Programes d'acompanyament educatiu

El Consorci d’Educació de Barcelona continua impulsant els programes d’acompanyament educatiu per tal d’ajustar-los a tres línies estratègiques fonamentals:

 • La focalització dels recursos compensatoris en les persones que ho necessiten més per garantir la igualtat d’oportunitats.
 • L’ajustament de les propostes didàctiquesal marc de la innovació, amb preceptes com l’enfocament competencial del currículum i l’avaluació o els set principis de l’aprenentatge.
 • L’obertura de l’escola a l’entorn, incloent-hi el treball amb les famílies i l’oferta més enllà de l’horari lectiu.

Des del curs 2020-2021, els programes d’acompanyament educatiu s’emmarquen dins les actuacions que la Direcció d’Educació i Territori duu a terme per donar impuls a les oportunitats educatives fora de l’horari lectiu per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.

L’oferta, gestionada directament des del Consorci d’Educació amb els programes Èxit Acompanyament Educatiu, Speak Up i Tangram, s’intenta ajustar de manera prioritària a les zones de la ciutat que tenen una oferta d’activitats més feble fora de l’escola.

Què es pretén?

Volem garantir la igualtat d’oportunitats educatives als infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta finalitat centrem la nostra actuació en l’horari no escolar per tal de compensar les mancances de l’entorn.

Per això cada un dels programes té uns objectius específics.

 • L’Èxit Acompanyament Educatiu pretén reforçar els hàbits d’estudi autònoms i les competències bàsiques per garantir l’èxit acadèmic i prevenir l’abandonament prematur.
 • L’Speak Up té com a objectiu millorar la competència lingüística oral en anglès perquè l’alumnat participant esdevingui motor impulsor de la conversa en llengua anglesa a l’aula ordinària.
 • El Tangram té el doble objectiu de millorar els aprenentatges en el moment de l’adquisició de la lectura i el càlcul, i d’apropar les famílies a les lògiques escolars per tal d’empoderar-les en el suport actiu del progrés escolar dels seus fills i filles.

Quina és la durada i l’horari de les activitats?

Les activitats extraescolars comencen a principis del mes d’octubre i acaben la primera setmana de juny de l’any següent. L’horari és com ha estat habitual en cursos anteriors, de dos dies per setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), entre les 16 h i les 18 h, en els programes d’Èxit i Speak Up. En el cas del programa Tangram, l’activitat es fa de dilluns a divendres, entre les 16 i les 18 h.

Com són les figures participants en els programes?

En tots tres programes d’acompanyament educatiu hi participen perfils d’atenció directa als infants i adolescents, i perfils de coordinació i mentoria.

Com s'hi pot participar per ser amic@gran o Great Friend?

Els amics i amigues grans i els great friends són joves universitaris que cursen 3r o 4t de grau universitari, amb habilitats comunicatives, expertesa en conducció de grups i experiència en suport a l’acompanyament educatiu fora de l’horari escolar a infants i adolescents.

Des del curs 2021-2022, els i les joves universitaris que hi vulguin participar fan un procés de selecció i contractació laboral a través de la Fundació Pere Tarrés, encarregada del seguiment i la gestió dels programes. Tindran preferència els qui puguin acreditar experiència en aquests programes d’edicions anteriors.

Per poder accedir-hi cal que contacteu a través d’aquests correus electrònics:

De quins perfils de coordinació disposa el programa?

El perfil específic, els mèrits i els requisits d’aquestes figures es publicaran en el moment de l’oferta. Com en el cas anterior, tindran preferència les persones que puguin acreditar experiència en aquests programes d’edicions anteriors, amb formació en l’àmbit d’educació o social i/o amb un màster de formació de professorat i que hagin obtingut valoracions positives.

Quines funcions faran cada un dels perfils professionals?

 1. Funcions del coordinador o coordinadora de projecte del programa Èxit Acompanyament Educatiu: Assessorar i supervisar des d’un punt de vista pedagògic, juntament amb el tècnic o tècnica responsable del programa de l’entitat externa i dels tècnics del Consorci d’Educació, l’espai de formació dels coordinadors i coordinadores i amics i amigues grans del programa Èxit. També convocar, coordinar i dinamitzar les reunions inicials dels centres educatius i actuar de secretària o secretari tècnic en reunions territorials en presència d’altres entitats, serveis educatius, institucions...
 2. Funcions del coordinador o coordinadora de centre del programa Èxit Acompanyament Educatiu: Fer les funcions d’enllaç amb el o la docent referent del centre, amb l’equip de tutors i tutores de l’alumnat participant en el programa, i també amb l’equip dels amics i amigues grans. També coordinar i organitzar el projecte al centre educatiu referent, portar el registre del projecte i donar pautes per al desenvolupament de l’activitat de suport educatiu.
 3. Funcions del coordinador o coordinadora del programa Speak Up: Coordinar els centres participants i donar suport a l’equip tècnic del programa, a més de facilitar la interlocució entre els agents participants en el programa, fer formació i modelatge als great friendsi dur a terme les entrevistes inicials a les persones aspirants a great friends.
 4. Funcions del coordinador o coordinadora de projecte del programa Tangram: Coordinar l’actuació dels mentors i mentores del programa Tangram, planificar-ne la distribució tenint en compte el seu perfil formatiu, facilitar la interlocució entre els mentors i mentores i els centres educatius, fer el seguiment i l’avaluació del programa, i organitzar les sessions formatives per als mentors i mentores i els coordinadors i coordinadores del programa, juntament amb el tècnic o tècnica responsable de l’entitat externa del projecte i els tècnics referents del Consorci d’Educació.
 5. Funcions dels mentors i mentores del programa Tangram: Donar a conèixer a les famílies la cultura escolar pròpia de cada centre i acompanyar-les per facilitar-ne la vinculació i implicació en els aprenentatges dels seus fills i filles, oferir un espai de trobada entre alumnes i famílies al centre escolar i fomentar actituds positives vers l’aprenentatge. També mantenir una relació i vinculació constant amb els agents participants del projecte: tutors i tutores, equip directiu, comunitat…

Si teniu cap dubte, podeu enviar un missatge al correu electrònic eduterritori.ceb@gencat.cat.