Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. És una relació de llocs de treball, no de persones; i inclou tots els llocs de treball de funcionaris i laborals adscrits al Consorci d’Educació de Barcelona. El Consorci no disposa de personal eventual.

El sistema de llocs de treball del Consorci d'Educació de Barcelona està integrat per:

  1. el personal dels serveis centrals del Consorci d'Educació de Barcelona,
  2. el personal docent que treballa als centres docents municipals,
  3. el personal d’administració i serveis (PAS) i el personal d’atenció educativa (PAE) dels centres docents municipals, i l’encarregat de la vigilància obligatòria al centres del Departament d’Ensenyament.

El Sistema de Llocs de Treball del Consorci d’Educació de Barcelona va ser aprovat pel Consell de Direcció amb data 25 d’abril de 2023.

  • RESOLUCIÓ per la qual s’aprova definitivament l’adaptació del Sistema de Llocs de Treball del Consorci d’Educació de Barcelona (DOGC núm. 6800, de 30.1.2015).
  • REGLAMENT DE FUNCIONAMENT del Sistema de Llocs de Treball del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona (DOGC núm. 6804, de 5.2.2015).
  • CERTIFICAT de l'acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació pel que s’aprova definitivament la Relació de Llocs de Treball del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • INFORME-PROPOSTA d’aprovació de la relació de llocs de treball del Consorci d’Educació de Barcelona
  • ANNEX 1 de la Relació de llocs de Treball – Descripció dels llocs
  • ANNEX 2 - Dotacions de la Relació de llocs de Treball del Consorci d’Educació de Barcelona (seu central).

 

 

Actualització: anual

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades:  PDF