Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. És una relació de llocs de treball, no de persones; i inclou tots els llocs de treball de funcionaris i laborals adscrits al Consorci d’Educació de Barcelona. El Consorci no disposa de personal eventual.

El sistema de llocs de treball del Consorci d'Educació de Barcelona està integrat per:

  1. el personal dels serveis centrals del Consorci d'Educació de Barcelona,
  2. el personal docent que treballa als centres docents municipals,
  3. el personal d’administració i serveis (PAS) i el personal d’atenció educativa (PAE) dels centres docents municipals, i l’encarregat de la vigilància obligatòria al centres del Departament d’Ensenyament.

El Sistema de Llocs de Treball del Consorci d’Educació de Barcelona va ser aprovat pel Consell de Direcció amb data 15 de desembre de 2014.

 

 

Actualització: anual

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades:  PDF