alumnat amb necessitats educatives especifiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals. En cas de desavinença amb les mesures de suport a l’escolarització gratuïta, podeu presentar aquest document via sol·licitud genèrica del Consorci d’Educació o petició genèrica adreçat al Consorci d’Educació (web de tràmits de la Generalitat de Catalunya).

Consulta de resultats

En les dates indicades al calendari, els centres publiquen al web les diverses llistes de resultats que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, estaran anonimitzades.

També podeu consultar els resultats des dels enllaços que teniu en aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

 • Document identificador (DNI, NIE, NIF o passaport). De la persona que ha fet la sol·licitud de preinscripció.
 • Codi sol·licitud. Codi amb xifres i lletres que identifica la sol·licitud de preinscripció, un cop aquesta s'ha tramitat, i que s'especifica en el resguard de la preinscripció.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si no estàs d'acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació (del 20 al 26 d'abril). En la consulta individual trobaràs l'enllaç per presentar-la.

Si no pots accedir a la consulta individual o no trobes la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional pots adreçar-te al centre o a l'oficina municipal d'escolarització per demanar informació.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Fer el seguiment:

Sorteig públic

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.

Resultat del sorteig

El número per determinar l'ordre de les sol·licituds es publicarà el dia 30 d'abril de 2024 a partir de les 11 h 

81801, el número de desempat per a la preinscripció escolar per al curs 2024-2025 (el nombre més alt assignat és 137.623)

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fer el seguiment:

Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

Cada centre publica la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Llistes d'alumnes matriculats

A l'inici de curs es publica la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat el procés. 

Formalitzar la matrícula

És important que coneguis les dates de matriculació, com i on has de formalitzar-la i què necessites per fer-ho.  

Molt important: si la matrícula no es fa en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

Quan s'ha de fer la matrícula?

Matriculació de l'alumnat de 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny de 2024

Si no pots fer la matriculació en aquestes dates, cal que presentis un justificant el més aviat possible al mateix centre, perquè si no es considera que renuncies a la plaça i la perds. 

Què necessito per fer la matrícula ?

Còpia del carnet de vacunacions de l'alumne o l'alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s'ha d'aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.

És convenient contactar amb el centre on has de fer la matrícula per saber si has d'aportar alguna altra documentació o informació que necessitin per a la seva gestió interna.

Com es fa la matrícula?

 1. Contacta amb el centre educatiu on t'han assignat la plaça per concertar cita per formalitzar la matrícula dins el període establert per a la matriculació.
 2. Prepara la documentació i la informació que necessitaràs per fer la gestió.
 3. Ves al centre per formalitzar la matrícula.
 4. Els centres educatius t'ajudaran i t'assessoraran a fer la matrícula i també resoldran tots els teus dubtes.

Preinscripció a centres d’educació especial

sol·licitud de preinscripció    consulta les preguntes més freqüents

La sol·licitud per a la preinscripció als ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial es farà de forma telemàtica a través d’un formulari en línia i no caldrà desplaçar-se al centre per presentar-la.

Habilitem aquest espai de consulta per poder-vos anar donant informació sobre el procés, periòdicament.

1. Oferta de places 

El proper 5 de març farem la publicació de les places vacants en oferta inicial als centres d’educació especial. Aquesta oferta inicial és orientativa i pot ser modificada en l’oferta final en els termes que estableix la resolució anual sobre preinscripció i matrícula que publica el Departament d’Ensenyament i que podeu consultar a l'espai de normativa. 

2. Calendari

 • Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març de 2024. S’acceptaran sol·licituds fora de termini fins al 22 d’abril de 2024. Cal tenir en compte que en el moment de fer les assignacions seran prioritàries les sol·licituds realitzades en el termini de presentació respecte a les rebudes fora de termini.
 • Llistat de sol·licituds validades: 25 d’abril de 2024. Les famílies podran consultar en el centre triat en primera opció si la seva sol·licitud ha estat validada –la presència en aquest llistat no implica que l’alumne/a hagi estat assignat, sinó que la seva sol·licitud és correcta i es tindrà en compte a l’hora de fer les assignacions segons els criteris establerts per la normativa-.
 • Llistat d’alumat admès: 24 de maig de 2024. Les famílies podran consultar l’assignació en el centre triat en primera opció i, també, en el llistat anonimitzat que es publicarà en aquest mateix espai.
 • Període de reclamacions a la plaça assignada: del 24 i fins al 31 de maig de 2024.
 • Matrícula: recordeu que un cop assignada la plaça, cal formalitzar al matrícula en el propi centre d’educació especial entre els dies 18 al 26 de juny de 2024.

3. Presentació de sol·licituds 

El termini previst per presentar les sol·licituds de preinscripció als ensenyaments obligatoris en centres d’educació especial a la ciutat de Barcelona és del 6 al 20 de març de 2024. S’acceptaran sol·licituds fora de termini fins al 22 d’abril de 2024.

La sol·licitud s’ha de realitzar mitjançant aquest formulari electrònic.

ATENCIÓ: les famílies residents fora de la ciutat de Barcelona no han d’omplir aquest formulari. Hauran d’adreçar-se al director/a dels serveis territorials del seu domicili perquè, d’acord amb el que estableix la normativa, ens enviï una proposta motivada a la Gerència del Consorci d’Educació junt amb l'avaluació psicopedagògica de l'EAP de la seva zona. 

Podreu presentar el formulari electrònic de dues maneres:

 • Amb identificació digital (l'idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic o l’idCAT Certificat). Recomanem que, en cas de disposar d’algun d’aquests sistemes d’identificació, utilitzeu aquesta opció.
 • Sense identificació digital. En aquest caldrà que ens adjunteu la documentació en el formulari.

Un cop finalitzada la sol·licitud, rebreu una comunicació de confirmació del tràmit.

4 .Quan s'ha d'escolartizar un alumne en un centre d'educació especial

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que, únicament els alumnes amb discapacitats greus o severes que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, organitzatives o psicopedagògiques altament individualitzades poden ser escolaritzats en centres d'educació especial.

Les famílies i alumnat residents fora de Barcelona que requereixin l’escolarització en centres d’educació especial, s’hauran d’adreçar al director/a dels serveis territorials del seu domicili perquè enviï una proposta motivada a la Gerència del Consorci d’Educació, junt amb l'avaluació psicopedagògica de l'EAP de la seva zona.

5. Llistat de so·licituds validades

El dia 25 d’abril de 2024, els centres d’educació especial disposaran d’un llistat amb les sol·licituds validades. Podeu contactar amb el centre triat en primera opció a la sol·licitud de preinscripció per obtenir més informació. 

ATENCIÓ: aquest llistat només indica que la sol·licitud ha estat acceptada, no que l’alumne/a hagi estat assignat al centre!

6. Llistat d'alumnat assignat

Publicació d’alumnat admès en centres d’educació especial: 24 de maig de 2024.

Els centres d’educació especial també disposaran d’un llistat amb les assignacions. Podeu contactar amb el centre triat en primera opció a la sol·licitud de preinscripció per obtenir més informació.

7. Presentació de reclamacions

Les famílies que vulguin presentar una reclamació a la plaça assignada durant el procés de preinscripció poden fer-ho per via telemàtica a través del formulari de reclamacions del 24 i fins al 31 de maig de 2024.