Desplegament institucional

El desplegament institucional del Consorci d'Educació de Barcelona ha estat un procés dinàmic en el qual s’han anat assumint competències alhora que s’ha anat definint un model propi de funcionament institucional.

Des de la seva creació, el Consorci d'Educació inicià una fase de desenvolupament institucional en un procés d’assumpció progressiva de competències que té com a horitzó final fer del Consorci d'Educació de Barcelona l’administració educativa única de la ciutat.

El Consorci d'Educació ha anat assumint el conjunt de competències i funcions previstes a la llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona i definides als seus Estatuts (aprovats al Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona).

Calendari del desplegament competencial del Consorci d'Educació

2005

 • Planificació (programació i distribució centres docents)
 • Serveis Educatius i innovació educativa
 • Escolarització

2006

 • Construcció i obres de reforma, d’ampliació i millora dels centres docents públics
 • Programes d’educació compensatòria
 • Vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria

2007

 • Educació complementària i extraescolar
 • Reglamentació i gestió del transport, del menjador i d’altres serveis escolars
 • Conservació, manteniment i vigilància dels edificis Escolars

2009

 • Gestió dels centres educatius públics d’educació infantil, educació primària i d’educació secundària obligatòria i postobligatòria, de formació professional, educació especial i adults
 • Coordinació amb la Inspecció Territorial
 • Delegació de competències en matèria de centres privats
 • Gestió dels programes de garantia social (PQPI)

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Format de les dades: pdf