Carpeta de l'orientació

La documentació disponible en aquest espai està elaborada per tècnics i tècniques de l'àmbit d'orientació del Consorci d'Educació de Barcelona.

Calendari d'ensenyaments postobligatoris

Ensenyaments professionals

a) Formació professional


A1) Accés i calendaris

A2) Oferta de centres públics (Barcelona ciutat)

A3) Oferta centres concertats (Barcelona ciutat)

A4) Servei d'assessorament i reconeixement de l'experiència laboral

b) Arts plàstiques i disseny

c) Ensenyaments esportius

d) Arts escèniques

Proves d’accés

Cursos per accedir a cicles

Programes de formació i inserció (PFI)

Itineraris formatius específics (IFE)

Formació de persones adultes

Batxillerat

Escoles oficials d'idiomes

Graduat en educació secundària