Retribucions

Entenem per retribució la compensació econòmica que un treballador o treballadora percep per la seva feina.

Les retribucions del personal funcionari es classifiquen en bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries), complementàries (complement de destinació, complement específic i complement de productivitat) i gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. Les retribucions del personal laboral inclouen retribucions bàsiques (salari base, complement d’homogeneïtzació i complement de conveni), complement d’antiguitat, pagues extraordinàries i complements i plusos específics dels llocs que s’ocupen.

Des d’aquesta pàgina podeu accedir a les taules retributives dels empleats públics (personal d’administració i serveis, i personal docent) al servei del Consorci d’Educació de Barcelona, així com a les seves retribucions percebudes durant el darrer any, agrupades pel tipus de vinculació (funcionari, contracte laboral indefinit i contracte laboral temporal).

 

Retribucions percebudes

Taules retributives


 
 
 

Actualització: anual

Font de les dades: sistema corporatiu Gestió integrada de personal de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Format de les dades: pdf i excel