A qui s'adreça?

A les persones que hagin complert els 18 anys (fets l'any en què es formalitza la matrícula) i, en alguns casos, als joves de 16 a 18.

També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació, i es troben en algunes de les circumstàncies següents:

  • Cursen o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció.
  • Volen cursar la formació per a proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Són esportistes d’alt rendiment.
  • Participen al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació.
  • Excepcionalment, el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors previ informe de la Inspecció d’educació.

En el cas del curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir-hi les persones que compleixin com a mínim 17 anys l’any natural que inicien la formació.