Torna

Sol·licitud d’accés a la informació pública

D’acord amb la legislació vigent, les ciutadanes i ciutadans tenen dret a accedir a la documentació que el Consorci d’Educació de Barcelona té en custodia com a conseqüència de la seva activitat administrativa o de l’exercici de les seves funcions (article 2.b de la Llei 19/2014).

Qui la pot sol·licitar?

Qualsevol persona major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Quan la pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Quin cost té?

Gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si les dades existeixen en format electrònic.

L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Com demanar-la

Per a demanar accés a la documentació administrativa, existeixen dos canals:

 • Si disposeu de signatura electrònica, podeu demanar l’accés a través del següent formulari
 • En cas que no disposeu de signatura electrònica, cal que empleneu el següent formulari (DOC) i el presenteu a qualsevol dels punts que s’indiquen a continuació:

  OFICINA D'ATENCIÓ

  Pl. d'Urquinaona, 6 (cantonada C. de Roger de Llúria)

  08010 Barcelona

  De dilluns a dijous de 9 a 17h

  Divendres i vigílies de festiu de 9 a 14h

  Mesos de juny, juliol i agost i vacances escolars de Nadal i Setmana Santa: de dilluns a divendres de 9 a 14h.

També podeu presentar la sol·licitud, de forma presencial, a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

 1. En el registre electrònic de l'Administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
 2. En les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5. En qualsevol altra que estableixin les disposicions vigents.

Qui i quan em donarà resposta?

L’òrgan competent per resoldre és la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.

El termini per resoldre i notificar la resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud (art. 33 de la Llei 19/2014), prorrogable 15 dies si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven es comunicaran al sol·licitant.

Si el Consorci d'Educació de Barcelona no resol ni notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que concorrin algun dels límits establerts.

Puc recórrer la resolució?

Les resolucions expresses o presumptes poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.

Aquestes resolucions i, si s'escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Els interessats també poden presentar un recurs contenciós administratiu o emprar qualsevol altre mitjà d'impugnació o defensa que considerin procedent.

NO són sol·licituds d’accés a la informació pública

 • Les sol·licituds d’informació que impliquin un assessorament al peticionari. Les respostes a aquestes demandes s’han de tramitar pel procediment ordinari d’atenció al públic.
 • Les peticions d’informació del Síndic de Greuges.
 • Les peticions d’informació d’altres administracions públiques.
 • Les sol·licituds de vista d’un expedient per part de la persona interessada, d’acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Les peticions d’informació que estiguin sotmeses a la regulació d’altres lleis de caràcter sectorial, per exemple, el dret d’accés a les dades de caràcter personal del propi afectat regulat per l’article 15 de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal

Límits al dret d'accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

 1. La seguretat pública.
 2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 4. El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 5. Els drets dels menors d’edat. Té la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d’edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur.
 6. La intimitat i els altres drets privats legítims.
 7. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Les sol·licituds seran denegades si la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides, com ara relatives a la ideologia, la filiació sindical, la religió, les creences, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, llevat que l'afectat hi consenti expressament per mitjà d'un escrit que ha d'acompanyar la sol·licitud. La gestió per obtenir el consentiment de la persona afectada es farà d’ofici sempre que s’identifiquin dades personals especialment protegides en una sol·licitud d’accés.

La sol·licitud pot ser inadmesa en els supòsits següents:

 • Documents de treball d’ús exclusivament intern (resums, esborranys o notes).
 • Si per a obtenir la informació que demana cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l’audiència prèvia del sol·licitant.
 • Informació en fase d’elaboració, que s’ha de fer pública, d’acord amb les obligacions de transparència, dins el termini de tres mesos.
 • Les consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació.

Marc normatiu

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.