Currículum de l'etapa

El primer cicle d’educació infantil que s’ofereix a les llars d’infants i a les escoles bressol públiques de la ciutat és de caràcter no obligatori. No obstant això, el currículum d’aquest cicle te objectius totalment educatius ja que aquestes escoles suposen per a la gran majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en un context social fora de la seva família.

Educació infantil (0-3 anys)

En aquest sentit, els objectius de treball principals s’orienten a que els infants creixin personalment a partir del progressiu descobriment de l’entorn més proper. Les activitats i situacions educatives afavoreixen la seva autonomia personal i s’orienten a estimular la relació i el respecte envers els altres infants, a explorar i descobrir les qualitats dels elements i objectes que tenen al seu abast, a aprendre i gaudir dels llenguatges expressius, etc.

En aquesta etapa s’atenen no només les necessitats bàsiques (àpats, son o neteja) dels infants sinó que s’atenen i s’estimulen les seves necessitats afectives, socials i cognitives.

Les principals àrees que es treballen són:

  • Descoberta d’un mateix
  • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Intercomunicació i llenguatges