Borsa del personal d’administració i serveis (PAS) i del personal d’atenció educativa (PAE)

Informació sobre les borses de treball de PAS i PAE del Departament d'Educació i de l'Ajuntament de Barcelona

Borsa de treball del PAS del Departament d’Educació

El Consorci d'Educació de Barcelona gestiona la borsa de treball del personal d’administració i serveis (PAS) dels centres educatius.

La borsa de treball de personal interí de centres és una borsa per proveir els llocs de subaltern (als instituts de la Generalitat), auxiliar administratiu i administratiu en centres i serveis educatius del Departament d'Educació. Pot formar part d'aquesta borsa qualsevol persona que presti o hagi prestat serveis a la Generalitat en els cossos esmentats en els darrers 8 anys.

Borsa de treball del PAE del Departament d’Educació (BORPAS)

El Consorci d'Educació de Barcelona gestiona la borsa de treball del personal d’atenció educativa (PAE)

La borsa de treball de personal laboral té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d'Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Adjudicacions BORPAS

Les adjudicacions dels llocs de treball vacants i substitucions es duen a terme mitjançant un procés telemàtic que s'executa de dilluns a divendres per un sistema de preadjudicació múltiple.La comunicació de la preadjudicació pot incloure una o diverses propostes de contractació i el candidat/a disposa d'un termini de 24 hores per confirmar o rebutjar la comunicació de la preadjudicació mitjançant la web de l'aspirant.

Quan accepteu la proposta o propostes de contractació telemàtiques que us arribaran per sms o correu electrònic, heu d’esperar a que l’Àrea de Recursos Humans del Consorci d'Educació contacti amb vosaltres per confirmar la data d’incorporació.

Borses del PAS i PAE municipal de centres educatius de l'Ajuntament de Barcelona

El Consorci d'Educació de Barcelona té encarregada la gestió de la borsa de personal subaltern d’acord amb els criteris previstos per a la resta de borses municipals gestionades per l’Ajuntament de Barcelona.

Per accedir a les borses municipals cal haver aprovat el concurs oposició que per a cada categoria que convoca l’Ajuntament de Barcelona

El Consorci d'Educació també s’encarrega de la gestió de les borses de treball del PAE dels centres de titularitat municipal

Llistats actualitzats de borses. Curs 2023-2024: