Reclamació per responsabilitat patrimonial

Les persones físiques o jurídiques tenen dret a reclamar per les lesions que puguin patir en els seus béns o drets, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu. S'hi exceptuen els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar.

La resolució de la reclamació correspon, a la ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació, segons l'article 6.2 dels seus estatuts.

El professor o professora o altres professionals d'atenció educativa que dirigeixin o vigilin una activitat escolar, extraescolar o complementària, en la qual tingui lloc un accident, han d'atendre la situació produïda amb els mitjans de què disposin, actuant amb diligència i segons la normativa vigent.

Gestions per presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial

Si un particular presenta una reclamació per responsabilitat patrimonial cal fer els tràmits següents:

Els empleats públics (quan actuen com a treballadors), professionals, autònoms, empreses, entitats i altres col·lectius estan obligats a fer el tràmit per internet. Només els particulars podran optar a fer el tràmit presencialment. 

En la sol·licitud s'han d'especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si és possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir, que s'ha d'acompanyar de totes les al·legacions, documents i informacions que s'estimin oportuns.

En el cas d'accidents soferts per alumnes, cal adjuntar una còpia del llibre de família o del document judicial que acredita la representació legal del menor.

El dret a reclamar prescriu al cap d'un any que s'hagi produït el fet o acte que motivi la indemnització o se'n manifesti l'efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el temps comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les seqüeles.

  • El director o directora del centre ha d'emetre un informe descriptiu en què es tingui en compte la versió dels fets que dona el professor/a o de la persona que tenia encarregada la direcció, la vigilància o la custòdia de l'alumne en el moment de produir-se l'accident, i també cal l'informe de la persona que estava present i tenia la vigilància o custòdia de l'alumne en el moment de l'incident.
  • El termini per resoldre el procediment de responsabilitat patrimonial és de sis mesos, i si en aquest termini no es dicta una resolució expressa es pot entendre desestimada la sol·licitud d'indemnització.

 

Document de reclamació patrimonial

Model de reclamació patrimonial, PDF