Com seran els programes d'acompanyament educatiu el curs 2021-2022?

Més enllà de les adaptacions del programa derivades de la situació sanitària provocada per la COVID19, el Consorci d’Educació de Barcelona continua impulsant els programes d’acompanyament educatiu per tal d’ajustar-los a tres línies estratègiques fonamentals:

 • La focalització dels recursos compensatoris en les persones que més ho necessiten per garantir la igualtat d’oportunitats.
 • L’ajustament de les propostes didàctiques al marc de la innovació, amb preceptes com l’enfocament competencial del currículum i l’avaluació o els set principis de l’aprenentatge.
 • L’obertura de l’escola a l’entorn, incloent-hi el treball amb les famílies i l’oferta més enllà de l’horari lectiu.

 

Des del curs 2020-2021, els programes d’acompanyament educatiu s’emmarquen dins les actuacions que l’Àrea de Servei d’Educació i Territori duu a terme per donar impuls a les oportunitats educatives fora de l’horari lectiu a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

L’oferta, gestionada directament des del Consorci d’Educació amb els programes Èxit Acompanyament Educatiu, Speak Up i Tangram, s’intenta ajustar de manera prioritària a les zones de la ciutat que tenen una oferta d’activitats més feble fora de l’escola.

Què es pretén?

Volem garantir la igualtat d’oportunitats educatives als infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta finalitat centrem la nostra actuació en l’horari no escolar per tal de compensar les mancances de l’entorn.

Per això cada un dels programes té uns objectius específics.

 • L’Èxit Acompanyament Educatiu pretén reforçar els hàbits d’estudi autònoms i les competències bàsiques per garantir l’èxit acadèmic i prevenir l’abandonament prematur.
 • L’Speak Up té com a objectiu millorar la competència lingüística oral en anglès perquè l’alumnat participant esdevingui motor impulsor de la conversa en llengua anglesa a l’aula ordinària.
 • El Tangram té el doble objectiu de millorar els aprenentatges en el moment de l’adquisició de la lectura i el càlcul, i d’apropar les famílies a les lògiques escolars per tal d’empoderar-les en el suport actiu del progrés escolar dels seus fills i filles.

Quins centres educatius hi participen?

L’oferta del programa per al curs 2021-2022 es va publicar al mes de maig a la Convocatòria Unificada de Programes. El programa s’adreça prioritàriament als centres educatius que presenten alumnat amb alta vulnerabilitat.

Quina és la durada i l’horari?

Es començaran les activitats extraescolars a finals del primer trimestre. L’horari serà, com ha estat habitual en cursos anteriors, de dos dies per setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), entre les 16 i les 18 h.

Com són les figures participants en els programes?

En els tres programes d’acompanyament educatiu hi participen perfils d’atenció directa als infants i adolescents, i perfils de coordinació i mentoria.

Com s'hi pot participar per ser amic@gran o Great Friend?

Els amics i amigues grans i els great friends són joves universitaris, d’entre 20 i 28 anys, amb habilitats comunicatives, expertesa en conducció de grups i experiència en suport a l’acompanyament educatiu fora de l’horari escolar en infants i adolescents.

Aquest curs 2021-2022, els i les joves universitaris que hi vulguin participar faran un procés de selecció i contractació laboral. Tindran preferència els que puguin acreditar experiència en aquests programes d’edicions anteriors.

De quins perfils de coordinació disposa el programa?

El perfil específic, els mèrits i els requisits d’aquestes figures es publicaran en el moment de l’oferta. Com en el cas anterior, tindran preferència les persones que puguin acreditar experiència en aquests programes d’edicions anteriors, amb formació en l’àmbit d’educació o social i/o amb un màster de formació de professorat i que hagin obtingut valoracions positives.

Quines funcions faran cada un dels perfils professionals?

 1. Funcions del coordinador/a de projecte del programa Èxit Acompanyament Educatiu: Assessorar i supervisar des d’un punt de vista pedagògic, juntament amb el tècnic/a responsable del programa del Consorci d’Educació, l’espai de formació dels coordinadors/ores i amics i amigues grans del programa Èxit. També convocar, coordinar i dinamitzar les reunions inicials dels centres educatius i actuar de secretari/ària tècnic en reunions territorials en presència d’altres entitats, serveis educatius o inspecció educativa.
 2. Funcions del coordinador/a de centre del programa Èxit Acompanyament Educatiu: Fer les funcions d’enllaç amb el/la docent referent del centre, amb l’equip de tutors i tutores de l’alumnat participant en el programa, i també amb l’equip dels amics i amigues grans. També coordinar i organitzar el projecte al centre educatiu referent, portar el registre del projecte i donar pautes per al desenvolupament de l’activitat de suport educatiu.
 3. Funcions del coordinador/a del programa Speak Up: Coordinar els centres participants i donar suport a l’equip tècnic del programa, a més de facilitar la interlocució entre els agents participants en el programa, fer formació i modelatge als great friends i dur a terme les entrevistes inicials a les persones aspirants a great friends.
 4. Funcions del coordinador/a de projecte del programa Tangram: Coordinar l’actuació dels mentors i mentores del programa Tangram, planificar la seva distribució tenint en compte el seu perfil formatiu, facilitar la interlocució entre els mentors/ores i els centres educatius, fer el seguiment i l’avaluació del Programa, i organitzar les sessions formatives per als mentors/ores i els coordinadors/ores del programa, juntament amb el tècnic/a responsable del projecte del Consorci d’Educació.
 5. Funcions dels mentors/ores del programa Tangram: Donar a conèixer a les famílies la cultura escolar pròpia de cada centre i acompanyar-les per facilitar la seva vinculació i implicació en els aprenentatges dels seus fills i filles, oferir un espai de trobada entre alumnes i famílies al centre escolar i fomentar actituds positives vers l’aprenentatge. També mantenir una relació i vinculació constant amb els agents participants del projecte: tutors/ores, equip directiu, comunitat…

Si teniu cap dubte, podeu enviar un missatge al correu electrònic eduterritori.ceb@gencat.cat.