La protecció de dades personals al Consorci d’Educació de Barcelona i als centres i serveis educatius de la ciutat de Barcelona

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el qual ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018. En compliment d’aquest reglament, es dóna publicitat en aquesta pàgina als següents elements d’informació.

Registre d’activitats de tractament

Les activitats de tractament de dades personals que porten a terme el Consorci i els centres i serveis del seu àmbit territorial són les que es descriuen a continuació:

Drets que podeu exercir sobre les vostres dades personals

Sobre les dades personals de què disposa el Consorci i els centres i serveis del seu àmbit territorial podeu exercir els següents drets:
Dret Sol·licitud

Accedir a les vostres dades, a l’ús que se’n fa i a tots els detalls del seu tractament.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Rectificar les vostres dades en cas que considereu que són errònies

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Cancel·lar o suprimir les vostres dades, llevat dels casos en què afectin drets o responsabilitats que en requereixen la conservació d’acord amb els terminis legalment establerts.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Limitar temporalment l’ús de les dades mentre es verifica la seva exactitud o licitud.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Oposar-se a que s’utilitzi una dada per a una finalitat concreta, llevat de les excepcions establertes legalment.

Accés al formulari, indicant a l’apartat “Assumpte” el següent text: “Petició adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona”.

Per a més informació sobre cadascun dels drets que podeu exercir, consulteu el següent enllaç

Delegat de Protecció de Dades del Consorci d’Educació de Barcelona

En cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dret o obligació relacionada amb la protecció de les dades de caràcter personal, sigueu coneixedors d’una vulneració de la seguretat de les dades, o bé voleu demanar assessorament en qualsevol aspecte del compliment del RGPD, poseu-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Consorci d’Educació de Barcelona a través del correu informacio.ceb@gencat.cat.

Per a més informació sobre el Reglament General de Protecció de Dades personals (RGPD) consulteu el següent enllaç.