Gestió del mobiliari

El mobiliari d’una escola té un gran valor pedagògic i un rol important en l’educació de l’alumnat. És un element que pot condicionar o afavorir el procés d’aprenentatge, en funció de la seva funcionalitat, la qualitat i l’estat de conservació, el disseny, la disposició dins l’espai, etc.

Generar les condicions adequades per a l’aprenentatge a totes les escoles de la ciutat implica també disposar de les opcions de mobiliari que millor donen resposta a les necessitats pedagògiques de cada centre.

La Direcció d’Equipaments Educatius acompanya els centres en la gestió del seu mobiliari treballant des de tres fronts:

Gestió de mobiliari nou

És necessari considerar l’escola com un únic entorn educatiu dins el qual tots els espais tenen la mateixa qualitat, flexibilitat i habitabilitat. Un entorn on es poden fomentar la relació i el diàleg, i desenvolupar activitats escolars diversificades. Per això apostem per l’actualització del mobiliari de manera integral als centres.

Per què un canvi de model en la gestió del mobiliari nou?

Els models de mobiliari tradicionals són de difícil adaptació a les necessitats dels nous projectes educatius. Molts dels actuals projectes educatius tenen noves necessitats a causa de la incorporació de noves metodologies d’aprenentatge i noves activitats formatives.

Per tant, calen nous tipus de mobiliari i d’equipaments per a configuracions dels espais i dels entorns amb funcionalitats renovades, més versàtils i polivalents.

El Consorci ha elaborat un catàleg de mobles pensat per facilitar el compliment dels estàndards al mateix temps que es respecta la diversitat dels diferents projectes pedagògics.

Qualsevol moble adquirit a través del catàleg està homologat i ha estat seleccionat tenint en compte factors com ara aquests:

  • Adequació als usos i funcions
  • Disseny i colors
  • Solidesa i durabilitat
  • Seguretat i ergonomia
  • Versatilitat i polivalència
  • Sostenibilitat dels materials

Qui pot adquirir el mobiliari del nou catàleg?

S’ha dissenyat un nou model de gestió per a l’aprovisionament de mobiliari que s’inclou en el nou Programa de transformació dels espais educatius.

De moment, són els centres de nova creació i els que creixen amb grups addicionals o augments de ràtio els que tenen una assignació pressupostària per a la compra de mobiliari. Aquesta assignació es pot consultar a la botiga en línia.

Com poden adquirir el mobiliari els centres?

Un cop disposen de la dotació, poden adquirir el mobiliari necessari des de la botiga en línia, i, en el cas que el mobiliari no s’adapti a les seves necessitats, poden reclamar el dipòsit.

Els centres que tinguin dotació durant el nou curs escolar reben el seu nom d’usuari i contrasenya per poder accedir al seu perfil i gestionar les compres.

Com se subministra el mobiliari?

Hi ha tres vies de subministrament de mobiliari nou:

1. Directa

Sol·licitud del mobiliari sobre la base del nou catàleg del Consorci d'Educació homologat (a través de l’aplicació web). El mobiliari és subministrat directament al centre pel proveïdor i es deixa muntat al seu lloc definitiu.

2. Indirecta

El centre pot fer una reclamació del dipòsit per transferència econòmica del Consoci d'Educació. La gestió del mobiliari va íntegrament a càrrec del centre, però cal que els centres compleixin una sèrie de criteris de seguretat, funcionalitat, etc. que es recullen al Document de criteris .

3. Mixta

Híbrida entre les dues anteriors: hi ha una part del mobiliari directa, i una altra, que no és al nou catàleg del Consorci d'Educació, indirecta.

Gestió de mobiliari de segon ús

La Direcció d’Equipaments del Consorci també disposa a la botiga en línia d’un catàleg actualitzat d’equipament i mobiliari en bon estat de conservació que els centres poden reutilitzar.

Aquests mobles són elements que altres centres educatius han substituït o han deixat de fer servir, i se cedeixen de forma gratuïta.

Qualsevol centre que tingui mobiliari en bon estat pot fer la petició de recollida de mobiliari de segon ús, sense cap cost per al centre. De la mateixa manera, qualsevol centre que tingui necessitats de mobiliari pot consultar al web www.catalegmobiliariceb.cat la disponibilitat de mobles de segon ús, per valorar si algun dels materials emmagatzemats pot donar resposta a la seva demanda.

Què han de fer les escoles per adquirir mobiliari de segon ús?

Els centres que tinguin necessitats de mobiliari poden consultar al web www.catalegmobiliariceb.cat la disponibilitat de mobles de segon ús, per valorar si algun dels materials emmagatzemats pot donar resposta a la seva demanda.

En el cas que el centre s’interessi per algun element del mobiliari, ha de fer una sol·licitud mitjançant la botiga en línia, i l’empresa de transport gestionarà la retirada del mobilari antic.

Què han de fer les escoles per sol·licitar la retirada de mobiliari?

Qualsevol centre que tingui mobiliari en bon estat pot fer la petició de recollida de mobiliari de segon ús mitjançant la botiga en línia, indicant les dades que demana el web. El Consorci s’encarrega de gestionar la retirada sense cap cost per al centre.

L’empresa de transports es posarà en contacte amb el centre per concretar el dia i l’hora de la retirada.

Totes les escoles, els instituts escola i els instituts municipals disposen d’aquest servei gratuït, tant si el mobiliari té una segona vida com si ha d’anar a la deixalleria. En el cas dels centres que disposin de gestió autònoma, només s’atendran els casos en què el mobiliari es pugui desplaçar al magatzem de segon ús.

Guies i documentació d’interès